Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1473

Brussel, 5 november 2010

De Europese Commissie keurt haar zesde verslag over visumwederkerigheid met derde landen goed

De Europese Commissie heeft haar zesde verslag betreffende de handhaving, door bepaalde derde landen, van de visumplicht in strijd met het wederkerigheidsbeginsel goedgekeurd. Uit het verslag blijkt dat er vooruitgang is geboekt op weg naar volledige wederkerigheid en dat er nog slechts sprake is van een zeer beperkt aantal gevallen van "niet-wederkerigheid".

"Uit het nieuwe verslag blijkt dat verdere vooruitgang is geboekt op weg naar het doel om al onze burgers zonder visum naar de derde landen op onze positieve lijst te laten reizen" aldus Cecilia Malmström, Commissaris voor Binnenlandse Zaken. Zij voegde hieraan toe: "Zeer binnenkort zullen met Brazilië twee overeenkomsten over visumvrijstelling worden gesloten. Er werden ook stappen gezet in de richting van het herstel van de visumvrijstelling voor Tsjechische onderdanen die Canada wensen te bezoeken. Wat het beperkt aantal nog bestaande gevallen van niet-wederkerigheid betreft, moet de dialoog worden voortgezet om zo snel mogelijk de volledige wederkerigheid met de betrokken derde landen (Canada en de VS) tot stand te brengen".

Het zesde verslag omvat een overzicht van de sinds het vorige verslag van oktober 2009 genomen maatregelen met het oog op de totstandbrenging van wederkerigheid. De belangrijkste elementen kunnen als volgt worden samengevat:

  • Met Brazilië sluit de Europese Unie zeer binnenkort twee overeenkomsten over visumvrijstelling, waardoor visumwederkerigheid zal zijn gewaarborgd - een met betrekking tot houders van gewone paspoorten, de andere met betrekking tot houders van diplomatieke paspoorten, dienstpaspoorten of officiële paspoorten. De ratificatie van deze overeenkomsten zal een aanzienlijke verbetering inhouden voor EU-burgers, en met name die van Cyprus, Estland, Letland en Malta die nog steeds een visum nodig hebben om Brazilië binnen te komen.

  • Brunei Darussalam verleent alle EU-burgers visumvrijstelling, maar deze is slechts 30 dagen geldig en kan voor twee termijnen van elk 30 dagen worden verlengd. Hoewel de huidige situatie voorlopig niet tot problemen voor EU-burgers heeft geleid, verzocht de Commissie de autoriteiten van Brunei Darussalam om EU-burgers een visumvrijstelling van 90 dagen te verlenen.

  • Sinds de herinvoering door Canada van de visumplicht voor onderdanen van de Tsjechische Republiek in juli 2009 werd een traject van maatregelen vastgesteld op basis waarvan Canada de visumplicht weer zou moeten kunnen opheffen voordat de nieuwe Canadese asielwetgeving ten uitvoer wordt gelegd. Na de bijeenkomst van de Canadees-Tsjechische deskundigengroep op 20 september in Praag is de Commissie van oordeel dat er een aantal kleine stappen zijn gezet. De Commissie zal de resultaatgerichte uitvoering van het traject van maatregelen begin 2011 van nabij volgen.

  • De overige gevallen van niet-wederkerigheid hebben betrekking op de Verenigde Staten van Amerika (ten aanzien van onderdanen van Bulgarije, Cyprus, Polen en Roemenië wordt de visumplicht gehandhaafd) en Canada (er geldt een visumplicht ten aanzien van Bulgarije en Roemenië). In deze gevallen vinden de VS en Canada dat de betrokken lidstaten nog niet aan alle in hun wetgeving vastgestelde criteria voor visumvrijstelling voldoen (zoals het niet afgeven van biometrische paspoorten of het niet voldoen aan drempelwaarden voor het visumweigeringspercentage en/of het percentage overschrijdingen van de visumduur). De Commissie zal het overleg met de twee landen voortzetten om zo snel mogelijk de volledige visumwederkerigheid tot stand te brengen. De Commissie nodigt ook het Europees Parlement, de Raad en de lidstaten uit om na te denken over de wijze waarop deze gevallen van niet-wederkerigheid verder kunnen worden aangepakt.

Achtergrond

    Niet alle onderdanen van derde landen hebben een visum nodig om naar het Schengengebied te reizen. De EU beschikt over een gemeenschappelijke lijst van landen waarvan de onderdanen in het bezit moeten zijn van een visum (‘de negatieve lijst’) en een lijst van landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (‘de positieve lijst’) (zie Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad).

    Het is dan ook logisch dat de EU, in een geest van solidariteit, ook verlangt dat derde landen die op de positieve lijst staan, aan alle EU-burgers visumvrijstelling verlenen en alle lidstaten gelijk behandelen. Daarom werd (bij Verordening (EG) nr. 851/2005 van de Raad) een wederkerigheidsmechanisme voor visa ingevoerd.

    Wanneer een land dat op de "positieve lijst" staat, voor een of meer lidstaten een visumplicht invoert, stellen de betrokken lidstaten de Commissie daarvan op de hoogte, die samen met de autoriteiten van het derde land stappen onderneemt om de visumplicht weer op te heffen en daarover verslag uitbrengt aan het Europees Parlement en de Raad. De Commissie kan de Raad ook voorstellen om represaillemaatregelen tegen het betrokken derde land te nemen.

De Commissie heeft al verscheidene algemene verslagen uitgebracht over de uitvoering van het wederkerigheidsmechanisme voor visa en een ad-hocverslag over de herinvoering van de visumplicht voor Tsjechische onderdanen door Canada. Dit ad-hocverslag en het vorige algemene verslag werden op 19 oktober 2009 goedgekeurd.

Nadere informatie:

Homepage van Cecilia Malmström, Commissaris voor Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Homepage DG Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar