Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1476

V Bruselu dne 9. listopadu 2010

Změna klimatu: Komise zahajuje program rozsáhlých investic do inovativních nízkouhlíkových technologií

Evropská komise dnes zahajuje první výzvu k předkládání návrhů v rámci největšího světového programu investic do demonstračních projektů v oblasti nízkouhlíkových technologií a obnovitelných zdrojů energie. Iniciativa známá pod názvem NER300 vyčlení významnou finanční podporu nejméně na osm projektů zaměřených na technologie zachycování a ukládání uhlíku a nejméně na 34 projektů zaměřených na inovativní technologie pro obnovitelné zdroje energie. Cílem je podpořit rozvoj nízkouhlíkového hospodářství v Evropě, vytvořit nová „zelená“ pracovní místa a přispět k dosažení ambiciózních cílů EU v oblasti změny klimatu. Na realizaci tohoto programu s Komisí spolupracuje Evropská investiční banka (EIB). Podniky, které mají zájem návrh předložit, mají tři měsíce na to, aby podaly nabídku na vnitrostátní úrovni.

Komisařka pro oblast klimatu Connie Hedegaardová uvedla: „Iniciativa NER300 je dobrým příkladem toho, že 27 členských států EU toho dokáže víc společně než jednotlivě. Díky příjmům z prodeje povolenek na emise CO2 získáme kolem 4,5 miliardy EUR na inovativní technologie pro obnovitelné zdroje energie a na technologie zachycování a ukládání uhlíku. Spolu s příspěvky členských států a sponzory projektů se tato částka vyšplhá až na 9 miliard EUR. Můžeme tak získat stimul nezbytný k tomu, aby si EU udržela čelní pozici v oblasti technologií šetrných ke klimatu. Know-how, schopnosti a ambice Evropě umožňují stát v čele světového vývoje technologií potřebných k boji proti změně klimatu. Díky iniciativě NER300 proniknou nové nízkouhlíkové technologie rychleji do komerční oblasti. Tyto i další ekologické technologie se stávají důležitým zdrojem budoucího hospodářského růstu a pracovních míst. Pomohou nám také dosáhnout ambiciózních cílů v oblasti klimatu pro rok 2020 a roky další.“

Prezident EIB Philippe Maystadt k tomu dodal: „EIB je plně odhodlána pomoci členským státům Evropské unie se splněním jejich cílů v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2020. Nabízíme proto finanční a technické odborné znalosti na podporu realizace iniciativy NER300.“

Začátek iniciativy NER300 předznamenává dnes zahájená první výzva k předkládání návrhů. Název iniciativy byl zvolen proto, že má být financována z prodeje 300 milionů emisních povolenek, které systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) uvolní z rezervy pro nové účastníky na trhu (New Entrants Reserve – NER). Při současných tržních cenách emisních povolenek má tato iniciativa hodnotu 4,5 miliardy EUR, a je tak největším programem svého druhu na světě.

Financování se zaměří na demonstrační projekty zaměřené na zachycování a ukládání uhlíku a na inovativní technologie pro obnovitelné zdroje energie. V každém členském státě bude financován nejméně jeden a nejvýše tři projekty. Další podrobnosti o typech technologií, které budou financovány, jsou uvedeny v příloze.

Program přitáhne investice v hodnotě více než 9 miliard EUR. Výrobní a provozní náklady projektů zaměřených na zachycování a ukládání uhlíku a na obnovitelné zdroje energie budou z iniciativy NER300 financovány až do výše 50 % a zbývající finanční prostředky poskytnou sponzoři a členské státy. Finanční prostředky z iniciativy NER300 lze kombinovat s financováním z jiných nástrojů EU, včetně strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a Evropského energetického programu pro hospodářské oživení (EEPR).

Na základě rozhodnutí o iniciativě NER3001 bude EIB zodpovídat za prodej 300 milionů povolenek a za správu a vyplácení výnosů z prodeje. Přestože podrobnosti včetně data zahájení prodejů ještě nejsou známy, předpokládá se, že všechny povolenky v rámci iniciativy NER300 budou prodány před zahájením třetího obchodovacího období systému EU ETS v lednu 2013.

Dříve než EIB doporučí návrhy projektů Komisi, provede jejich podrobnou finanční a technickou kontrolu a vytvoří jejich pořadí. Konečná rozhodnutí o tom, které projekty budou spolufinancovány, Komise vydá po konzultaci s členskými státy.

Další informace

Otázky a odpovědi týkající se iniciativy NER300: viz MEMO/10/549

Internetové stránky iniciativy NER300:

http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm

Viz také: příloha této tiskové zprávy

Příloha

Kategorie demonstračních projektů zaměřených na zachycování a ukládání uhlíku

Finanční podporu obdrží osm projektů zaměřených na zachycování a ukládání uhlíku:

- nejméně jeden a nejvýše tři v následujících kategoriích: separace CO2 ze zplynovaného paliva před jeho spalováním, zachycování CO2 po procesu spalování, kyslíkové spalování a průmyslové využití;

- nejméně tři projekty na ukládání CO2 do hlubinných zásobníků slané vody a nejméně tři projekty na ukládání CO2 do vytěžených zásobáren uhlovodíku;

- elektrárny, které se účastní projektů na zachycování a ukládání uhlíku, musí mít výrobní kapacitu alespoň 250 MW a musí být navrženy tak, aby zachytily alespoň 85 % svých emisí CO2.

Kategorie projektů zaměřených na inovativní technologie pro obnovitelné zdroje energie

Finanční podporu obdrží 34 projektů zaměřených na obnovitelné zdroje energie:

- bioenergie: 9

- koncentrovaná sluneční energie: 5

- sluneční fotovoltaická energie: 3

- větrná energie: 6

- geotermální energie: 4

- energie oceánů (energie vln a přílivu, přeměna tepelné energie mořské vody): 3

- hydroelektrická energie: 1

- správa rozptýlených obnovitelných zdrojů energie (inteligentní sítě): 3

Postup podávání žádostí o finanční prostředky

Podrobné informace o postupu podávání žádostí jsou obsaženy v první výzvě k předkládání návrhů. Komise uspořádá seminář pro potenciální sponzory projektů, jehož datum bude upřesněno v dohledné době.

Návrhy projektů, sponzorované buď jednotlivými subjekty nebo konsorciem, musí být předloženy členskému státu, ve kterém bude projekt realizován. První posouzení způsobilosti projektů provedou členské státy do tří měsíců od zveřejnění výzvy. Členské státy musí provést předběžný výběr a předložit způsobilé žádosti Evropské investiční bance do šesti měsíců od zveřejnění výzvy.

1 :

K(2010)7499


Side Bar