Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1476

Briselē, 2010. gada 9. novembrī

Klimata pārmaiņas. Komisija uzsāk lielāko investīciju programmu novatoriskās zemu oglekļa dioksīda emisiju tehnoloģijās

Šodien Eiropas Komisija izsludināja pirmo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus pasaulē lielākajai investīciju programmai zemu oglekļa dioksīda emisiju un atjaunojamo energoresursu demonstrējumu projektos. Šī iniciatīva, kas pazīstama kā NER300, nodrošinās būtisku finansiālu atbalstu vismaz astoņiem projektiem, kas saistīti ar oglekļa piesaistes un glabāšanas (CCS) tehnoloģijām, un vismaz 34 projektiem, kas saistīti ar novatoriskām atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām. Tās mērķis ir veicināt zemu oglekļa dioksīda emisiju ekonomikas attīstību Eiropā, veidojot jaunas "zaļas" darbavietas un sekmējot ES vērienīgo klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanu. Eiropas Investīciju banka (EIB) programmas īstenošanā sadarbojas ar Komisiju. Uzņēmumiem, kuri ir ieinteresēti iesniegt priekšlikumus, ir 3 mēneši laika iesniegt priekšlikumus valsts līmenī.

Klimata politikas komisāre Konnija Hēdegorda sacīja: "NER300 ir labs piemērs, ka ES-27 kopā var paveikt vairāk, nekā mēs katrs atsevišķi. Izmantojot ieņēmumus no CO2 kvotu pārdošanas, inovatīvām atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām un CCS būs pieejami aptuveni 4,5 miljardi eiro. Kopā ar projektu sponsoru un dalībvalstu iemaksām šī summa sasniegs 9 miljardus eiro. Tas var dot vajadzīgo impulsu, lai ES noturētu vadošajās pozīcijās jautājumos par klimatam labvēlīgām tehnoloģijām. Eiropai ir zināšanas, prasme un vēlme vadīt tādu pasaules tehnoloģiju attīstību, kas vajadzīgas klimata pārmaiņu problēmu risināšanai. NER300 iniciatīva darbosies kā katalizators jaunu zemu oglekļa dioksīda emisiju tehnoloģiju demonstrēšanai komerciālā apjomā. Šīs un citas zaļās tehnoloģijas ir aizvien nozīmīgāks ekonomikas turpmākās izaugsmes un darbavietu avots. Tās mums arī palīdzēs līdz 2020. gadam sasniegt mūsu vērienīgos mērķus klimata jomā."

EIB prezidents Filips Meištats piebilda: "EIB ir apņēmības pilna palīdzēt Eiropas Savienības dalībvalstīm sasniegt 2020. gada mērķus klimata un energoresursu jomā. Tāpēc mēs piedāvājam savu pieredzi finanšu un tehniskajos jautājumos, lai atbalstītu NER300 iniciatīvas īstenošanu."

Šodien izsludinātais pirmais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus iezīmēja NER300 iniciatīvas īstenošanas sākumu. Šī iniciatīva ir tā nosaukta tāpēc, ka to finansēs no 300 miljonu emisiju kvotu pārdošanas, kuras bija ES emisiju tirdzniecības sistēmas (ETS) rezerves jaunām iekārtām (New Entrants Reserve - NER). Pēc pašreizējām emisiju kvotu tirgus cenām iniciatīvas vērtība ir aptuveni 4,5 miljardi eiro, kas to padara par pasaulē lielāko šāda veida programmu.

Finansējuma mērķis ir demonstrējumu projekti, kas saistīti ar CCS un novatoriskām atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām. Katrai dalībvalstij tiks finansēts vismaz viens un maksimāli trīs projekti. Sīkāka informācija par tehnoloģiju veidiem, kas tiks finansēti, ir sniegta pielikumā.

Programma veicinās investīcijas vairāk nekā 9 miljardu eiro apmērā, jo NER300 iniciatīva finansēs līdz 50 % no CCS un atjaunojamo energoresursu projektu būvniecības un ekspluatācijas izmaksām. Projektu sponsori un dalībvalstis nodrošinās pārējo finansējumu. NER300 finansējumu var apvienot ar finansējumu no citiem ES instrumentiem, tostarp struktūrfondiem un Kohēzijas fonda un Eiropas enerģētikas programmas ekonomikas atveseļošanai (EEPEA).

Saskaņā ar NER300 lēmumu1 EIB ir atbildīga par 300 miljonu kvotu pārdošanu un ieņēmumu pārvaldību un izmaksāšanu. Kaut gan visas nianses, ietverot pārdošanas sākuma datumu, vēl nav izlemtas, paredzams, ka visas NER300 kvotas tiks pārdotas pirms ES ETS trešā tirdzniecības perioda sākuma 2013. gada 1. janvārī.

EIB arī veiks projektu priekšlikumu detalizētu finanšu un tehniskās uzticamības pārbaudi, pirms tā sniegs ieteikumus Komisijai, prioritāri sarindojot projektu priekšlikumus. Pēc apspriešanās ar dalībvalstīm Komisija pieņems galīgo lēmumu par to, kurus projektus līdzfinansēt.

Papildu informācija

Jautājumi un atbildes par NER300: Sk. MEMO/10/549

NER300 tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm

Sk. arī šā paziņojuma pielikumu

Pielikums

CCS demonstrējumu projektu kategorijas

Finansējumu saņems astoņi CCS projekti:

 • šādās kategorijās vismaz viens un maksimāli trīs projekti: pirmssadedzināšanas, pēcsadedzināšanas, skābekļa un kurināmā un rūpnieciski lietojumi,

 • vismaz trīs projekti, kuros CO2 uzglabāšanai izmanto sālsūdens nesējslāņus, un vismaz trīs, kuros izmanto izsīkušas ogļūdeņražu krātuves,

 • spēkstacijām, kuras piedalās CCS projektos, ražošanas jaudai ir jābūt vismaz 250 MW, un tām jābūt konstruētām tā, lai tās piesaistītu vismaz 85 % no to CO2 emisijām.

Novatorisku atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju projektu kategorijas

Finansējumu saņems šādi 34 atjaunojamo energoresursu projekti:

 • bioenerģija 9,

 • koncentrēta saules enerģija 5,

 • saules paneļu enerģija 3,

 • vēja enerģija 6,

 • ģeotermālā enerģija 4,

 • okeāna enerģija (viļņu un plūdmaiņas enerģija, okeāna siltumenerģijas pārveide) 3,

 • hidroelektrostacijas 1,

 • izkliedētu atjaunojamo energoresursu pārvaldība (“viedie” tīkli) 3.

Pieteikšanās procedūra finansējumam

Pirmajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus iekļauta detalizēta informācija par pieteikšanās procedūru. Komisija organizēs semināru potenciālajiem projektu sponsoriem un drīzumā apstiprinās tā datumu.

Projektu priekšlikumus, ko sponsorē viens uzņēmums vai konsorcijs, ir jāiesniedz dalībvalstī, kurā projektu īstenos. Sākotnējo atbilstības novērtējumu dalībvalstis veiks trīs mēnešu laikā pēc uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus. Sešu mēnešu laikā pēc uzaicinājuma dalībvalstīm provizoriski jāatlasa un jāiesniedz EIB atbilstīgie pieteikumi.

1 :

C(2010)7499.


Side Bar