Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1473

Bryssel 5. marraskuuta 2010

Euroopan komissiolta kuudes kertomus viisumikohtelun vastavuoroisuudesta kolmansien maiden kanssa

Euroopan komissio on antanut kuudennen kertomuksensa eräiden kolmansien maiden vastavuoroisuusperiaatteen vastaisesti ylläpitämästä viisumivaatimuksesta. Kertomus osoittaa, että edistystä kohti täydellistä vastavuoroisuutta on saavutettu ja että vastavuoroisuuden periaate jää toteutumatta vain erittäin harvoissa tapauksissa.

Uusi kertomus osoittaa, että viisumivapaan matkustamisen varmistamisessa kaikille kansalaisillemme viisumivapausluettelossamme oleviin kolmansiin maihin on edistytty”, totesi sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström. ”Kaksi viisumivapaussopimusta allekirjoitetaan pian Brasilian kanssa. Kanadaan matkustavien Tšekin kansalaisten viisumivapauden palauttamisessa on myös tapahtunut jonkin verran edistystä. Niissä harvoissa tapauksissa, joissa vastavuoroisuuden periaate ei vieläkään toteudu, on jatkettava vuoropuhelua täydellisen vastavuoroisuuden varmistamiseksi kyseisten kolmansien maiden (Kanada ja Yhdysvallat) kanssa mahdollisimman pian”, Malmström lisäsi.

Kuudennessa kertomuksessa esitellään toimenpiteet, joita on toteutettu vastavuoroisuuden takaamiseksi edellisen lokakuussa 2009 annetun kertomuksen jälkeen. Tärkeimmät toimet voidaan tiivistää seuraavasti:

  • Euroopan unioni allekirjoittaa aivan lähiaikoina Brasilian kanssa kaksi viisumivapaussopimusta: niistä toinen koskee tavallisen passin haltijoita ja toinen diplomaattipassin, virkapassin tai virallisen passin haltijoita. Sopimukset varmistavat viisumikohtelun vastavuoroisuuden. Sopimusten ratifioinnin jälkeen EU:n kansalaisten viisumikohtelu paranee huomattavasti, varsinkin Kyproksen, Viron, Latvian ja Maltan kansalaisten tapauksessa, joiden on edelleen täytynyt hakea viisumia Brasiliaan.

  • Brunei Darussalam myöntää kaikille EU:n kansalaisille viisumivapauden, mutta se on voimassa ainoastaan 30 päivää ja voidaan uusia kahdesti 30 päiväksi. Vaikka nykyinen tilanne ei tähän mennessä ole aiheuttanut EU:n kansalaisille ongelmia, komissio pyysi Brunei Darussalamia myöntämään EU:n kansalaisille 90 päivän viisumivapauden.

  • Sen jälkeen kun Kanada otti uudelleen käyttöön Tšekin kansalaisia koskevan viisumipakon heinäkuussa 2009, on toteutettu useita toimenpiteitä, jotta Kanada voisi jälleen poistaa viisumipakon ennen kuin Kanadan uusi turvapaikkalainsäädäntö pannaan täytäntöön. Prahassa 20. syyskuuta järjestetyn Kanadan ja Tšekin välisen asiantuntijaryhmän kokouksen jälkeen komissio katsoo, että jonkin verran edistystä on saavutettu. Komissio seuraa kuitenkin tiiviisti toimenpiteiden tuloshakuista toteuttamista vuoden 2011 alkupuolella.

  • Muut jäljellä olevat tapaukset, joissa vastavuoroisuuden periaate ei toteudu, koskevat Amerikan yhdysvaltoja (Bulgarian, Kyproksen, Romanian ja Puolan kansalaisia koskee edelleen viisumipakko) ja Kanadaa (Bulgariaa ja Romaniaa koskee viisumipakko). Näissä tapauksissa Yhdysvallat ja Kanada katsovat, että kyseiset jäsenvaltiot eivät vielä täytä kaikkia niiden lainsäädännössä vahvistettuja viisumivapauden edellytyksiä (ne eivät myönnä biometrisiä passeja eivätkä täytä viisumien epäämiselle ja/tai luvallisen oleskeluajan ylityksille asetettuja raja-arvoja). Komissio jatkaa neuvotteluja näiden maiden kanssa tavoitteenaan saavuttaa täydellinen viisumikohtelun vastavuoroisuus mahdollisimman pian. Komissio kehottaa myös Euroopan parlamenttia, neuvostoa ja jäsenvaltioita pohtimaan sitä, kuinka näitä puuttuvan vastavuoroisuuden tapauksia olisi käsiteltävä jatkossa.

Taustaa

    Kaikilta kolmansien maiden kansalaisilta ei vaadita viisumia, kun he matkustavat Schengen-alueelle. EU:lla on yhteinen luettelo maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi (viisumipakkoluettelo), ja maista, joiden kansalaisilta ei vaadita viisumia (viisumivapausluettelo) (ks. neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001).

    Onkin loogista, että solidaarisuuden hengessä EU pyytää viisumivapausluettelossa olevia kolmansia maita myöntämään viisumivapauden kaikille EU:n kansalaisille ja kohtelemaan kaikkia jäsenvaltioita samalla tavalla. Tästä syystä on perustettu vastavuoroisuusmekanismi (neuvoston asetuksella (EY) N:o 851/2005).

    Jos viisumivapausluettelossa oleva maa ottaa käyttöön yhtä tai useampaa EU:n jäsenvaltiota koskevan viisumipakon, jäsenvaltion on ilmoitettava siitä komissiolle, joka ottaa yhteyttä kyseisen kolmannen maan viranomaisiin viisumivapauden palauttamiseksi ja raportoi asiasta Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Komissio voi myös ehdottaa neuvostolle vastatoimenpiteitä kyseistä kolmatta maata kohtaan.

Komissio on jo antanut useita yleisiä kertomuksia vastavuoroisuusmekanismin toiminnasta ja yhden erillisen kertomuksen, joka koskee Kanadan uudelleen käyttöön ottamaa Tšekin kansalaisia koskevaa viisumipakkoa. Tämä erillinen kertomus ja edellinen yleinen kertomus annettiin 19. lokakuuta 2009.

Lisätietoja

Sisäasioista vastaavan komissaari Cecilia Malmströmin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Sisäasioiden pääosaston kotisivu:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar