Navigation path

Left navigation

Additional tools

ip/10/1477

Bryssel 8. marraskuuta 2010

Tiukemmat säännöt teollisuuden päästöjen vähentämiseksi

Tänään on hyväksytty uutta EU:n lainsäädäntöä, jolla vähennetään EU:ssa toimivista suurista polttolaitoksista peräisin olevia päästöjä. Lainsäädännöstä saadaan useita hyötyjä ympäristölle sekä eurooppalaisten terveydelle. Esimerkiksi ennenaikaisten kuolemantapausten odotetaan vähenevän 13 000:lla vuodessa. Tiukempaa lainsäädäntöä teollisuuden päästöjen vähentämiseksi ehdotti Euroopan komissio joulukuussa 2007. Uusilla säännöillä saavutetaan myös merkittäviä säästöjä, jotka liittyvät hallinnollisen taakan vähentämiseen, sekä luodaan yrityksille tasapuolisemmat toimintaedellytykset.

Ympäristöasioista vastaava komissaari Janez Potočnik katsoi, että neuvoston päätös hyväksyä uusi teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi on tärkeä virstanpylväs teollisuudesta peräisin olevien epäpuhtauksien valvonnassa EU:ssa. ”Direktiivin avulla varmistetaan, että EU:n kansalaiset saavat heille kuuluvan suojan teollisuuden päästöjä vastaan. Direktiivi vahvistaa merkittävästi tämänhetkistä lainsäädäntöä ja vähentää entisestään ilmaan ja muuhun ympäristöön pääseviä epäpuhtauksia. Lisäksi se edistää merkittävästi ekoinnovointia”, Potočnik totesi.

Parannetaan parhaan käytettävissä olevan tekniikan soveltamista

Teollisuuden päästöjä koskevalla direktiivillä saatetaan ajan tasalle ja yhdistetään 7 aiempaa säädöstä.

Uudella direktiivillä pyritään erityisesti parantamaan parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) soveltamista. Tähän liittyy se, että lupamenettely kytketään BAT-päätelmiin. Direktiivissä asetetaan tarkistetut minimipäästörajat, joita sovelletaan EU:ssa toimiviin suuriin polttolaitoksiin. Tarkoituksena on saattaa raja-arvot parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) mukaisiksi.

Tätä koskevilla vaatimuksilla varmistetaan, että teollisuuslaitosten toiminnanharjoittajat soveltavat parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa yhtenäisemmin. Näin myös luodaan tasapuolisemmat toimintaolosuhteet yrityksille.

Komissio korostaa BAT-päätelmien merkitystä sille, että parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa voidaan soveltaa kaikissa jäsenvaltioissa selkeästi ja avoimesti ja tavalla, joka mahdollistaa vaatimusten noudattamisen valvomisen.

Vauhditetaan ekoinnovointia ja vähennetään toiminnanharjoittajien tarpeetonta taakkaa

Parhaan käytettävissä olevan tekniikan roolin vahvistaminen antaa teollisuudelle selkeitä signaaleja siitä, että on pyrittävä saavuttamaan BAT-päätelmissä kuvattu ympäristösuojelun korkea taso mahdollisimman vähäisillä kustannuksilla. Lisäksi direktiivissä edellytetään, että jäsenvaltiot edistävät aktiivisesti uusia kehittyviä tekniikoita, jotta voidaan jatkuvasti parantaa EU:n teollisuuden saavutuksia ympäristön suojelemiseksi.

Koska on selvää, että tarpeeton hallinnollinen taakka vaikuttaa haitallisesti EU:n teollisuuteen ja sen kilpailukykyyn maailmanlaajuisilla markkinoilla, direktiivillä vähennetään hallinnollista taakkaa 32 miljoonalla eurolla vuodessa EU:n tasolla. Komissio työskentelee jatkossakin jäsenvaltioiden kanssa, jotta direktiiviä sovellettaessa voitaisiin vähentää tarpeetonta hallinnollista taakkaa kansallisella tasolla.

Vähennetään suurten polttolaitosten päästöjä

Huolimatta siitä, että kahden viime vuosikymmenen aikana on saavutettu huomattavia vähennyksiä, energia-alalla toimivista fossiilisia polttoaineita käyttävistä polttolaitoksista pääsee edelleen ilmaan huomattavasti epäpuhtauksia. Direktiivillä asetetaan aiempaa tiukemmat päästörajat EU:ssa toimiville suurille laitoksille sen varmistamiseksi, että ne noudattavat parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Päästöjen vähentämisestä saatavat edut ovat 7–28 miljardia euroa vuodessa. Tähän kuuluvat ennenaikaisten kuolemien vähentyminen noin 13 000:lla vuodessa. Luvuissa on otettu huomioon säästöt, joita saadaan, kun suurista polttolaitoksista peräisin olevien epäpuhtauksien vaikutukset EU:n kansalaisten terveyteen vähenevät. Toisaalta niissä on otettu huomioon myös kustannukset, joita toiminnanharjoittajille aiheutuu päästöjä vähentävien laitteiden asentamisesta.

Samalla kun direktiivillä varmistetaan, että kyseiset laitokset vähentävät huomattavasti haitallisia päästöjään, sillä jätetään riittävästi joustavuutta, jolla taataan energiansaannin varmuus lyhyellä ja pitkällä aikavälillä EU:ssa.

Parannetaan välineitä sääntöjen noudattamisen tarkistamiseksi ja valvomiseksi

Uusi direktiivi sisältää useita aiempaa parempia tapoja, joilla jäsenvaltiot voivat tarkistaa ja varmistaa sen, että uutta lainsäädäntöä noudatetaan. Päästöjen tarkkailua ja raportointia sekä ympäristötarkastuksia koskevia säännöksiä on huomattavasti vahvistettu. Lisäksi on parannettu yleisön mahdollisuutta saada tietoja. Jäsenmaille on asetettu selkeämmät täytäntöönpanovaatimukset, jotka helpottavat komission tehtävää varmistaa direktiivin täytäntöönpano kaikilta osin.

Jatkotoimet

Direktiivi tulee voimaan 20 päivää sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, eli todennäköisesti ennen vuoden 2010 loppua. Tämän jälkeen jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään ja aloittaa uuden lainsäädännön soveltaminen. Lisätietoja on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/index.htm


Side Bar