Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1476

Bruxelles, den 9. november 2010

Klimaændringer: Kommissionen iværksætter et større investeringsprogram for innovativ kulstoffattig teknologi

Europa-Kommissionen iværksætter i dag den første indkaldelse af forslag til verdens største investeringsprogram for demonstrationsprojekter inden for kulstoffattig og vedvarende energi. Initiativet, der går under navnet NER 300, vil yde betydelig finansiel støtte til mindst otte projekter vedrørende teknologier til opsamling og geologisk lagring af kulstof (CCS) og mindst 34 projekter vedrørende innovative teknologier inden for vedvarende energi. Målet er at fremme udviklingen af en kulstoffattig økonomi i Europa og derved skabe nye "grønne" arbejdspladser og bidrage til at nå EU's ambitiøse klimamål. Den Europæiske Investeringsbank (EIB) samarbejder med Kommissionen om gennemførelsen af programmet. Interesserede virksomheder har tre måneder til at indgive bud på nationalt plan.

Klimakommissær Connie Hedegaard siger: "NER 300-initiativet er et godt eksempel på, at EU-27 kan gøre mere, end vi kan gøre hver for sig. Ved at anvende indtægter fra salg af CO2-kvoter vil der være 4,5 mia. EUR til rådighed til innovative teknologier inden for vedvarende energi og opsamling og geologisk lagring af kulstof. Med projektsponsorers og medlemsstaternes bidrag vil det give i alt 9 mia. EUR. Det kan give den nødvendige fremdrift og sikre, at EU fastholder førerpositionen, når det gælder klimavenlig teknologi. Europa har ekspertisen, evnen og ambitionerne til at tage føringen i udviklingen af teknologier til håndtering af klimaforandringer. NER 300-initiativet skal fungere som en igangsætter for nye kulstoffattige teknologier på kommercielt grundlag. Disse og andre grønne teknologier udgør en stadig vigtigere kilde til fremtidig økonomisk vækst og beskæftigelse. De vil også hjælpe os til at opfylde vores ambitiøse klimamål for 2020 og fremover."

EIB's formand Philippe Maystadt tilføjer: "EIB er klar til at hjælpe medlemsstaterne i deres bestræbelser på at nå deres klima- og energimål senest i 2020. Vi stiller derfor vores finansielle og tekniske ekspertviden til rådighed til støtte for gennemførelsen af NER 300-initiativet.

Med første indkaldelse af forslag i dag er startskuddet givet til gennemførelsen af NER 300. Initiativet har fået sit navn, fordi det finansieres af indtægterne fra de 300 mio. emissionskvoter i reserven for nytilkomne (New Entrants Reserve) under EU’s emissionshandelsordning (ETS). Opgjort i emissionskvoternes nuværende markedspris tegner initiativet sig for en værdi af 4,5 mia. EUR, hvilket gør programmet til det største af sin art i verden.

Midlerne er målrettet demonstrationsprojekter vedrørende CCS og innovative teknologier inden for vedvarende energi. Hver medlemsstat finansierer mindst ét og højst tre projekter. Yderligere oplysninger om, hvilke typer af teknologier der finansieres, findes i bilaget.

Programmet vil medføre investeringer til en værdi af 9 mia. EUR, da NER 300-initiativet finansierer op til 50 % af udgifterne til opførelse og drift af CCS og projekterne inden for vedvarende energi, mens sponsorer og medlemsstaterne finansierer resten. Finansieringen af NER 300 kan derfor kombineres med finansiering via andre EU-instrumenter, herunder strukturfondene og Samhørighedsfonden samt det europæiske genopretningsprogram for energiområdet (genopretningsprogrammet).

Ifølge beslutningen om NER 3001 kommer EIB til at være ansvarlig for at sælge de 300 mio. kvoter samt forvalte og udbetale indtægterne. Selvom alle enkeltheder, herunder datoen for, hvornår salget starter, endnu ikke er fastlagt, forventes det, at alle NER 200-kvoterne vil være solgt, før ETS' tredje handelsperiode starter i januar 2013.

EIB vil også vurdere projektforslagenes finansielle og tekniske aspekter, inden den fremsætter anbefalinger til Kommissionen i form af prioritering af projektforslag. Kommissionen træffer efter forudgående konsultation af medlemsstaterne den endelige beslutning om, hvilke projekter der kan medfinansieres.

Yderligere oplysninger

For spørgsmål og svar vedrørende NER 300: MEMO/10/549

NER 300-websted: http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm

Se også bilaget til denne pressemeddelelse

Bilag

CCS-demonstrationsprojektkategorier

Otte CCS projekter finansieres:

- mindst et og højst tre inden for følgende kategorier: præ-forbrænding, post-forbrænding, forbrænding med oxygen og industriel anvendelse

- mindst tre projekter, hvor der bruges saltholdige akviferer til lagring af kulstof og mindst tre, hvor der bruges kulbrintereservoirer

- kraftværker, der deltager i et CCS projekt, skal have en produktionskapacitet på mindst 250 MW og være i stand til at opsamle mindst 85 % af sine egne kulstofemissioner.

Kategorier af innovative teknologier inden for vedvarende energi

De 34 projekter inden for vedvarende energi, der finansieres, omfatter følgende:

- bioenergi 9

- koncentreret solenergi 5

- solcelleenergi 3

- vindkraft 6

- geotermisk energi 4

- havenergi (herunder bølge- og tidevandsenergi, omdannelse af termisk havenergi) 3

- vandkraft 1

- forvaltning af decentralt produceret vedvarende energi (intelligente net) 3.

Ansøgningsprocedure

Den første indkaldelse af forslag til projekter vil indeholde detaljerede oplysninger om ansøgningsproceduren. Kommissionen afholder et seminar for mulige sponsorer, når indkaldelsen er offentliggjort.

Projektforslag, som enten sponsoreres af et enkelt foretagende eller et konsortium, indsendes til den medlemsstat, hvor projektet skal finde sted. Medlemsstaterne gennemfører inden for tre måneder fra offentliggørelsen af indkaldelsen en indledende vurdering af projektets egnethed. Medlemsstaterne forhåndsudvælger og indsender de ansøgninger, der opfylder kriterierne, til EIB inden for seks måneder fra offentliggørelsen af indkaldelsen.

1 :

K(2010) 7499


Side Bar