Navigation path

Left navigation

Additional tools

ip/10/1477

Брюксел, 8 ноември 2010 г.

ЕС приема по-строги правила за емисиите от промишлеността

Днес беше прието ново европейско законодателство, което ще намали промишлените емисии от големите горивни инсталации на територията на Съюза, и което ще бъде от полза за природата и за здравето на европейските граждани, като се очаква намаление с 13 000 годишно на случаите на преждевременна смърт. По-строгото законодателство относно емисиите от промишлеността беше предложено от Европейската комисия през декември 2007 г. Новите правила ще доведат също така до значителни икономии чрез намаляването на администратвините тежести и подсигуряването на повече равнопоставеност в промишлеността.

Европейският комисар по околната среда Янез Поточник заяви: „Гласуването на Съвета в подкрепа на новата Директива относно емисиите от промишлеността е основополагащо за контрола на промишленото замърсяване в Европейския съюз. То ще спомогне за подсигуряването на защитата срещу промишленото замърясване, която гражданите на ЕС заслужават. Директивата ще подсили значително действащата в момента законодателна рамка, като допълнително ще спомогне за намаляването на замърсяването на въздуха и други замърсявания на околната среда и ще се превърне във важен стимул за екологичните нововъведения.

Засилва се прилагането на най-добрите налични техники

Директивата за емисиите от промишлеността актуализира и обединява седем действащи законодателни акта.

В центъра на новата директива е засилването на прилагането на най-добрите налични техники (НДНТ), като по този начин Заключенията за НДНТ стават отправна точка за процеса на получаване на разрешение. Предложението преразглежда минималните ограничения за емисиите, които се прилагат към големите горивни инсталации в ЕС и ги привежда в съответствие с НДНТ.

Тези изисквания следва да гарантират, че операторите на промишлени инсталации прилагат НДНТ по по-сходен начин и следователно се постига по-голяма равнопоставеност в промишлеността.

Комисията вярва, че Заключенията за НДНТ са от основно значение за по-ясното, по-ефективното и по-прозрачното представяне на условията за прилагане на НДНТ в отделните държави-членки.

Стимулиране на екологичните нововъведения и намаляване на ненужните тежести за операторите

Засилената роля на НДНТ ще даде по-ясни сигнали на промишлеността за полагане на усилия за постигане на по-добри екологични показатели съгласно Заключенията за НДНТ при възможно най-ниски разходи. Освен това директивата също така изисква от държавите-членки активно да насърчават новите технологии, като по този начин задвижват колелото на непрекъснатите подобрения на екологичните показатели на промишлеността на ЕС.

Като отчита, че ненужната административна тежест е в ущърб на европейската промишленост и нейната конкурентоспособност на световните пазари, директивата намалява тази административна тежест с 32 милиона евро годишно на равнище ЕС. Комисията също така ще продължи да работи с държавите-членки в опитите им да намалят ненужната административна тежест на национално равнище при прилагането на директивата през следващите години.

Намаляване на емисиите от най-големите горивни инсталации

Въпреки значителните намаления на емисии, постигнати през последните две десетилетия, горивните инсталации в енергиийния сектор, използващи изкопаеми горива, продължават да бъдат основният източник на замърсяващи въздуха емисии. Директивата определя по-строги ограничения за най-големите инсталации в ЕС, за да се гарантира, че те прилагат НДНТ. Ползите, произтичащи от намаляването на емисиите, са от порядъка на 7—28 млрд. евро годишно, включително намаляването на случаите на преждевременна смърт с 13 000 годишно. Това представлява икономии, измерени чрез намаленото неблагоприятно влияние на замърсяващите вещества от големите горивни инсталации върху здравето на гражданите на ЕС, след отчитане на разходите на операторите по прилагането, като например монтажа на оборудване за намаляване на емисиите.

Директивата гарантира, че тези инсталации значително ще намалят вредните си емисии, като същевременно подсигуряват достатъчно гъвкавост, гарантираща краткосрочната и дългосрочната сигурност на енергийните доставки в ЕС.

Подобряване на инструментите за контрол и изпълнение

Новата директива включва редица подобрени механизми, чрез които държавите-членки могат да проверяват и да изискват спазване на новото законодателство. Засилени са разпоредбите за наблюдение и отчитане на емисии и за екологични проверки. Има подобрения и по отношение на публичния достъп до информация. По-ясното прилагане на изискванията за държавите-членки ще подобри изпълнението на задачата на Комисията да подсигури пълно прилагане на директивата.

Следващи стъпки

Директивата влиза в сила 20 дни след публикуването ѝ в Официален вестник на ЕС, което се очаква до края на 2010  г. Държавите-членки ще имат 2 години за транспонирането на директивата в своите законодателства както и да започнат прилагането на новото законодателество. За повече информация:

http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/index.htm


Side Bar