Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1476

Brüssel, 9. november 2010

Kliimamuutused: komisjon algatab suure investeerimiskava uuendusliku vähese CO2-heitega tehnoloogia edendamiseks

Euroopa Komisjon kuulutab täna välja esimese projektikonkursi maailma kõige ulatuslikuma kava raames, millega toetatakse investeerimist vähese CO2-heitega tehnoloogia ja taastuvenergeetika näidisprojektidesse. Selle NER300-na tuntud algatusega antakse mõjus rahaline toetus vähemalt kaheksale süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogia projektile ning vähemalt 34 uuenduslikule taastuvenergeetika tehnoloogia projektile. Eesmärk on edendada vähese CO2-heitega majanduse arengut Euroopas, luua uusi „rohelisi” töökohti ja aidata saavutada ELi kõrgeid sihte võitluses kliimamuutusega. Kava rakendamisel teeb komisjoniga koostööd Euroopa Investeerimispank. Projektikonkursil osalemisest huvitatud ettevõtted peavad esitama pakkumised liikmesriikide tasandil kolme kuu jooksul.

Kliimameetmete volinik Connie Hedegaard ütles: „NER300 on hea näide sellest, et EL27 suudab teha rohkem kui liikmesriigid eraldi. CO2 saastekvootide müügist saadavat tulu kogusummas ligikaudu 4,5 miljardit eurot saab kasutada uuenduslike taastuvenergia tehnoloogiate ning süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogiate rakendamiseks. Koos projekti sponsorite ja liikmesriikide panusega ulatub see summa 9 miljardi euroni. See võib aidata ELil hoida liidripositsiooni kliimasõbralike tehnoloogiate valdkonnas. Euroopal on oskusteave, võime ja tahe asuda kogu maailmas juhtima selliste tehnoloogialahenduste väljatöötamist, mida on vaja kliimamuutuse vastu võitlemiseks. NER300-st saab uute vähese CO2-heitega tehnoloogialahenduste tööstuslike näidisprojektide võimas kiirendaja. Tulevikus hakkab majanduskasv ja töökohtade loomine üha enam sõltuma selliste „roheliste” tehnoloogialahenduste leidmisest. Need lubavad meil saavutada ka meie suured kliimaeesmärgid aastaks 2020 ja edaspidi.”

Euroopa Investeerimispanga president Philippe Maystadt lisas: „Euroopa Investeerimispangal on kindel kavatsus toetada ELi liikmesriike 2020. aasta kliima- ja energiaeesmärkide saavutamisel. Seepärast toetame rahalise ja tehnilise oskusteabega NER300 algatuse rakendamist.”

Täna väljakuulutatav esimene projektikonkurss märgib NER300 algatuse rakendamise algust. Algatuse nimi tuleneb sellest, et seda rahastatakse ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kaudu uute osalejate reservist (New Entrants Reserve, NER) 300 miljoni saastekvoodi müügist saadavatest vahenditest. Saastekvoodi praeguse turuhinna juures on algatuse kogumaksumus 4,5 miljardit eurot, olles seega maailma suurim selletaoline kava.

Rahastamine on suunatud näidisprojektidele, mis hõlmavad CO2 kogumise ja säilitamise ning taastuvenergeetika uuenduslikke tehnoloogialahendusi. Iga liikmesriigi kohta rahastatakse vähemalt ühte projekti, kuid mitte üle kolme projekti. Rohkem teavet rahastatavate tehnoloogiatüüpide kohta on esitatud lisas.

Programmi abil investeeritakse kokku üle üheksa miljardi euro, kuna NER300 algatuse kaudu rahastatakse kuni 50% CO2 kogumise ja säilitamise ning taastuvenergeetika projektide ehitamis- ja halduskuludest. Projekti sponsorid ja liikmesriigid rahastavad ülejäänud osa. Rahastamist NER300 kaudu võib ühitada rahastamisega muude ELi finantsinstrumentide kaudu, sealhulgas struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi ning Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava vahenditega.

NER300 otsuse1 kohaselt vastutab Euroopa Investeerimispank 300 miljoni saastekvoodi müümise ning müügist saadud vahendite haldamise ja väljaandmise eest. Kuigi üksikasjad, sealhulgas müügi alguskuupäev, ei ole veel kindlaks määratud, peaksid kõik saastekvoodid olema müüdud enne ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kolmanda kauplemisperioodi algust 2013. aasta jaanuaris.

Euroopa Investeerimispanga ülesandeks on ka projektiettepanekute üksikasjalik rahanduslik ja tehniline läbivaatamine enne nende pingerivi ja asjakohaste soovituste esitamist komisjonile. Komisjon teeb lõpliku otsuse kaasrahastamiseks valitavate projektide kohta pärast liikmesriikidega konsulteerimist.

Lisateave

Küsimused ja vastused NER300 kohta: vt MEMO/10/549

NER300 veebisait http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm

Vt ka: käesoleva pressiteate lisa

Lisa

Kogumise ja säilitamise näidisprojektide kategooriad

Kogumise ja säilitamise alal rahastatakse kaheksat projekti:

- üks kuni kolm projekti igas järgmises kategoorias: põletamiseelne ja põletamisjärgne CO2 kogumine, kütuse hapnikpõletus ning tööstusrakendused;

- vähemalt kolm projekti, milles CO2 säilitamiseks kasutatakse soolase põhjavee kihte, ning vähemalt kolm projekti, milles kasutatakse tühjendatud süsivesinikumaardlaid;

- kogumise ja säilitamise projektides osalevate elektrijaamade tootmisvõimsus peab olema vähemalt 250 MW ning projekti kohaselt tuleb koguda vähemalt 85% CO2 heitest.

Uuenduslike taastuvenergeetika tehnoloogiaprojektide kategooriad

Rahastatavad 34 taastuvenergeetika projekti hõlmavad järgmist:

- bioenergeetika – 9 projekti;

- kontsentreeritud päikeseenergia – 5 projekti;

- fotogalvaaniline päikeseenergia – 3 projekti;

- tuuleenergeetika – 6 projekti;

- geotermaalenergia kasutamine – 4 projekti;

- ookeani energia kasutamine (lainetuse ning tõusu ja mõõna energia, ookeani soojusenergia muundamine) – 3 projekti;

- hüdroenergia – 1 projekt;

- hajutatult toodetud taastuvenergia juhtimine (intelligentsed energiavõrgud) – 3 projekti.

Rahastamise taotlemise kord

Esimeses ettepanekute esitamise kutses antakse üksikasjalik teave taotluste esitamise korra kohta. Komisjon korraldab projekti võimalikele sponsoritele seminari, mille toimumise kuupäev kinnitatakse varsti.

Üksikettevõtja või ettevõtjate konsortsiumi projektiettepanekud tuleb esitada liikmesriigile, kus projekt teostatakse. Projektiettepanekute konkursi esimese kolme kuu jooksul korraldavad liikmesriigid esialgse abikõlblikkuse hindamise. Liikmesriigid teevad abikõlblike taotluste eelvaliku ja esitavad valitud taotlused Euroopa Investeerimispangale kuue kuu jooksul pärast konkursi väljakuulutamist.

1 :

K(2010)7499


Side Bar