Navigation path

Left navigation

Additional tools

ip/10/1477

Brüssel, 8. november 2010

Euroopa Liidus võetakse vastu tööstusheidet käsitlevad rangemad eeskirjad

Euroopa Liidus täna vastu võetud uue õigusaktiga vähendatakse suurte põletusseadmete heidet ELis ning suurendatakse mitmel viisil keskkonna- ja tervisekaitset Euroopas, näiteks loodetakse vähendada enneaegsete surmade arvu aastas 13 000 võrra. Kõnealused tööstusheidet käsitlevad rangemad eeskirjad pani Euroopa Komisjon ette detsembris 2007. Uute eeskirjadega vähendatakse halduskoormust, tänu millele saavutatakse oluline kokkuhoid, ning luuakse ettevõtjate jaoks võrdsemad tingimused.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: „Nõukogus vastu võetud uus tööstusheidet käsitlev direktiiv on oluline etapp tööstussaaste vähendamisel Euroopa Liidus. Sellega tagatakse, et EL elanikke kaitstakse tööstussaaste mõju eest piisavalt. Direktiiviga tugevdatakse oluliselt praegust õigusraamistikku ja vähendatakse veelgi õhu- ja muud keskkonnasaastet ning sellel on oluline osa ökoinnovatsiooni edendamisel.”

Parima võimaliku tehnika kasutamise tõhustamine

Tööstussaastet käsitleva direktiiviga ajakohastatakse ja liidetakse seitse kehtivat õigusakti.

Uue direktiivi keskne eesmärk on parima võimaliku tehnika kasutamise tõhustamine nii, et parima võimaliku tehnika alased järeldused muutuvad lubade andmisel mõõdupuuks. Direktiivi ettepanekuga vaadati läbi ELis suurte põletusseadmete suhtes kohaldatavad heite piirmäärad, et viia need kooskõlla parima võimaliku tehnikaga.

Selliste nõuete eesmärk on tagada, et tööstusrajatiste käitajad kohaldaksid parimat võimalikku tehnikat ühetaolisemalt, mis peaks aitama luua ettevõtjate jaoks võrdsemad tingimused.

Komisjon arvab, et parima võimaliku tehnika alased järeldused on vajalikud selleks, et parimat võimalikku tehnikat rakendataks arusaadavalt, jõustatavalt ja läbipaistvalt kõigis liikmesriikides.

Ökoinnovatsiooni edendamine ja ettevõtjate liigse halduskoormuse vähendamine

Parima võimaliku tehnika olulisuse suurendamine on ettevõtjatele selgeks märguandeks, et nad peaksid püüdma saavutada parima tehnika alastes järeldustes kirjeldatud keskkonnasäästlikkuse kõrge taseme, tehes selleks võimalikult vähe kulutusi. Peale selle on direktiiviga ette nähtud, et liikmesriigid edendavad uusi meetodeid, luues nii mõjuringi, millega soodustatakse ELi ettevõtjate keskkonnatõhususe pidevat suurenemist.

Direktiivis tunnistatakse, et liigne halduskoormus kahjustab Euroopa tööstussektori ja ettevõtjate konkurentsivõimet maailmaturul. Seepärast vähendatakse direktiiviga halduskoormust, mis aitab ELi tasandil aastas kokku hoida 32 miljonit eurot. Ka teeb komisjon jätkuvalt koostööd liikmesriikidega, et tulevastel aastatel oleks võimalik vähendada direktiivi rakendamisega seotud liigset halduskoormust liikmesriigi tasandil.

Suurimate põletusseadmete heite vähendamine

Kuigi kahel viimasel aastakümnel on heidet oluliselt vähendatud, on energiasektoris kasutatavad fossiilkütusel töötavad põletusseadmed ikka veel suureks õhusaasteallikaks. Direktiiviga kehtestatakse ELi suurimate põletusseadmete suhtes rangemad heite piirmäärad, millega tagatakse parima võimaliku tehnika kasutamine. Heite vähendamisest saadav kasu ulatub 7–28 miljardi euroni aastas, see hõlmab ka enneaegsete surmade vähendamist 13 000 võrra aastas. Selline kokkuhoid saavutatakse ELi elanike tervisele avalduva suurte põletusseadmete saaste mõju vähendamisega pärast rakendamiskulude arvessevõtmist (nt saastetõrjeseadmete paigaldamiseks tehtavad ettevõtjate kulutused).

Direktiiviga vähendatakse kõnealuste põletusseadmete kahjulikku heidet märkimisväärselt ning samal ajal tagatakse piisav paindlikkus, et kindlustada lühi- ja pikaajaline energiavarustuse kindlus ELis.

Eeskirjade täitmise kontrolli- ja jõustamisvahendite täiustamine

Uue direktiiviga täiustatakse mitmeid mehhanisme, mis võimaldavad liikmesriikidel uue õigusakti täitmist kontrollida ja seda jõustada. Märkimisväärselt on täiustatud sätteid, milles käsitletakse heite jälgimist, aruandlust ja keskkonnajärelevalvet. Ka teabe avalikustamine on paranenud. Rakendamisnõudeid on liikmesriigi tasandil selgemaks muudetud, mistõttu komisjonil on lihtsam tagada, et direktiivi kohaldatakse täielikult.

Edasine tegevus

Direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, eeldatavasti enne 2010. aasta lõppu. Seejärel on liikmesriikidel kaks aastat aega, et võtta direktiiv üle oma õigusesse ja hakata seda rakendama. Lisateave:

http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/index.htm


Side Bar