Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1476

Брюксел, 9 ноември 2010 г.

Изменението на климата: Комисията обявява началото на широкомащабна инвестиционна програма за новаторски нисковъглеродни технологии

Днес Европейската комисия отправя първата покана за представяне на предложения за най-голямата в света програма за инвестиране в демонстрационни проекти за нисковъглеродни технологии и за получаване на енергия от възобновяеми източници. Инициативата, позната като NER300, ще предостави финансови средства в значителни размери за най-малко осем проекта, отнасящи се до технологиите за улавяне и съхраняване на въглерод (CCS), и за най-малко 34 проекта, отнасящи се до новаторски технологии за възобновяема енергия. Целта е да се насърчи икономическото развитие с ниски въглеродни емисии в Европа, да се създадат нови екологосъобразни работни места и да се допринесе за постигането на амбициозните цели на ЕС, свързани с изменението на климата. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) сътрудничи на Комисията в прилагането на програмата. Дружествата, които са заинтересовани да направят предложения, разполагат с 3 месеца да представят оферти на национално ниво.

Европейският комисар за действия в областта на климата, Кони Хедегор, заяви: NER300 е добър пример за това, че заедно ЕС-27 може да направи повече, отколкото можем поотделно. Благодарение на приходите от продажбите на квотите за CO2 около 4,5 млрд. евро ще бъдат на разположение за новаторски технологии за енергия от възобновяеми енергийни източници и CCS. С помощта на спонсори на проекти и с приносите на държавите-членки, сумата ще стигне 9 милиарда евро. Това може да даде необходимия тласък за запазване на водещата позиция на ЕС, що се отнася до екологосъобразни технологии. Европа има технологичните познания, способността и стремежа да бъде водеща в света при разработването на технологиите, необходими за справяне с изменението на климата. Инициативата NER300 ще действа като катализатор за демонстрирането на нови нисковъглеродни технологии в промишлен мащаб. Тези и други екологосъобразни технологии са източник с растящо значение на бъдещ икономически ръст и работни места. Те също така ще ни помогнат да постигнем нашите амбициозни цели по отношение на климата за 2020 г. и след това.“

Президентът на ЕИБ Филип Майщат добави: „ЕИБ е твърдо ангажирана с това да подкрепи държавите-членки на Европейския съюз в постигането на техните цели за 2020 г. по отношение на климата и енергетиката. Ето защо ние предлагаме нашия финансов и технически опит в подкрепа на изпълнението на инициативата NER300.

Днешната първа покана за представяне на предложения бележи началото на изпълнението на инициативата NER300. Инициативата се нарича така, защото ще бъде финансирана от продажбата на 300 милиона квоти за емисии от резерва за нови участници (New Entrants ReserveNER) на Схемата на ЕС за търговия с емисии (ETS). По сегашни пазарни цени на квотите за емисии стойността на инициативата възлиза на близо 4,5 милиарда евро, което я прави най-значимата по рода си програма в света.

Финансирането е предназначено за демонстрационни проекти за CCS и новаторски технологии за енергия от възобновяеми енергийни източници. За дадена държава-членка ще бъдат финансирани най-малко един и най-много три проекта. В приложението са предоставени допълнителни подробности за видовете технологии, които могат да бъдат финансирани.

Програмата ще привлече инвестиции в размер на повече от 9 милиарда евро, тъй като инициативата NER300 ще финансира до 50 % от разходите по изграждането и експлоатацията на проектите за CCS и новаторски технологии за възобновяеми енергийни източници. Останалата част от финансирането ще осигурят спонсори на проектите и държавите-членки. Финансирането на инициативата NER300 може да бъде комбинирано с финансиране от други инструменти на ЕС, включително от структурните фондове и кохезионния фонд, както и от Европейската енергийна програма за икономическо възстановяване (EEPR).

Според решението за NER3001, ЕИБ отговаря за продажбата на 300-те милиона квоти, както и за управлението и изплащането на приходите. Макар подробностите, включително началната дата за продажбите, все още да не са определени, очаква се всички квоти във връзка с NER300 да бъдат продадени преди началото на третия период на търгуване в рамките на EU ETS през януари 2013 г.

Преди да даде своите препоръки на Комисията под формата на класация на предложенията за проекти, ЕИБ ще предприеме подробен и внимателен финансов и технически анализ на същите. След консултации с държавите-членки Комисията ще вземе окончателно решение относно това кои проекти ще съфинансира.

Допълнителна информация

Въпроси и отговори относно NER300: вж. MEMO/10/549

Интернет страница на NER300:

http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm

Виж също: приложението към настоящото съобщение за пресата

Приложение

Категории на демонстрационните проекти за CCS

Финансиране ще получат осем проекта за CCS:

  • най-малко един и най-много три проекта в следните категории: улавяне на въглеродния двуокис преди изгаряне, улавяне на въглеродния двуокис след изгаряне, горене с подаване на окислител кислород и промишлени приложения

  • най-малко три проекта, използващи солени водоносни пластове за съхраняване на CO2, и най-малко три проекта, използващи изчерпани нефтени и газови находища

Електроцентралите, участващи в проектите за CCS, трябва да разполагат с генерираща мощност най-малко 250 MW и да бъдат проектирани по начин, който им позволява да улавят поне 85 % от своите емисии на CO2.

Категории на проектите за новаторски технологии за възобновяема енергия

34-те проекта за възобновяема енергия, които ще бъдат финансирани, са в следните категории:

- биоенергия – 9

- електроенергия от концентратори на слънчева енергия - 5

- слънчеви фотоволтаични преобразуватели – 3

- енергия от вятъра – 6

- геотермална енергия – 4

- енергия от океана (енергия от вълните и от приливите и отливите, преобразуване на топлинна енергия от океана) - 3

- електроенергия от ВЕЦ – 1

- децентрализирано управление на възобновяемите енергийни източници („интелигентни електроенергийни мрежи“) – 3

Процедура за кандидатстване за финансиране

Първата покана за представяне на предложения включва подробна информация за процедурата за кандидатстване. Комисията ще организира семинар за потенциални спонсори на проектите, като датата ще бъде потвърдена скоро.

Предложения за проекти, финансирани от самостоятелен оператор или от консорциум, трябва да бъдат представени на държавата-членка, в която ще се изпълнява проектът. В рамките на три месеца след обявяването на поканата държавите-членки ще извършат първоначална оценка дали предложенията отговарят на условията за участие. Те трябва да направят предварителен подбор и да представят на ЕИБ отговарящи на условията за участие предложения в рамките на шест месеца след обявяването на поканата.

1 :

C(2010)7499


Side Bar