Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1473

Bryssel den 5 november 2010

Europeiska kommissionen antar sin sjätte rapport om brister i ömsesidigheten med tredjeländer avseende undantag från viseringskrav

Europeiska kommissionen har antagit sin sjätte rapport om vissa tredjeländers upprätthållande av viseringskrav i strid med ömsesidighetsprincipen. Rapporten visar att framsteg har gjorts för att uppnå fullständig ömsesidighet och att endast ett fåtal avvikelser från ömsesidighetsprincipen återstår.

”Den nya rapporten visar att ytterligare framsteg gjorts för att garantera viseringsfria resor för alla våra medborgare till tredjeländer som finns på vår lista över länder som inte kräver visering”, sade Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor. Hon tillade: ”Två avtal om undantag från viseringskravet kommer mycket snart att undertecknas med Brasilien. Vissa framsteg har också gjorts när det gäller återinförandet av viseringsfria resor för tjeckiska medborgare som vill besöka Kanada. Vad gäller det fåtal avvikelser från ömsesidighetsprincipen som fortfarande kvarstår, måste dialogen fortsätta för att fullständig ömsesidighet snarast möjligt ska kunna uppnås med tredjeländerna i fråga (Kanada och USA)”.

I den sjätte rapporten sammanfattas de åtgärder som vidtagits för att uppnå ömsesidighet sedan den senaste rapporten i oktober 2009. Huvudpunkterna kan sammanfattas som följer:

  • EU kommer mycket snart att underteckna två avtal om undantag från viseringskravet med Brasilien. Det ena avtalet riktar sig till innehavare av vanliga pass medan det andra avser innehavare av diplomatpass, tjänstepass eller officiella pass (laissez-passer). Avtalen kommer att garantera ömsesidighet i fråga om undantag från viseringskrav. Ratificeringen av avtalen kommer att innebära en stor förbättring för EU‑medborgare, särskilt för medborgare från Cypern, Estland, Lettland och Malta som fortfarande måste ansöka om visum för inresa i Brasilien.

  • Brunei beviljar samtliga EU-medborgare undantag från viseringskrav, men undantaget är bara giltigt i 30 dagar och möjligt att förnyas två gånger för en 30‑dagarsperiod. Fastän den rådande situationen än så länge inte lett till några problem för EU‑medborgare, begärde kommissionen att myndigheterna i Brunei ska bevilja EU-medborgare undantag från viseringskrav som gäller i 90 dagar.

  • Sedan Kanadas visumkrav för tjeckiska medborgare återinfördes i juli 2009 har en rad åtgärder vidtagits för att få Kanada att avskaffa viseringskravet igen innan den nya kanadensiska asyllagstiftningen införs. Till följd av det möte som expertarbetsgruppen Kanada-Tjeckien höll i Prag den 20 september anser kommissionen att vissa begränsade framsteg gjorts. Kommissionen kommer att noga övervaka det resultatinriktade genomförandet av åtgärderna under början av 2011.

  • Övriga avvikelser från ömsesidighetprincipen avser Förenta staterna (visering krävs fortfarande för medborgare i Bulgarien, Cypern, Rumänien och Polen) och Kanada (viseringskrav gäller för Bulgarien och Rumänien). USA och Kanada anser i dessa fall att berörda medlemsstater ännu inte uppfyller alla kriterier för viseringsbefrielse som fastställs i deras lagstiftning (t. ex. att medlemsstaterna inte utfärdar biometriska pass eller inte uppfyller tröskelvärdena för viseringsavslag eller andelen personer som stannat kvar efter det att viseringstiden löpt ut). Kommissionen kommer att fortsätta diskussioner med de två länderna för att så snart som möjligt uppnå fullständig ömsesidighet vad gäller undantag från viseringskrav. Kommissionen uppmanar också Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna att överväga hur man ska lösa de brister i ömsesidighet som gäller undantag från viseringskrav.

Bakgrund

    Inte alla medborgare från tredjeländer måste ha visum för att få resa till Schengenområdet. EU har en gemensam lista över länder vars medborgare måste ha visum (”negativlistan”) och en lista över länder vars medborgare är undantagna från kravet (”positivlistan”) (se rådets förordning (EG) nr 539/2001).

    Det är därför logiskt att EU, i solidaritetens anda, eftersträvar att samtliga EU‑medborgare ska beviljas undantag från viseringskrav och att samtliga medlemsstater ska behandlas likvärdigt av tredjeländer på positivlistan. Av denna anledning har en mekanism för viseringsömsesidighet inrättats (genom rådets förordning (EG) nr 851/2005).

    Om ett land på positivlistan inför viseringskrav för ett eller flera EU-länder, måste landet/länderna i fråga meddela kommissionen som tillsammans med tredjelandets myndigheter vidtar åtgärder för att återinföra undantaget från viseringsskyldighet och därefter rapporterar till Europaparlamentet och rådet. Kommissionen kan också föreslå rådet att motåtgärder vidtas mot det aktuella tredjelandet.

Kommissionen har redan utfärdat flera allmänna rapporter beträffande inrättandet av mekanismen för viseringsömsesidighet och en ad hoc-rapport om Kanadas återinförande av visumkrav för tjeckiska medborgare. Ad hoc-rapporten och den tidigare allmänna rapporten antogs den 19 oktober 2009.

För ytterligare upplysningar

Hemsida för Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Hemsida för generaldirektoratet för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar