Navigation path

Left navigation

Additional tools

ip/10/1477

V Bruselu dne 8. listopadu 2010

EU přijímá přísnější předpisy v oblasti průmyslových emisí

Dnes přijaté nové právní předpisy EU snižují průmyslové emise z velkých spalovacích zařízení v celé EU a zároveň znamenají mnohonásobný přínos pro životní prostředí a zdraví evropských občanů – podle předpokladů například sníží počet předčasných úmrtí o 13 000 ročně. Přísnější právní předpisy v oblasti průmyslových emisí navrhla Evropská komise v prosinci 2007. Nová pravidla rovněž povedou ke značným úsporám, neboť sníží administrativní zátěž, a zajistí rovnější podmínky v průmyslovém odvětví.

Komisař EU pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Hlasování, v němž se Rada vyjádřila pro přijetí nové směrnice o průmyslových emisích, představuje mezník v kontrole průmyslového znečištění v Evropské unii. Pomůže zajistit úroveň ochrany před průmyslovým znečištěním, jakou si občané EU zasluhují. Významně posílí současný právní rámec, který přispívá k menšímu znečištění ovzduší a životního prostředí, a stane se důležitou hybnou silou ekologických inovací.“

Důslednější uplatňování nejlepších dostupných technik

Směrnice o průmyslových emisích aktualizuje a slučuje sedm stávajících právních předpisů.

Hlavním cílem nové směrnice je důslednější uplatňování nejlepších dostupných technik (BAT), díky němuž budou výchozím bodem v postupu vydávání povolení závěry BAT. Návrh upravuje minimální emisní limity, které se vztahují na spalovací zařízení v celé EU, aby je s technikami BAT sladil.

Tyto požadavky by měly zajistit, že provozovatelé průmyslových zařízení budou techniky BAT uplatňovat jednotněji a že se díky tomu docílí rovnějších podmínek v průmyslovém odvětví.

Komise zastává názor, že závěry BAT mají zásadní význam pro zavedení technik BAT jasným, vymahatelným a transparentním způsobem ve všech členských státech.

Podpora ekologických inovací a snížení zbytečné zátěže pro provozovatele

Posílená úloha technik BAT má dát jasný signál průmyslu, aby se snažil zajistit vysokou environmentální výkonnost, která je popsána v závěrech BAT, s nižšími náklady. Směrnice rovněž požaduje, aby členské státy aktivně prosazovaly nové techniky, a tím stimulovaly účinný cyklus trvalého zlepšování environmentální výkonnosti průmyslu EU.

Jelikož si autoři směrnice uvědomují, že nadbytečná administrativní zátěž škodí evropskému průmyslu a jeho konkurenceschopnosti na světovém trhu, směrnice snižuje administrativní zátěž na úrovni EU o 32 milionů EUR ročně. Komise bude rovněž nadále spolupracovat s členskými státy při hledání způsobů, jak nadbytečnou administrativní zátěž v souvislosti s prováděním směrnice v budoucích letech odstranit i na vnitrostátní úrovni.

Snížení emisí z největších spalovacích zařízení

Přestože se za poslední dvě desetiletí podařilo emise významně snížit, hlavním zdrojem emisí látek znečisťujících ovzduší jsou stále spalovací zařízení na fosilní paliva, která využívá energetické odvětví. Směrnice stanoví přísnější emisní limity pro největší zařízení v celé EU, aby tato zařízení přiměla uplatňovat techniky BAT. Výsledný přínos snížení emisí lze vyjádřit 7 až 28 miliardami EUR ročně a zároveň snížením počtu předčasných úmrtí o 13 000 ročně. Jedná se o úspory z hlediska sníženého dopadu znečisťujících látek z velkých spalovacích zařízení na zdraví občanů EU po zohlednění prováděcích nákladů, např. nákladů na instalaci zařízení na snižování emisí, jež vzniknou jejich provozovatelům.

Směrnice zajišťuje, aby tato zařízení významně snížila škodlivé emise, a zároveň nabízí dostatečnou pružnost, jež má zaručit krátkodobé i dlouhodobé zabezpečení dodávek energie v EU.

Lepší nástroje pro kontrolu a prosazování souladu s právními předpisy

Nová směrnice obsahuje řadu vylepšených mechanismů, které členským státům umožní kontrolovat a prosazovat soulad s novou legislativou. Značně byla posílena ustanovení týkající se sledování a vykazování emisí a inspekce ochrany životního prostředí. Zlepšení byla provedena rovněž s ohledem na přístup veřejnosti k informacím. Jasnější požadavky na provádění ze strany členských států Komisi usnadní snahu o zajištění toho, aby směrnice byla uplatňována v plné míře.

Další kroky

Směrnice vstoupí v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku, které se očekává před koncem roku 2010. Členské státy pak budou mít dva roky na to, aby směrnici provedly do vnitrostátního práva a začaly novou legislativu uplatňovat. Další podrobnosti jsou k dispozici na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/index.htm


Side Bar