Navigation path

Left navigation

Additional tools

ip/10/1477

Bruxelles, den 8. november 2010

EU vedtager strengere regler om industrielle emissioner

Der blev i dag vedtaget ny EU‑lovgivning, der skal nedbringe de industrielle emissioner fra store fyringsanlæg i EU og give EU‑borgerne en række miljø‑ og sundhedsfordele. Der forventes for eksempel 13 000 færre for tidlige dødsfald om året. Europa‑Kommissionen foreslog i december 2007 strengere lovgivning om industrielle emissioner. De nye regler vil også føre til betydelige besparelser i form af en begrænsning af den administrative byrde og give industrien mere lige vilkår.

EU's miljøkommissær, Janez Potočnik, sagde: "Rådets beslutning om at vedtage det nye direktiv om industrielle emissioner er en milepæl inden for bekæmpelse af industriel forurening i EU. Det skal hjælpe med at sikre EU‑borgerne den beskyttelse mod industriforurening, som de fortjener. Direktivet styrker den nuværende lovgivning betydeligt, nedbringer yderligere luftforureningen og andre former for forurening og fungerer samtidig som en vigtig drivkraft for økoinnovation."

Anvendelsen af de bedste tilgængelige teknikker styrkes

Direktivet om industrielle emissioner opdaterer og sammenfatter syv eksisterende retsakter.

Formålet med det nye direktiv er at styrke anvendelsen af de bedste tilgængelige teknikker og gøre konklusionerne herom til referencepunktet i godkendelsesprocessen. Forslaget reviderer minimumsemissionsgrænserne for store fyringsanlæg i EU for at tilpasse dem de bedste tilgængelige teknikker.

Disse krav skal sikre, at de industrielle anlæg anvender de bedste tilgængelige teknikker mere ensartet, og at der dermed opnås mere lige vilkår for industrien.

Kommissionen mener, at konklusionerne om de bedste tilgængelige teknikker er afgørende for at kunne gennemføre disse på en klar, gennemførlig og gennemsigtig måde i alle medlemsstater.

Fremme af økoinnovation og lettelse af unødige administrative byrder for virksomhederne

Ved at styrke den rolle, de bedste tilgængelige teknikker rolle spiller, sendes der et klart signal til industrien om, at de ved hjælp af de lavest mulige omkostninger skal nå de høje miljømål, der er beskrevet i konklusionerne om de bedste tilgængelige teknikker. Direktivet stiller derudover krav til medlemsstaterne om aktivt at fremme nye teknikker og starte en god cirkel med fortsatte forbedringer af den europæiske industris miljøindsats.

I anerkendelse af at unødige administrative byrder er skadelige for den europæiske industri og dens konkurrenceevne på det globale marked, letter direktivet disse administrative byrder med 32 mio. EUR om året på EU‑plan. Kommissionen vil også fortsat samarbejde med medlemsstaterne om at håndtere de unødvendige administrative byrder på nationalt plan i forbindelse med gennemførelsen af direktivet i de kommende år.

Mindskede emissioner fra store fyringsanlæg

trods af de store nedskæringer af emissioner over de sidste to årtier er anlæg, der fyrer med fossilt brændstof, stadig en meget stor kilde til luftforurening. Direktivet fastsætter strengere emissionsgrænser for de største anlæg i EU for at sikre, at de anvender de bedste tilgængelige teknikker. En nedskæring af emissionerne beløber sig til 7‑28 mia. EUR om året og medfører 13 000 færre tidlige dødsfald om året. For EU‑borgerne betyder det besparelser i form af færre sundhedsmæssige konsekvenser forårsaget af luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg, når omkostningerne til f.eks. montering af udstyr til forureningsbekæmpelse er taget i betragtning.

Direktivet sikrer, at disse anlæg nedbringer de skadelige emissioner betragteligt samtidig med, at de forbliver tilstrækkeligt fleksible til at sikre en kort- og langsigtet energiforsyning i EU.

Forbedring af værktøjerne til kontrol og overholdelse af emissionsgrænserne

Det nye direktiv indeholder en række forbedrede mekanismer, der skal gøre det nemmere for medlemsstaterne at kontrollere og sikre, at den nye lovgivning overholdes. Bestemmelserne om overvågning af og rapportering om emissioner samt miljøkontrol er blevet væsentligt styrket. Der er også sket forbedringer med hensyn til offentlig adgang til miljøoplysninger. Det vil blive lettere for Kommissionen at sikre direktivets fulde anvendelse, i og med at gennemførelseskravene bliver tydeliggjort for medlemsstaterne.

Vejen frem

Direktivet træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende, hvilket forventes at ske før udgangen af 2010. Derefter har medlemsstaterne to år til at gennemføre direktivet i national ret og begynde at anvende det. Nærmere oplysninger:

http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/index.htm


Side Bar