Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1473

Brüssel, 5. november 2010

Euroopa Komisjon võtab vastu kuuenda aruande vastastikuse viisavabaduse kohta kolmandate riikidega

Euroopa Komisjon on vastu võtnud kuuenda aruande, mis käsitleb teatavate kolmandate riikide käitumist, kes vastastikkuse põhimõtet rikkudes on säilitanud viisanõude. Aruanne näitab, et vastastikkuse põhimõtte täielikul järgmisel on edu saavutatud ja seda eiratakse väga harva.

Uue aruande põhjal on näha, et meie positiivses nimekirjas olevatesse kolmandatesse riikidesse reisivate kodanike viisavabaduse tagamisel on tehtud edusamme,” ütles siseasjade volinik Cecilia Malmström. Ta lisas: „Varsti kirjutatakse alla kaks viisavabaduse lepingut Brasiiliaga. Samuti on saavutatud teatavat edu viisavabaduse taastamisel Kanadasse reisida soovivate Tšehhi Vabariigi kodanike jaoks. Võttes arvesse, et vastastikkuse põhimõtet ikka veel mõnel juhul eiratakse, peab dialoog jätkuma, et saavutada täielik vastastikkus asjaomaste kolmandate riikidega (Kanada ja USA) võimalikult kiiresti.”

Kuuendas aruandes käsitletakse alates viimasest, 2009. aasta oktoobri aruandest võetud meetmeid vastastikkuse saavutamiseks. Olulisemad elemendid võib kokku võtta järgmiselt:

  • Brasiiliaga kirjutab Euroopa Liit peagi alla kaks lepingut, millega tagatakse vastastikune viisavabadus: ühe tavapassi omanike kohta ning teise diplomaatilise, teenistus- või ametipassi omanike kohta. Nende ratifitseerimisel saavutatakse ELi kodanike jaoks olukorra märkimisväärne paranemine, eelkõige Eesti, Küprose, Läti ja Malta kodanike jaoks, kes pidid Brasiiliasse sisenemiseks ikka veel viisat taotlema.

  • Brunei Darussalami Riik annab ELi kodanikele viisavabaduse, mis kehtib aga üksnes 30 päeva ning on pikendatav kaks korda 30 päeva kaupa. Kuigi praegune olukord ELi kodanikele siiani probleeme ei tekitanud, esitas komisjon ametliku taotluse 90päevase viisavabaduse andmiseks ELi kodanikele.

  • Kanada taaskehtestas 2009. aasta juulis viisanõude Tšehhi kodanike suhtes, kuid välja on töötatud meetmed, et Kanada saaks ennistada viisavabaduse enne Kanada uute varjupaigaalaste õigusaktide rakendamist. Pärast 20. septembril Prahas toimunud Kanada ja Tšehhi Vabariigi ekspertide töörühma koosolekut arvab komisjon, et teatavat edu saavutati. Komisjon jälgib hoolikalt meetmete rakendamise tulemuslikkust 2011. aasta alguses.

  • Ülejäänud vastastikuse viisavabaduse puudumise juhtumid on seotud Ameerika Ühendriikide (viisanõue Bulgaaria, Küprose, Rumeenia ja Poola kodanike suhtes) ja Kanadaga (viisanõue Bulgaaria ja Rumeenia kodanike suhtes). Nendel juhtumitel arvavad USA ja Kanada, et asjaomased liikmesriigid ei vasta veel kõigile nende õigusaktides sätestatud viisavabaduse nõuetele (nt ei väljasta nad biomeetrilisi passe või ei vasta viisa andmisest keeldumise ja/või üle lubatud aja viibimise künnistele). Komisjon jätkab arutelusid nende kahe riigiga, et saavutada võimalikult kiiresti täielik vastastikune viisavabadus. Komisjon kutsub ka Euroopa Parlamenti, nõukogu ja liikmesriike üles arutama, kuidas nimetatud vastastikuse viisavabaduse puudumise juhtumeid edaspidi lahendada.

Taust

    Kõigil kolmandate riikide kodanikel ei pea olema Schengeni alasse reisimiseks viisat. ELil on ühine nimekiri riikidest, kelle kodanikel on viisat vaja („negatiivne nimekiri”) ja nimekiri riikidest, kelle kodanikelt viisat ei nõuta („positiivne nimekiri”) (vt nõukogu määrus (EÜ) 539/2001).

    Seepärast püüab EL solidaarsusel põhinevast loogikast lähtudes tagada, et kõik positiivses nimekirjas olevad kolmandad riigid annavad kõigile ELi kodanikele viisavabaduse ja kohtlevad kõiki liikmesriike samamoodi. Sel põhjusel on kehtestatud vastastikuse viisavabaduse süsteem (nõukogu määrusega (EÜ) nr 851/2005).

    Kui „positiivses nimekirjas” olev riik kehtestab viisanõude ühe või enama ELi liikmesriigi suhtes, peab asjaomane liikmesriik teavitama komisjoni, kes võtab kolmanda riigi ametiasutustega koos meetmeid, et taastada viisavabadus. Samuti esitab komisjon aruanded Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Komisjon võib ka teha nõukogule ettepaneku vastumeetmete võtmiseks asjaomase riigi suhtes.

Komisjon on juba esitanud mitu üldaruannet vastastikuse viisavabaduse süsteemi rakendamise kohta ja ühe eriaruande, kui Kanada ennistas viisanõude Tšehhi kodanike suhtes. See eriaruanne ja eelmine üldaruanne võeti vastu 19. oktoobril 2009.

Lisateave

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Siseasjade peadirektoraadi koduleht:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar