Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1476

Briuselis, 2010 m. lapkričio 9 d.

Klimato kaita. Komisija pradeda inovacinėms mažo anglies dioksido kiekio technologijoms diegti skirtą didelių investicijų programą

Šiandien Europos Komisija paskelbs pirmą kvietimą teikti pasiūlymus pagal didžiausią pasaulyje investicijų į mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos technologijų parodomuosius projektus programą. Vykdant iniciatyvą NER300 bus teikiama didelė finansinė parama bent aštuoniems su anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijomis susijusiems projektams ir bent 34 su inovacinėmis atsinaujinančiųjų išteklių energijos technologijomis susijusiems projektams. Šios iniciatyvos tikslas – paskatinti plėtoti mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką Europoje, kurti naujas „ekologiškas“ darbo vietas ir taip padėti siekti aukštų ES kovos su klimato kaita tikslų. Šią programą įgyvendinti Komisijai padeda Europos investicijų bankas. Susidomėjusios bendrovės pasiūlymus savo šalyse turi pateikti per 3 mėnesius.

Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard kalbėjo: „NER300 – puikus pavyzdys, kad 27 Europos Sąjungos valstybės drauge gali nuveikti daugiau nei pavieniui. Iš taršos CO2 leidimų pardavimo pajamų apie 4,5 mlrd. EUR bus skirta inovacinėms anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijoms bei atsinaujinančiųjų išteklių energijos technologijoms. Bendra suma su projekto rėmėjų ir valstybių narių įnašu bus 9 mlrd. EUR. Tai bus reikiama paskata tam, kad Europos Sąjunga pirmautų klimatui nekenksmingų technologijų srityje. Europa turi žinių, galimybių ir valios kurti pažangiausias pasaulyje kovos su klimato kaita technologijas. Iniciatyva NER300 paskatins vykdyti komercinius naujų mažo anglies dioksido kiekio technologijų parodomuosius projektus. Šios ir kitos ekologiškos technologijos tampa vis svarbesniu būsimo ekonomikos augimo ir naujų darbo vietų kūrimo šaltiniu. Be to, jos padės mums pasiekti aukštus 2020 metų ir vėlesnio laikotarpio kovos su klimato kaita tikslus.“

Europos investicijų banko pirmininkas Philippe'as Maystadtas pridūrė: „Europos investicijų bankas tvirtai pasiryžęs padėti Europos Sąjungos valstybėms narėms pasiekti 2020 metų kovos su klimato kaita ir energetikos tikslus. Todėl siūlome savo finansinę ir techninę pagalbą iniciatyvai NER300 įgyvendinti.“

Šiandien paskelbtas pirmasis kvietimas teikti pasiūlymus yra iniciatyvos NER300 įgyvendinimo pradžia. Iniciatyva pavadinta NER300, nes jai reikalingos lėšos bus gautos pardavus ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos naujiems dalyviams skirtame rezerve laikomus 300 mln. apyvartinių taršos leidimų. Dabartinėmis apyvartinių taršos leidimų rinkos kainomis ši iniciatyva verta apie 4,5 mlrd. EUR – tai brangiausia tokia programa pasaulyje.

Finansavimas bus skiriamas su anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijomis bei su inovacinėmis atsinaujinančiųjų išteklių energijos technologijomis susijusiems parodomiesiems projektams. Bus finansuojamas bent vienas kiekvienos valstybės narės projektas, bet ne daugiau kaip trys. Daugiau informacijos apie finansuotinų technologijų rūšis pateikiama priede.

Pagal šią programą bus pritraukta daugiau kaip 9 mlrd. EUR investicijų, nes pagal iniciatyvą NER300 bus finansuojama iki 50 procentų anglies dioksido surinkimo ir saugojimo bei atsinaujinančiųjų išteklių energijos projektų statybos ir eksploatavimo išlaidų. Likusią lėšų dalį skirs projektų rėmėjai ir valstybės narės. Iniciatyvos NER300 finansavimas gali būti derinamas su finansavimu pagal kitas ES priemones, įskaitant finansavimą iš struktūrinių ir sanglaudos fondų ir iš Europos energetikos programos ekonomikai gaivinti.

Pagal sprendimą dėl iniciatyvos NER3001 Europos investicijų bankas yra atsakingas už 300 mln. apyvartinių taršos leidimų pardavimą ir pajamų administravimą bei paskirstymą. Nors tiksli tvarka, įskaitant apyvartinių taršos leidimų pardavimo datą, dar nenustatyta, tikimasi, kad visi NER300 apyvartiniai taršos leidimai bus parduoti iki 2013 m. sausio mėn. – ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos trečiojo prekybos laikotarpio pradžios.

Be to, prieš teikdamas Komisijai rekomendacijas, t. y. siūlomų projektų prioritetinį vertinimą, Europos investicijų bankas išsamiai apsvarstys finansinį ir techninį siūlomų projektų tinkamumą. Galutinį sprendimą dėl bendrai finansuotinų projektų Komisija priims pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis.

Kita informacija

Su iniciatyva NER300 susiję klausimai ir atsakymai pateikiami MEMO/10/549.

Iniciatyvos NER300 svetainė http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm.

Taip pat žr. šio pranešimo spaudai priedą

Priedas

Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo parodomųjų projektų kategorijos

Bus finansuojami aštuoni anglies dioksido surinkimo ir saugojimo projektai:

 • bent vienas, bet ne daugiau kaip trys šių kategorijų projektai: anglies dioksido surinkimas prieš kuro deginimą, anglies dioksido surinkimas po kuro deginimo, kuro deginimas deguonies aplinkoje ir taikymo pramonėje projektai;

 • bent trys anglies dioksido saugojimo vandeningame druskingame sluoksnyje projektai ir bent trys anglies dioksido saugojimo išnaudotų angliavandenilių rezervuaruose projektai;

 • anglies dioksido surinkimo ir saugojimo projektuose dalyvaujančių elektrinių galia turi būti bent 250 MW, o jų konstrukcija turi būti tokia, kad jos galėtų surinkti bent 85 proc. CO2 dujų.

Inovacinių atsinaujinančiųjų išteklių energijos technologijų projektų kategorijos

34 finansuotini atsinaujinančiųjų išteklių energijos projektai:

 • 9 bioenergijos projektai,

 • 5 koncentruotos saulės energijos projektai,

 • 3 saulės fotovoltų energijos projektai,

 • 6 vėjo energijos projektai,

 • 4 geoterminės energijos projektai,

 • 3 vandenynų energijos (bangų ir potvynių bei atoslūgių energija, vandenyno šiluminės energijos konversija) projektai,

 • 1 hidroenergetikos projektas,

 • 3 paskirstytojo atsinaujinančių išteklių energijos valdymo (pažangieji tinklai) projektai.

Finansavimo paraiškų teikimas

Pirmajame kvietime teikti projektų pasiūlymus pateikiama išsami informacija apie paraiškų teikimo tvarką. Komisija galimiems projektų rėmėjams surengs seminarą, kurio data bus paskelbta netrukus.

Projektų, kuriuos rems arba vienas operatorius, arba konsorciumas, pasiūlymai turi būti pateikti tai valstybei narei, kurioje projektas bus vykdomas. Per tris mėnesius nuo kvietimo teikti pasiūlymus paskelbimo valstybės narės atliks pradinį tinkamumo vertinimą. Valstybės narės turi atlikti pirminę atranką ir pateikti reikalavimus atitinkančias paraiškas Europos investicijų bankui per šešis mėnesius nuo kvietimo teikti pasiūlymus paskelbimo.

1 :

C(2010) 7499.


Side Bar