Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1473

Bruksela, dnia 5 listopada 2010 r.

Komisja Europejska przyjmuje szóste sprawozdanie w sprawie wzajemności w znoszeniu wiz w stosunkach z państwami trzecimi

Komisja Europejska przyjęła szóste sprawozdanie dotyczące utrzymywania przez niektóre państwa trzecie obowiązku wizowego naruszającego zasadę wzajemności. Sprawozdanie wskazuje, że osiągnięto postępy w zakresie zapewnienia pełnego przestrzegania zasady wzajemności i tylko w bardzo niewielu przypadkach jest ona nadal naruszona.

„Z nowego sprawozdania wynika, że osiągnięto dalsze postępy na drodze do zapewnienia wszystkim naszym obywatelom bezwizowych podróży do państw trzecich znajdujących się w naszym wykazie pozytywnym” - powiedziała Cecilia Malmström, komisarz do spraw wewnętrznych. Dodała również: Niedługo zostaną podpisane dwie umowy o zniesieniu wiz z Brazylią. Udało się również osiągnąć pewne sukcesy w staraniach o przywrócenie bezwizowych podróży do Kanady dla obywateli Republiki Czeskiej. Jeśli chodzi o kilka przypadków nieprzestrzegania zasady wzajemności, nadal prowadzony będzie dialog mający na celu zapewnienie jak najszybszego przestrzegania zasady wzajemności w stosunkach z odpowiednimi państwami trzecimi (Kanadą i Stanami Zjednoczonymi)”.

W szóstym sprawozdaniu podsumowano kroki zmierzające do wprowadzenia w życie zasady wzajemności, podjęte od momentu opublikowania ostatniego sprawozdania w październiku 2009 r. Główne elementy można podsumować w następujący sposób:

  • Unia Europejska podpisze niedługo dwie umowy o zniesieniu wiz z Brazylią: jedną dla posiadaczy paszportów zwykłych, drugą dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych i oficjalnych; umowy te zapewnią wzajemność w zakresie zniesienia wiz. Po ich ratyfikacji obywatele UE odczują znaczne usprawnienia – zwłaszcza obywatele Cypru, Estonii, Łotwy i Malty, którzy jak dotąd nadal musieli ubiegać się o wizę wjazdową do Brazylii.

  • Państwo Brunei-Darussalam zwolniło z obowiązku wizowego wszystkich obywateli EU, jednak dotyczy to jedynie pobytów nieprzekraczających 30 dni, z możliwością dwukrotnego przedłużenia o kolejne 30 dni. Mimo że obecna sytuacja nie stwarzała problemów obywatelom UE, Komisja wezwała władze państwa Brunei-Darussalam do przyznania obywatelom UE zwolnienia z obowiązku wizowego na pobyt 90-dniowy.

  • Od czasu ponownego wprowadzenia w lipcu 2009 r. obowiązku wizowego przez Kanadę dla obywateli Republiki Czeskiej określono zestaw środków mających umożliwić Kanadzie ponowne zniesienie obowiązku wizowego, zanim wprowadzone zostaną nowe kanadyjskie przepisy dotyczące azylu. Po spotkaniu grupy roboczej ekspertów Kanada-Republika Czeska w dniu 20 września w Pradze Komisja uznaje, że osiągnięto pewne ograniczone postępy. Komisja będzie uważnie śledzić postępy w zorientowanym na wyniki procesie wdrażania środków na początku 2011 r.

  • Inne przypadki nieprzestrzegania zasady wzajemności dotyczą Stanów Zjednoczonych Ameryki (obowiązek wizowy jest utrzymany dla obywateli Bułgarii, Cypru, Rumunii i Polski) oraz Kanady (obowiązek wizowy dotyczy obywateli Bułgarii i Rumunii). USA i Kanada uznają, że te państwa członkowskie nie spełniają wszystkich kryteriów określonych w ich prawodawstwie niezbędnych do zniesienia obowiązku wizowego (np. nie wydają paszportów biometrycznych lub nie przestrzegają progów określonych dla wskaźnika poziomu odmów wydania wizy lub wskaźników przekroczenia dozwolonego okresu pobytu). Komisja będzie kontynuować rozmowy z obydwoma państwami w celu osiągnięcia jak najszybciej pełnej wzajemności wizowej. Jednocześnie Komisja zachęca Parlament Europejski, Radę oraz państwa członkowskie do rozważenia dalszych sposobów postępowania w odniesieniu do przypadków braku wzajemności.

Kontekst

    Obywatele niektórych państw trzecich nie muszą posiadać wizy w celu wjazdu do strefy Schengen. UE posiada wspólny wykaz państw, których obywatele muszą posiadać wizę („wykaz negatywny”) oraz wykaz państw, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu („wykaz pozytywny”) (zob. rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001).

    Logiczne jest zatem, że w duchu solidarności UE pragnie także, aby państwa trzecie znajdujące się w wykazie pozytywnym przyznały zwolnienie z obowiązku wizowego wszystkim obywatelom UE i traktowały wszystkie państwa członkowskie jednakowo. Z tego względu stworzono mechanizm wzajemności wizowej (poprzez rozporządzenie Rady (WE) nr 851/2005).

    Jeżeli państwo trzecie z wykazu pozytywnego wprowadzi obowiązek wizowy dla jednego lub kilku państw członkowskich UE, odpowiednie państwa członkowskie muszą poinformować o tym Komisję, która podejmuje właściwe kroki wraz z władzami państwa trzeciego w celu przywrócenia ruchu bezwizowego oraz składa sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Komisja może również zaproponować Radzie działania retorsyjne wobec takiego państwa trzeciego.

Komisja opublikowała już kilka ogólnych sprawozdań dotyczących wdrażania mechanizmu wzajemności wizowej oraz jedno sprawozdanie doraźne w sprawie ponownego wprowadzenia przez Kanadę obowiązku wizowego wobec obywateli Republiki Czeskiej. Sprawozdanie doraźne oraz wcześniejsze sprawozdanie ogólne zostały przyjęte dnia 19 października 2009 r.

Dalsze informacje:

Strona internetowa Cecilii Malmström, komisarz ds. wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar