Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1473

V Bruseli 5. novembra 2010

Európska komisia prijala svoju šiestu správu o vízovej reciprocite vo vzťahu k tretím krajinám

Európska komisia prijala svoju šiestu správu o niektorých tretích krajinách, ktoré v rozpore so zásadou reciprocity neuplatňujú bezvízový styk. Správa dokazuje, že sa na ceste k úplnej reciprocite dosiahol pokrok a že zostáva iba veľmi úzky okruh krajín, ktoré neuplatňujú zásadu reciprocity.

Nová správa dokazuje, že sa dosiahol pokrok na ceste k zabezpečeniu bezvízového styku pre všetkých našich občanov do tretích krajín, ktoré sú na našom pozitívnom zozname“, vyhlásila Cecilia Malmströmová, komisárka pre vnútorné záležitosti. Potom dodala: „Čoskoro budú uzavreté dve dohody o bezvízovom styku s Brazíliou. Vykonali sa aj určité čiastkové kroky s cieľom obnoviť cestovanie bez víz pre občanov Českej republiky, ktorí si želajú navštíviť Kanadu. Pokiaľ ide o niekoľko málo prípadov nereciprocity, ktoré zatiaľ pretrvávajú, treba pokračovať v dialógu s cieľom dopracovať sa k úplnej reciprocite s príslušnými tretími krajinami (Kanadou a USA) čo najskôr“.

Šiesta správa bilancuje kroky vykonané na dosiahnutie reciprocity od poslednej správy z októbra 2009. Jej hlavné prvky je možné zhrnúť takto:

  • Brazíliou uzavrie Európska únia čoskoro dve dohody o bezvízovom styku: jednu pre držiteľov riadnych cestovných pasov a druhú pre držiteľov diplomatických, služobných alebo úradných pasov, čím sa zabezpečí vízová reciprocita. Ich ratifikáciou sa dosiahne značné zlepšenie pre občanov EÚ, najmä občanov Cypru, Estónska, Lotyšska a Malty, ktorí na vstup do Brazílie zatiaľ musia žiadať o vízum.

  • Brunejsko-darussalamský štát umožňuje bezvízový vstup všetkým občanom EÚ; tento však platí iba 30 dní a možno ho dvakrát predĺžiť, zakaždým o 30 dní. Aj keď súčasná situácia zatiaľ nespôsobila problémy občanom EÚ, Komisia požiadala úrady Brunejsko-darussalamského štátu, aby umožnili občanom EÚ bezvízový vstup v trvaní 90 dní.

  • Od obnovenia vízovej povinnosti zo strany Kanady pre občanov Českej republiky v júli 2009 bolo prijatých viacero postupných opatrení, aby Kanada mohla opätovne upustiť od vízovej povinnosti ešte predtým, než sa prijme nová kanadská legislatíva v oblasti azylu. Na základe výsledkov zasadnutia kanadsko-českej expertnej pracovnej skupiny dňa 20. septembra v Prahe Komisia konštatuje, že sa vykonali určité čiastkové kroky. Komisia bude starostlivo sledovať cieľovo orientované vykonávanie postupných opatrení naplánovaných na začiatok roku 2011.

  • Ďalšie zostávajúce prípady nereciprocity sa týkajú Spojených štátov amerických (vízová povinnosť naďalej trvá pre občanov Bulharska, Cypru, Rumunska a Poľska) a Kanady (vízová povinnosť platí pre Bulharsko a Rumunsko). V týchto prípadoch USA a Kanada zastávajú názor, že dotknuté členské štáty zatiaľ nespĺňajú všetky kritériá pre vyňatie spod vízovej povinnosti, stanovené v ich právnych predpisoch (napr. že zatiaľ nevydávajú biometrické pasy alebo nedodržiavajú mieru zamietnutých žiadostí o víza a mieru presiahnutia povoleného pobytu). Komisia bude naďalej viesť rozhovory s týmito dvoma krajinami s cieľom dosiahnuť čo najskôr úplnú vízovú reciprocitu. Komisia taktiež vyzýva Európsky parlament, Radu a členské štáty, aby pouvažovali, ako ďalej riešiť tieto prípady nereciprocity.

Kontext

    Nie všetci občania z tretích krajín musia mať vízum, aby mohli vycestovať do schengenského priestoru. EÚ má spoločný zoznam krajín, ktorých občania musia mať vízum („negatívny zoznam“) a zoznam krajín, ktorých občania sú vyňatí spod tejto povinnosti („pozitívny zoznam“) (pozri nariadenie Rady (ES) č. 539/2001).

    Je preto logické, že sa EÚ v duchu solidarity usiluje, aby tretie krajiny, nachádzajúce sa na pozitívnom zozname, upustili od vízovej povinnosti pre všetkých občanov EÚ a zaobchádzali so všetkými členskými štátmi rovnako. Na tento účel sa zriadil mechanizmus vízovej reciprocity (nariadením Rady (ES) č. 851/2005).

    Ak krajina na „pozitívnom zozname“ zavedie vízovú povinnosť pre jeden alebo viacero členských štátov, dotknuté členské štáty musia o tom informovať Komisiu, ktorá prijme náležité kroky vo vzťahu k orgánom danej tretej krajiny v záujme obnovenia bezvízového styku a podá o tom správu Európskemu parlamentu a Rade. Komisia môže Rade navrhnúť aj odvetné opatrenia voči danej tretej krajine.

Komisia už vydala niekoľko všeobecných správ o uplatňovaní mechanizmu vízovej reciprocity a jednu správu ad hoc o obnovení vízovej povinnosti voči českým štátnym príslušníkom zo strany Kanady. Táto správa ad hoc a predchádzajúca všeobecná správa boli prijaté 19. októbra 2009.

Ďalšie informácie:

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar