Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1476

Brussel, 9 november 2010

Klimaatverandering: de Commissie start een omvangrijk investeringsprogramma voor innovatieve koolstofarme technologieën

De Europese Commissie publiceert vandaag de eerste oproep tot het indienen van voorstellen voor het grootste investeringsprogramma ter wereld voor demonstratieprojecten op het gebied van koolstofarme technologieën en hernieuwbare energie. Het initiatief, dat bekend is onder de naam NER300, gaat aanzienlijke financiële ondersteuning bieden voor ten minste acht projecten betreffende technologieën voor de afvang en opslag van kooldioxide (CCS) en ten minste 34 projecten betreffende technologieën voor innovatieve hernieuwbare energie. Doelstellingen van het programma zijn het stimuleren van de koolstofarme economische ontwikkeling in Europa, het creëeren van nieuwe 'groene' banen en het bijdragen aan het behalen van de ambitieuze klimaatveranderingsdoelstellingen van de EU. De Europese Investeringsbank (EIB) werkt met de Commissie samen voor de uitvoering van het programma. Belangstellende bedrijven hebben 3 maanden de tijd om op nationaal niveau een offerte in te dienen.

EU-commissaris voor Klimaat Connie Hedegaard zei: "Het NER300-initiatief is een goed voorbeeld van het feit dat de EU-27 meer kan bereiken dan wat de landen individueel kunnen bereiken. Door gebruik te maken van de opbrengsten van de verkoop van CO2-rechten, komt er ongeveer 5,5 miljard euro beschikbaar voor innovatieve hernieuwbare-energietechnologieën en CCS-projecten. Met de bijdragen van de projectsponsors en de lidstaten erbij komt het bedrag uit op ongeveer 9 miljard euro. Dit kan de nodige stimulans geven om ervoor te zorgen dat de EU een voortrekkersrol blijft vervullen op het gebied van klimaatvriendelijke technologieën. Europa heeft de knowhow, het vermogen en de ambitie om wereldwijd een voortrekkersrol te spelen bij de ontwikkeling van de nodige technologieën om de klimaatverandering tegen te gaan. Het NER300-initiatief zal als katalysator dienen voor de demonstratie van nieuwe koolstofarme technologieën op commerciële schaal. Deze en andere groene technologieën vormen een steeds belangrijkere bron van toekomstige economische groei en werkgelegenheid. Verder zullen deze technologieën ons helpen onze ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2020 en daarna te halen."

De voorzitter van de EIB, Philippe Maystadt, voegde eraan toe: "De EIB zet zich volledig in om de lidstaten van de Europese Unie te helpen hun klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2020 te halen. We bieden daarom onze financiële en technische expertise aan ter ondersteuning van de uitvoering van het NER300-initiatief."

Deze eerste oproep voor het indienen van voorstellen vormt de start van de uitvoering van het NER300-initiatief. Het initiatief wordt zo genoemd omdat het wordt gefinancierd uit de verkoop van 300 miljoen emissierechten in de nieuwkomersreserve (NER) van de EU-regeling voor de handel in emissierechten. Tegen de huidige marktprijzen voor emissierechten is het initiatief ongeveer 4,5 miljard euro per jaar waard, waarmee het het grootste investeringsprogramma ter wereld is.

De financiering is gericht op demonstratieprojecten van CCS en innovatieve hernieuwbare energietechnologieën. Per lidstaat wordt ten minste één project gefinancierd, tot een maximum van drie projecten. Meer informatie over de soorten technologieën die worden gefinancierd, vindt u in de bijlage.

Het programma dient als hefboom voor investeringen van meer dan 9 miljard euro, aangezien het NER300-initiatief tot 50% van de bouw- en exploitatiekosten van de CCS-projecten en de projecten voor hernieuwbare energie financiert. De rest van de financiering wordt geleverd door projectsponsors en de lidstaten. De NER300-financiering kan dus worden gecombineerd met andere EU-financieringsinstrumenten, waaronder de structuur- en cohesiefondsen en het Europees energieprogramma voor herstel (EEPR).

Op grond van het NER300-besluit1 is de EIB verantwoordelijk voor de verkoop van de 300 miljoen emissierechten en voor het beheer en de uitbetaling van de opbrengsten. Hoewel sommige bijzonderheden, waaronder de startdatum van de verkoop, nog niet zijn vastgesteld, wordt verwacht dat alle NER300-rechten vóór het begin van de derde handelsperiode van de EU-regeling voor de emissierechtenhandel, in januari 2013, verkocht zullen zijn.

De EIB verbindt zich er ook toe de projectvoorstellen aan een uitvoerig financieel en technisch onderzoek te onderwerpen voordat ze de Commissie aanbevelingen doet in de vorm van een rangorde van de projectvoorstellen. De Commissie neemt na raadpleging van de lidstaten het definitieve besluit over de projecten die worden medegefinancierd.

Meer informatie

Vragen en antwoorden over NER300: zie MEMO/10/549

NER300-website: http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm

Zie ook de bijlage bij dit persbericht.

Bijlage

Categorieën van de CCS-demonstratieprojecten

Er zullen acht CCS-projecten worden gefinancierd:

 • minimaal één en maximaal drie in de volgende categorieën: voorverbranding, naverbranding, oxyfuel en industriële toepassingen;

 • minimaal drie projecten waarbij gebruikt wordt gemaakt van zoutwatervoerende lagen voor CO2-opslag en minimaal drie projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van verarmde koolwaterstofvoorraden;

 • energiecentrales die deelnemen aan CCS-projecten dienen een opwekkingscapaciteit van ten minste 250 MW te hebben. Voorts moeten ze zo zijn ontworpen dat ze minimaal 85 % van hun CO2-emissies opvangen.

Categorieën van projecten voor innovatieve hernieuwbare energietechnologiën

De 34 te financieren hernieuwbare-energieprojecten hebben betrekking op:

 • bio-energie 9

 • geconcentreerde zonne-energie 5

 • fotovoltaïsche zonne-energie 3

 • windenergie 6

 • geothermische energie 4

 • zee-energie (golfslag- en getijdenenergie, omzetting van thermische energie uit zee) 3

 • waterkracht 1

 • beheer van gedecentraliseerde hernieuwbare energie (intelligente netwerken) 3

De inschrijvingsprocedure voor financiering

De eerste oproep voor het indienen van voorstellen bevat gedetailleerde informatie over de inschrijvingsprocedure. De Commissie organiseert een seminar voor potentiële projectsponsors. De datum van dit seminar wordt binnenkort bevestigd.

Projectvoorstellen, die ofwel door één inschrijver ofwel door een consortium worden gesponsord, dienen te worden verzonden aan de lidstaat waar het project zal plaatsvinden. Een eerste beoordeling op geschiktheid wordt binnen drie maanden na de oproep voor voorstellen uitgevoerd door de lidstaten. De lidstaten moeten een voorselectie houden en geschikte aanvragen binnen zes maanden na de oproep aan de EIB verzenden.

1 :

C(2010)7499


Side Bar