Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1459

Briuselis, 2010 m. lapkričio 5 d.

Europos Komisija priima šeštąją vizų režimo abipusiškumo su trečiosiomis šalimis ataskaitą

Europos Komisija priėmė šeštąją ataskaitą, kurioje teigiama, kad tam tikros trečiosios šalys toliau taiko vizų režimą pažeisdamos abipusiškumo principą. Ataskaitoje nurodoma, kad padaryta pažanga siekiant visiško abipusiškumo ir liko tik labai nedaug abipusiškumo principo nesilaikymo atvejų.

„Naujoje ataskaitoje teigiama, kad padaryta tolesnė pažanga siekiant užtikrinti, kad visiems mūsų piliečiams, vykstantiems į trečiąsias šalis, kurios įtrauktos į teigiamą sąrašą, būtų taikomas bevizis režimas, – sakė už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilija Malmström. – Netrukus bus pasirašyti du vizų režimo panaikinimo susitarimai su Brazilija. Be to, pasistūmėta į priekį siekiant atkurti bevizį režimą į Kanadą norintiems vykti Čekijos piliečiams. Turime tęsti dialogą dėl kelių abipusiškumo principo nesilaikymo atvejų, kad kuo greičiau užtikrintume visišką abipusiškumą su atitinkamomis trečiosiomis šalimis (Kanada ir JAV).“

Šeštoje ataskaitoje nurodomi veiksmai, kurių imtasi nuo ankstesnės 2009 m. spalio mėn. ataskaitos siekiant abipusiškumo. Pagrindinius aspektus galima apibendrinti taip:

  • Su Brazilija Europos Sąjunga labai greitai pasirašys du vizų režimo panaikinimo susitarimus, kurie užtikrins vizų režimo abipusiškumą: vieną dėl paprastus pasus turinčių asmenų, kitą dėl diplomatinius, tarnybinius arba oficialius pasus turinčių asmenų. Šių susitarimų ratifikavimas bus labai naudingas ES piliečiams, visų pirma Kipro, Estijos, Latvijos ir Maltos piliečiams, kurie norėdami vykti į Braziliją, vis dar privalo turėti vizą.

  • Brunėjaus Darusalamas visiems ES piliečiams taiko bevizį režimą, tačiau jis galioja tik 30 dienų ir gali būti pratęstas dar dviem 30 dienų laikotarpiams. Nors dėl dabartinės padėties ES piliečiams kol kas nekilo problemų, Komisija paprašė Brunėjaus Darusalamo valdžios institucijų suteikti ES piliečiams 90 dienų bevizį režimą.

  • Kanadai 2009 m. liepos mėn. vėl įvedus vizų režimą Čekijos piliečiams, Komisija parengė priemonių planą, kad Kanada galėtų panaikinti vizų reikalavimą iki naujojo Kanados prieglobsčio įstatymo įsigaliojimo. Po Kanados ir Čekijos ekspertų darbo grupės susitikimo rugsėjo 20 d. Prahoje Komisija mano, kad padaryta tam tikra pažanga. 2011 m. pradžioje Komisija atidžiai stebės, kaip įgyvendinamas konkretus priemonių planas.

  • Kiti likę abipusiškumo principo nesilaikymo atvejai susiję su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (vizų reikalavimas tebetaikomas Bulgarijos, Kirpo, Rumunijos ir Lenkijos piliečiams) ir Kanada (vizų reikalavimas galioja Bulgarijai ir Rumunijai). Šiais atvejais JAV ir Kanada mano, kad atitinkamos valstybės narės dar neatitinka visų jų teisės aktuose nustatytų vizų režimo panaikinimo kriterijų (pvz., neišduoda biometrinių pasų, neatitinka atmestiems prašymams išduoti vizą nustatytų ribų ir (arba) ilgesnio nei leista buvimo šalyje rodiklio). Komisija tęs diskusijas su šiomis dviem šalimis, kad kuo greičiau užtikrintų visišką vizų abipusiškumo režimą. Be to, Komisija ragina Europos Parlamentą, Tarybą ir valstybes nares apsvarstyti, kaip toliau spręsti šiuos abipusiškumo nesilaikymo klausimus.

Pagrindiniai faktai

    Ne visi trečiųjų šalių piliečiai, norintys atvykti į Šengeno erdvę, privalo turėti vizą. ES turi bendrą šalių, kurių piliečiai privalo turėti vizą, sąrašą (neigiamas sąrašas) ir šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašą (teigiamas sąrašas) (žr. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 539/2001).

    Todėl logiška, kad ES, laikydamasi solidarumo principo, taip pat siekia, kad į teigiamą sąrašą įtrauktos trečiosios šalys taikytų bevizį režimą visiems ES piliečiams ir visoms valstybėms narėms taikytų vienodas sąlygas. Dėl šios priežasties sukurtas vizų režimo abipusiškumo mechanizmas (Tarybos reglamentu (EB) Nr. 851/2005).

    Jei į teigiamą sąrašą įtraukta trečioji šalis nustato vizų reikalavimą vienai ar daugiau ES valstybių narių, atitinkama (-os) valstybė(s) narė(s) privalo pranešti Komisijai, kuri imasi veiksmų su trečiųjų šalių valdžios institucijomis, kad atkurtų bevizį režimą ir apie tai praneša Europos Parlamentui bei Tarybai. Komisija taip pat gali pasiūlyti Tarybai imtis atsakomųjų priemonių prieš atitinkamą trečiąją šalį.

Komisija jau yra paskelbusi kelias bendras ataskaitas dėl vizų režimo apibusiškumo mechanizmo ir vieną specialią ataskaitą dėl vizų reikalavimo atnaujinimo į Kanadą vykstantiems Čekijos piliečiams. Ši speciali ataskaita ir ankstesnė bendra ataskaita priimtos 2009 m. spalio 19 d.

Daugiau informacijos

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilijos Malmström svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Vidaus reikalų generalinio direktorato svetainė

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar