Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1476

Bryssel, 9. marraskuuta 2010

Ilmastonmuutos: investointiohjelma innovatiivisten vähähiilisten teknologioiden edistämiseksi

Euroopan komissio käynnistää tänään ensimmäisen ehdotuspyynnön maailman suurimmassa investointiohjelmassa, jolla edistetään vähähiilisten ja uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien teknologioiden esittelyhankkeita. Tästä niin kutsutusta NER300-aloitteesta tarjotaan huomattavaa taloudellista tukea vähintään 8:lle CCS-teknologian hankkeelle sekä vähintään 34:lle hankkeelle, joissa käytetään innovatiivisiin uusiutuviin energialähteisiin pohjautuvaa teknologiaa. Tavoitteena on vauhdittaa vähähiilistä taloudellista kehitystä Euroopassa, luoda uusia ”vihreitä” työpaikkoja ja edistää EU:n kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamista. Euroopan investointipankki (EIP) tekee yhteistyötä komission kanssa ohjelman toteuttamiseksi. Yrityksillä on kolme kuukautta aikaa tehdä ehdotuksia kansallisella tasolla.

NER300-aloite on hyvä esimerkki siitä, että toimimalla yhdessä EU:n 27 jäsenvaltiota saavat aikaan paljon enemmän kuin maat erikseen. Päästöoikeuksien myynnistä saatavista tuloista voidaan käyttää noin 4,5 miljardia euroa innovatiivisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvan teknologian ja CCS-teknologian kehittämiseen. Kun mukaan lasketaan jäsenvaltioiden ja hankkeiden tukijoiden osuudet, rahoitus nousee 9 miljardiin euroon. Tämä voi antaa tarvittavan kimmokkeen sille, että EU pysyy edelläkävijänä ympäristöä säästävän teknologian kehittämisessä. Euroopalla on taitotietoa, valmiuksia ja kunnianhimoa ottaa maailmanlaajuinen johtoasema ilmastonmuutoksen torjumisen edellyttämien teknologioiden kehittämisessä. NER300-aloitteella edistetään uusien vähähiilisten teknologioiden esittelyä kaupallisessa mittakaavassa. Nämä ja muut ympäristöä säästävät teknologiat ovat entistä tärkeämpiä tulevaisuuden talouskasvun ja työpaikkojen kannalta. Ne myös auttavat meitä saavuttamaan vuodelle 2020 ja sen jälkeiselle ajalle asetetut kunnianhimoiset ilmastotavoitteet”, totesi ilmastonmuutoskomissaari Connie Hedegaard.

EIP:n pääjohtaja Philippe Maystadt totesi puolestaan, että EIP on täysin sitoutunut auttamaan EU:n jäsenvaltioita niiden pyrkiessä saavuttamaan vuodeksi 2020 asetetut ilmasto- ja energiatavoitteet. ”Tarjoamme sen vuoksi rahoitukseen liittyvän ja teknisen asiantuntemuksemme NER300-aloitteen täytäntöönpanon tukemiseen”, hän lisäsi.

NER300-aloitteen täytäntöönpano käynnistetään tänään ensimmäisellä ehdotuspyynnöllä. Aloite on nimetty EU:n päästökauppajärjestelmän uusien osallistujien reservin (New Entrants Reserve – NER) mukaan, koska aloite rahoitetaan reservissä säilytettyjen 300 miljoonan päästöoikeuden myynnillä. Tämänhetkisissä päästöoikeuksien markkinahinnoissa laskettuna aloitteen arvo on noin 4,5 miljardia euroa, mikä tekee siitä alallaan maailman suurimman ohjelman.

Rahoitus on tarkoitettu esittelyhankkeille, joissa käytetään hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia (CCS) sekä innovatiivisia uusiutuvia energialähteitä hyödyntävää teknologiaa. Kussakin jäsenvaltiossa rahoitetaan vähintään yhtä ja enintään kolmea hanketta. Lisätietoja tukikelpoisista hanketyypeistä saa liitteestä.

Ohjelmalla on vipuvaikutus yli 9 miljardin euron investointeihin, koska NER300-aloitteesta rahoitetaan jopa 50 prosenttia CCS-hankkeiden ja uusiutuvia energialähteitä koskevien hankkeiden rakennus- ja toimintakustannuksista. Rahoituksen loppuosuudesta vastaavat hankkeiden vetäjät ja jäsenvaltiot. NER300-rahoitukseen voidaan yhdistää rahoitusta, jota saadaan muista EU:n välineistä, kuten rakenne- ja koheesiorahastosta sekä Euroopan energia-alan elvytysohjelmasta (EEPR).

NER300-päätöksen1 perusteella EIP vastaa 300 miljoonan päästöoikeuden myymisestä ja hallinnoinnista sekä tuoton maksamisesta. Vaikka yksityiskohtia, kuten myynnin alkamispäivää, ei ole vielä vahvistettu, päästöoikeudet on tarkoitus myydä ennen kuin EU:n kolmas päästökauppakausi alkaa 1. tammikuuta 2013.

EIP myös tutkii tarkkaan, että hanke-ehdotukset täyttävät taloudelliset ja tekniset vaatimukset ennen kuin se esittää komissiolle suosituksensa. Siitä, mitä hankkeita yhteisrahoitetaan, päättää viime kädessä komissio jäsenvaltioita kuultuaan.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia NER300-aloitteesta: katso MEMO/10/549

NER300-internetsivut: http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm

Katso myös: tämän lehdistötiedotteen liite

Liite

Hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia koskevat esittelyhankkeet luokittain

Rahoitusta myönnetään 8 hankkeelle seuraavasti:

 • 1–3 hanketta seuraavissa luokissa: talteenotto ennen polttoa, talteenotto savukaasuista, happipoltto ja teollisuuden sovellukset;

 • vähintään 3 hanketta, joissa hiilidioksidi varastoidaan suolaisiin pohjavesiesiintymiin, ja vähintään 3 hanketta, joissa hiilidioksidi varastoidaan tyhjentyneisiin hiilivetyvarastoihin;

 • osallistuvilla voimaloilla on oltava vähintään 250 MW:n tuotantokapasiteetti, ja niiden on pystyttävä ottamaan talteen vähintään 85 prosenttia hiilidioksidipäästöistään.

Innovatiivisia uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien teknologioiden hankkeet luokittain

Rahoitusta myönnetään 34 hankkeelle seuraavasti:

 • Bioenergia 9

 • Keskitetty aurinkovoima 5

 • Aurinkosähkö 3

 • Tuulivoima 6

 • Maalämpö 4

 • Merienergia (aalto- ja vuorovesienergia, meren lämpöenergian muuntaminen) 3

 • Vesivoima 1

 • Uusiutuviin energialähteisiin pohjautuva hajautettu tuotanto (älykkäät verkot) 3

Hakumenettely

Ensimmäinen ehdotuspyyntö sisältää tarkempia tietoja hakumenettelystä. Ehdotuspyynnön julkaisemisen jälkeen komissio järjestää seminaarin mahdollisille hankevetäjille.

Yksittäisen toimijan tai konsortion on jätettävä hanke-ehdotuksensa sille jäsenvaltiolle, jossa hanke on määrä toteuttaa. Jäsenvaltiot arvioivat alustavasti hankkeiden tukikelpoisuutta kolmen kuukauden kuluessa ehdotuspyynnöstä. Ne tekevät esivalinnan ja toimittavat tukikelpoiset hakemukset EIP:lle kuuden kuukauden kuluessa ehdotuspyynnöstä.

1 :

KOM xxx


Side Bar