Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1476

Brusel 9. novembra 2010

Zmena klímy: Komisia dáva zelenú rozsiahlemu programu financovania nízkouhlíkových technológií

Európska komisia dnes vyhlasuje prvú výzvu na predkladanie návrhov v rámci najrozsiahlejšieho programu financovania demonštračných projektov nízkouhlíkových technológií a výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Iniciatíva známa pod názvom NER300 poskytne výraznú finančnú podporu najmenej ôsmim projektom zameraným na technológie zachytávania a ukladania oxidu uhličitého (carbon capture and storage, CCS) a najmenej 34 projektom zameraným na inovatívne technológie výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Jej cieľom je motivovať rozvoj nízkouhlíkového hospodárstva v Európe, vytvoriť nové „ekologické“ pracovné miesta a prispieť k plneniu ambicióznych cieľov, ktoré si EÚ stanovila v oblasti zmeny klímy. Na realizácii programu spolupracuje s Komisiou Európska investičná banka (EIB). Spoločnosti, ktoré majú záujem predložiť ponuky, majú trojmesačnú lehotu na predloženie návrhov na vnútroštátnej úrovni.

Komisárka pre ochranu klímy Connie Hedegaardová uviedla: „Iniciatíva NER300 je dobrým príkladom toho, že 27 členských štátov EÚ môže ako celok dokázať viac, ako v prípade, keby každý z nich konal individuálne. Využívaním ziskov z predaja kvót CO2 bude na inovatívne technológie výroby energie z obnoviteľných zdrojov a CCS k dispozícii približne 4,5 miliardy EUR. Spolu s príspevkami sponzorov projektov a členských štátov sa táto suma zvýši na celkovo 9 miliárd EUR. Tak vznikne stimul potrebný na to, aby si EÚ udržala svoju poprednú pozíciu v oblasti technológií, ktoré neškodia klíme. Európa má know-how, schopnosti aj ambíciu získať celosvetové prvenstvo vo vývoji technológií potrebných na riešenie zmeny klímy. Vďaka iniciatíve NER300 sa novým nízkouhlíkovým technológiám podarí oveľa rýchlejšie preniknúť do komerčnej sféry. Tieto a iné ekologické technológie sú čoraz dôležitejším zdrojom budúceho hospodárskeho rastu a pracovných miest. Okrem toho nám pomôžu splniť naše ambiciózne ciele v oblasti zmeny klímy na rok 2020 a neskôr.“

Predseda EIB Philippe Maystadt dodal: „EIB je odhodlaná pomôcť členským štátom Európskej únie splniť ciele, ktoré si stanovili na rok 2020 v oblasti ochrany klímy a energetiky. Preto ponúkame našu finančnú a technickú expertízu na pomoc pri realizácii iniciatívy NER300.“

Dnešnou prvou výzvou na predkladanie návrhov sa začína realizácia iniciatívy NER300. Názov iniciatívy bol zvolený podľa toho, že sa bude financovať z predaja 300 miliónov emisných kvót v rezerve nových subjektov (New Entrants Reserve, NER) systému EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami (Emissions Trading System, ETS). Pri súčasných trhových cenách emisných kvót má iniciatíva hodnotu približne 4,5 miliárd EUR. Ide teda o najrozsiahlejší program tohto druhu na svete.

Financovať sa majú najmä demonštračné projekty zamerané na CCS a inovatívne technológie výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Každý členský štát bude financovať minimálne jeden a maximálne tri projekty. Ďalšie podrobnosti o typoch financovaných technológií sú uvedené v prílohe.

Program pomôže získať investície vo výške viac ako 9 miliárd EUR, keďže iniciatíva NER300 pokryje do 50 % konštrukčných a prevádzkových nákladov projektov zameraných na CCS a výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Ostatné finančné prostriedky zabezpečia sponzori projektov a členské štáty. Financovanie v rámci NER300 sa môže kombinovať s financovaním z iných nástrojov EÚ, okrem iného aj zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu a Európskeho energetického programu pre obnovu (European Energy Programme for Recovery, EEPR).

Podľa rozhodnutia o NER3001 bude EIB zodpovedná za predaj 300 miliónov kvót, ako aj za spravovanie a prideľovanie získaných prostriedkov. Podrobnosti, vrátane dátumu začiatku predaja, zatiaľ nie sú stanovené, no očakáva sa, že všetky emisie NER300 sa podarí predať do začiatku tretieho obdobia obchodovania v rámci EÚ ETS, t. j. do 1. januára 2013.

Skôr, ako EIB poskytne Komisii svoje odporúčania vo forme poradia vyhodnotených návrhov projektov, najprv náležite a podrobne preskúma z finančného a technického hľadiska. Konečné rozhodnutie o tom, ktoré projekty sa budú spolufinancovať, prijme Komisia po konzultácii s členskými štátmi.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede týkajúce sa iniciatívy NER300: pozri MEMO/10/549

Webová stránka o iniciatíve NER300:

http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm

Pozri tiež prílohu k tejto tlačovej správe

Príloha

Kategórie demonštračných projektov zameraných na CCS

Financovať sa bude osem projektov zameraných na CCS:

 • minimálne jeden a maximálne tri projekty v týchto kategóriách: technológie na zachytávanie CO2 pred spaľovaním, po spaľovaní, kyslíkovým spaľovaním a priemyselné aplikácie.

 • minimálne tri projekty na ukladanie CO2 do soľných vodonosných vrstiev a minimálne tri projekty na jeho ukladanie do vyčerpaných zásob uhľovodíkov..

 • elektrárne, ktoré sa zúčastňujú na projektoch zameraných na CCS, musia mať výrobnú kapacitu aspoň 250 MW a kapacitu na zachytávanie aspoň 85 % vlastných emisií CO2.

Kategórie projektov zameraných na technológie výroby energie z obnoviteľných zdrojov

Financovať sa bude 34 projektov výroby energie z týchto obnoviteľných zdrojov:

 • bioenergia: 9

 • koncentrovaná solárna energia: 5

 • solárna fotovoltaická energia: 3

 • veterná energia: 6

 • geotermálna energia: 4

 • energia oceánov (energia morských vĺn, energia prílivu, premena termálnej energie oceánov): 3

 • hydroelektrická energia: 1

 • správa rozptýlených obnoviteľných zdrojov energie (inteligentné siete): 3

Postup podávania žiadostí o financovanie

Prvá výzva na predkladanie návrhov obsahuje podrobné informácie o postupe podávania žiadostí. Komisia zorganizuje seminár pre potenciálnych sponzorov projektov. Presný deň konania podujatia sa potvrdí v najbližšom období.

Každý návrh projektu (či už sponzorovaného jedným prevádzkovateľom alebo konzorciom) je nutné predložiť členskému štátu, v ktorom sa má projekt realizovať. Členské štáty vykonajú do troch mesiacov od výzvy na predkladanie návrhov úvodné posúdenie oprávnenosti. Členské štáty sú povinné do šiestich mesiacov od vyhlásenia výzvy urobiť predbežný výber oprávnených žiadostí a dané žiadosti predložiť EIB.

1 :

K(2010) 7499.


Side Bar