Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1476

Bryssel den 9 november 2010

Klimatförändring: Kommissionen drar igång ett stort investeringsprogram för innovativ grön teknik

EU-kommissionen inleder i dag den första ansökningsomgången för världens största program för investeringar i demonstrationsprojekt med låga koldioxidutsläpp och förnybar energi. Initiativet heter NER300 och kommer att ge ekonomiskt stöd till minst åtta projekt för teknik för avskiljning och lagring av koldioxid och minst 34 projekt för innovativ förnybar energiteknik. Syftet är att stimulera den ekonomiska utvecklingen av teknik med låga koldioxidutsläpp i Europa, skapa nya gröna jobb och bidra till att EU uppnår sina ambitiösa klimatmål. Kommissionen genomför programmet i samarbete med EIB. Företag som är intresserade av att komma med förslag har tre månader på sig att lämna in anbud på nationell nivå.

Klimatkommissionär Connie Hedegaard säger: ”NER300 är ett bra exempel på att EU:s 27 länder kan göra mer tillsammans än på egen hand. Genom att använda intäkterna från försäljningen av utsläppsrätter blir cirka 4,5 miljarder euro tillgängliga för innovativ teknik för förnybar energi och för avskiljning och lagring av koldioxid. Med projektsponsorernas och medlemsstaternas bidrag blir det sammanlagt 9 miljarder euro. Detta kan ge ett välbehövligt lyft så att EU kan behålla sin ledande position inom klimatvänlig teknik. EU har kunskapen, förmågan och ambitionen att leda världen i att utveckla den teknik som krävs för att åtgärda klimatförändringen. NER300-initiativet kommer att fungera som en katalysator för demonstration av ny kommersiell teknik med låga koldioxidutsläpp. Denna och annan miljövänlig teknik är en allt viktigare källa för framtida ekonomisk tillväxt och jobb. Den kommer också att hjälpa oss att nå våra ambitiösa klimatmål för 2020 och därefter”.

Philippe Maystadt, ordföranden för EIB (Europeiska investeringsbanken), säger: ”EIB är fast besluten att hjälpa EU-medlemsländerna att nå sina klimat- och energimål för 2020. Vi erbjuder därför vår finansiella och tekniska expertis som stöd vid genomförandet av NER300-initiativet.”

Denna första inbjudan att lämna förslag innebär att NER300-initiativet inleds. Initiativets namn kommer av att det finansieras genom försäljning av 300 miljoner utsläppsrätter som finns i reserven för nya deltagare (NER, new entrants reserve) i EU:s utsläppshandelssystem. Med nuvarande marknadspriser för utsläppsrätter är initiativet värt cirka 4,5 miljarder euro, vilket innebär att det är det största programmet i världen på området.

Finansieringen inriktas på demonstrationsprojekt för avskiljning och lagring av koldioxid och innovativ teknik för förnybar energi. Mellan ett och tre projekt per medlemsland kommer att finansieras. Ytterligare uppgifter om vilken typ av teknik som finansieras finns i bilagan.

Programmet kommer att ge investeringar på över 9 miljarder euro, eftersom upp till 50 % av konstruktions- och driftskostnaderna för projekt för avskiljning och lagring av koldioxid och förnybar energi finansieras genom NER300-initiativet. Projektsponsorerna och medlemsländerna kommer att stå för resten av finansieringen. NER300-finansieringen kan kombineras med annan EU-finansiering, inklusive struktur- och sammanhållningsfonderna och Europeiska energiprogrammet för återhämtning.

Enligt beslutet om NER3001 ansvarar EIB för att sälja de 300 miljoner utsläppsrätterna och för att förvalta och betala ut intäkterna. Någon detaljerad information, exempelvis startdatum för försäljningen, har ännu inte fastställts, men alla NER300-utsläppsrätter förväntas säljas innan den tredje handelsperioden i EU:s utsläppshandel inleds i januari 2013.

EIB kommer också att genomföra detaljerade och noggranna finansiella och tekniska kontroller av projektförslagen innan de ger rekommendationer i form av en rangordning av förslagen till kommissionen. Kommissionen kommer att fatta sitt slutliga beslut om vilka projekt som ska medfinansieras efter samråd med medlemsländerna.

Mer information

Frågor och svar om NER300: se MEMO/10/549.

Webbplatsen för NER300: http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm.

Se även bilagan till det här pressmeddelandet.

Bilaga

Kategorier av demonstrationsprojekt för avskiljning och lagring av koldioxid

Följande åtta projekt för avskiljning och lagring av koldioxid kommer att finansieras:

 • Minst ett och högst tre i följande kategorier: före förbränning, efter förbränning, förbränningsteknik med ökad syrgastillförsel och industriella tillämpningar.

 • Minst tre projekt där saltvattensakviferer används för lagring av koldioxid och minst tre projekt där sinade gas- eller oljefält används.

 • Kraftverk som deltar i projekt för avskiljning och lagring av koldioxid måste ha en produktionskapacitet på minst 250 MW och kunna avskilja minst 85 % av sina koldioxidutsläpp.

Kategorier av projekt inom innovativ teknik för förnybar energi

Följande 34 förnybara energiprojekt kommer att finansieras:

 • Bioenergi – 9

 • Koncentrerad solenergi – 5

 • Solcellsenergi – 3

 • Vindkraft – 6

 • Geotermisk energi – 4

 • Havsenergi (våg- och tidvattenergi, omvandling av termisk havsenergi) – 3

 • Vattenkraft – 1

 • Förvaltning av förnybar energi (smarta elnät) – 3

Förfarande för att ansöka om finansiering

I den första inbjudan att lämna förslag finns detaljerad information om ansökningsförfarandet. Kommissionen kommer att stå värd för ett seminarium för potentiella sponsorer, och datum för detta meddelas inom kort.

Projektförslag, sponsrade antingen av en enskild operatör eller av ett konsortium, lämnas in till det medlemsland där projektet ska genomföras. Medlemsländerna bedömer om projekten är stödberättigade inom tre månader efter att ansökningsomgången inletts. Medlemsländerna måste göra ett förhandsurval och skicka in giltiga ansökningar till EIB inom sex månader efter att ansökningsomgången inletts.

1 :

C(2010)7499.


Side Bar