Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1476

Bruselj, 9. novembra 2010

Podnebne spremembe: Komisija uvedla program obsežnih naložb v inovativne nizkoogljične tehnologije

Evropska komisija je danes objavila prvi razpis za zbiranje predlogov za najobsežnejši program na svetu za naložbe v predstavitvene projekte s področja nizkoogljičnih tehnologij in obnovljivih virov energije. V okviru pobude, ki je znana tudi kot NER300, bo znatno finančno podporo prejelo najmanj osem projektov, povezanih s tehnologijami zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida, ter najmanj 34 projektov, povezanih z inovativnimi tehnologijami za izkoriščanje obnovljivih virov energije. Pobuda naj bi okrepila razvoj nizkoogljičnega gospodarstva v Evropi, ustvarila nova „zelena“ delovna mesta in prispevala k doseganju visoko zastavljenih ciljev EU s področja podnebnih sprememb. Komisija pri izvajanju programa sodeluje z Evropsko investicijsko banko (EIB). Podjetja, ki želijo vložiti predloge, morajo ponudbe predložiti v treh mesecih na nacionalni ravni.

Komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard je povedala: „Pobuda NER300 dobro ponazarja, da lahko 27 držav članic EU skupaj doseže več kot posameznik. Prihodki iz prodaje pravic do emisij CO2 v višini okoli 4,5 milijarde EUR bodo namenjeni inovativnim tehnologijam izkoriščanja obnovljivih virov energije ter tehnologijam zajemanja in skladiščenja CO2. S prispevki pokroviteljev projektov in držav članic bodo skupna sredstva znašala 9 milijard EUR. EU lahko tako dobi potreben zagon za ohranitev vodilnega položaja na področju podnebju prijaznih tehnologij. Evropa ima znanje in izkušnje, sposobnost in ambicijo, da postane vodilna na svetu pri razvoju tehnologij, ki so potrebne za spopadanje s podnebnimi spremembami. Pobuda NER300 bo imela vlogo katalizatorja pri predstavljanju novih nizkoogljičnih tehnologij za komercialne namene. Te so poleg drugih ,zelenih‘ tehnologij vedno pomembnejši vir prihodnje gospodarske rasti in delovnih mest. Pomagale nam bodo tudi pri doseganju naših visoko zastavljenih podnebnih ciljev za leto 2020 in pozneje.

Predsednik EIB Philippe Maystadt je dodal: EIB si bo v celoti prizadevala državam članicam EU pomagati, da dosežejo svoje podnebne in energijske cilje za leto 2020. V podporo izvajanju pobude NER300 bo EIB zato dala na voljo svojo finančno in tehnično strokovno znanje in izkušnje.

Današnja objava prvega razpisa za zbiranje predlogov pomeni začetek izvajanja pobude NER300. Pobuda se tako imenuje zato, ker bo financirana s prodajo 300 milijonov emisijskih kuponov, predvidenih v rezervi za nove udeležence (NER – New Entrants Reserve) v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS). Po trenutnih tržnih cenah emisijskih kuponov je pobuda vredna približno 4,5 milijarde EUR in je tako najobsežnejši program te vrste na svetu.

Financiranje je namenjeno predstavitvenim projektom s področja tehnologij zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida ter inovativnih tehnologij za izkoriščanje obnovljivih virov energije. V vsaki državi članici bodo financirani najmanj eden in največ trije projekti. Nadaljnje podrobnosti o vrstah financiranih tehnologij so navedene v prilogi.

Program bo spodbudil naložbe v višini več kot devet milijard EUR, saj bo v okviru pobude NER300 financiranih do 50 % gradbeniških in operativnih stroškov, nastalih pri projektih zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida ter obnovljivih virov energije. Preostala sredstva bodo zagotovili pokrovitelji projektov in države članice. Sredstva NER300 se lahko združijo s sredstvi drugih instrumentov EU, med drugim tudi s sredstvi strukturnih in kohezijskih skladov ter Evropskega energetskega programa za oživitev.

Na podlagi sklepa1 NER300 bo za prodajo 300 milijonov kuponov ter upravljanje in izplačevanje izkupička odgovorna Evropska investicijska banka. Čeprav podrobnosti, vključno z datumom začetka prodaje, še niso določene, se pričakuje, da bodo vsi kuponi v okviru pobude NER300 prodani pred začetkom tretjega trgovalnega obdobja sistema EU za trgovanje z emisijami januarja 2013.

EIB bo predloge projektov podrobno proučila s finančnega in tehničnega vidika, preden bo Komisiji predložila priporočila v obliki prednostne razvrstitve predlogov projektov. Komisija bo nato po posvetovanju z državami članicami sprejela dokončno odločitev o tem, kateri projekti bodo sofinancirani.

Več informacij:

za vprašanja glede pobude NER300 in odgovore nanje glej MEMO/10/549,

spletna stran NER300: http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm,

glej tudi prilogo k sporočilu za javnost.

Priloga

Kategorije predstavitvenih projektov za zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida (CCS)

Financiranih bo osem projektov s področja CCS:

 • najmanj eden in največ trije projekti v naslednjih kategorijah: naprave za zajemanje CO2 pred zgorevanjem in po njem (pred- in pozgorevalna metoda), naprave za zgorevanje s kisikom (oxy zgorevanje) ter industrijske naprave;

 • najmanj trije projekti, pri katerih se za shranjevanje CO2 uporabljajo geološke plasti s soljo zasičeno vodo, in najmanj trije projekti, pri katerih se uporabljajo izčrpana nahajališča ogljikovodikov;

 • elektrarne, ki sodelujejo pri projektih zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida, morajo imeti proizvodno zmogljivost najmanj 250 MW ter biti načrtovane tako, da zajamejo najmanj 85 % svojih emisij CO2.

Kategorije projektov na področju inovativnih tehnologij za izkoriščanje obnovljivih virov energije

Financiranih 34 projektov za izkoriščanje obnovljivih virov energije vključuje:

 • 9 projektov s področja energije iz biomase,

 • 5 projektov s področja koncentrirane sončne energije,

 • 3 projekte s področja fotovoltaike,

 • 6 projektov s področja vetrne energije,

 • 4 projekte s področja geotermalne energije,

 • 3 projekte s področja energije oceanov (energije valovanja in plimovanja, pretvorbe termične energije oceanov),

 • 1 projekt s področja vodne energije,

 • 3 projekte s področja porazdeljenega upravljanja obnovljivih virov (pametna omrežja).

Postopek za vložitev vloge za financiranje

V prvem razpisu za zbiranje predlogov je podrobno opisano, kako vložiti vlogo. Komisija bo za potencialne pokrovitelje projektov organizirala seminar in kmalu sporočila datum.

Predloge projektov, ki jih bo financiral en izvajalec ali konzorcij, je treba predložiti v državi članici, v kateri bo projekt potekal. Države članice bodo v treh mesecih po objavi razpisa za zbiranje predlogov ocenile prvotno ustreznost predlogov. V šestih mesecih po objavi razpisa morajo države članice sprejeti predizbor predlogov in ustrezne vloge predložiti Evropski investicijski banki.

1 :

C(2010) 7499


Side Bar