Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1473

Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει την έκτη της έκθεση σχετικά με την αμοιβαιότητα στις θεωρήσεις με τρίτες χώρες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την έκτη της έκθεση σχετικά με τη διατήρηση από ορισμένες τρίτες χώρες υποχρεώσεων θεώρησης κατά παράβαση της αρχής της αμοιβαιότητας. Η έκθεση αναφέρει ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση της πλήρους αμοιβαιότητας και ότι παραμένει μόνον ένας πολύ περιορισμένος αριθμός περιπτώσεων μη αμοιβαιότητας.

«Η νέα έκθεση δείχνει ότι έχει επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος προς την κατεύθυνση της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης όλων των πολιτών μας οι οποίοι μεταβαίνουν στις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο της ΕΕ» δήλωσε η Cecilia Malmström, Επίτροπος αρμόδια για τις εσωτερικές υποθέσεις. Και πρόσθεσε: «Δύο συμφωνίες απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης θα υπογραφούν λίαν συντόμως με τη Βραζιλία, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί κάποια περιορισμένα βήματα προς την κατεύθυνση της επαναφοράς της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τους τσέχους πολίτες που επιθυμούν να επισκεφτούν τον Καναδά. Όσον αφορά τις λίγες περιπτώσεις μη αμοιβαιότητας που εξακολουθούν να υπάρχουν, πρέπει να συνεχισθεί ο διάλογος προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης αμοιβαιότητα με τις σχετικές τρίτες χώρες (τον Καναδά και τις ΗΠΑ) το ταχύτερο δυνατόν» .

Στην έκτη έκθεση γίνεται επισκόπηση των μέτρων που έχουν ληφθεί για να εξασφαλισθεί η αμοιβαιότητα αφότου εκδόθηκε η τελευταία έκθεση, τον Οκτώβριο του 2009. Τα κυριότερα στοιχεία συνοψίζονται ως εξής:

  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπογράψει πολύ σύντομα με τη Βραζιλία δύο συμφωνίες απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης: η μία θα αφορά τους κατόχους κοινών διαβατηρίων, ενώ η άλλη τους κατόχους διπλωματικών, υπηρεσιακών ή επίσημων διαβατηρίων, ώστε να εξασφαλισθεί αμοιβαιότητα στις θεωρήσεις. Η κύρωση αυτών των συμφωνιών θα σημάνει ουσιαστική βελτίωση για τους πολίτες της EE, και ιδίως για τους πολίτες της Κύπρου, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Μάλτας, οι οποίοι είναι ακόμα υποχρεωμένοι να υποβάλλουν αίτηση θεώρησης προκειμένου να μεταβούν στη Βραζιλία.

  • Το Μπρουνέι Νταρουσαλάμ έχει χορηγήσει σε όλους τους πολίτες της EE απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης, όμως η θεώρηση ισχύει μόνο για 30 ημέρες, με δυνατότητα ανανέωσης δύο φορές για 30 ημέρες. Παρόλο που η ρύθμιση αυτή δεν έχει προκαλέσει ως τώρα προβλήματα σε πολίτες της EE, η Επιτροπή ζήτησε από τις αρχές του Μπρουνέι Νταρουσαλάμ να χορηγούν στους πολίτες της EE απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης διάρκειας 90 ημερών.

  • Αφότου ο Καναδάς επέβαλε εκ νέου υποχρέωση θεώρησης στους τσέχους πολίτες τον Ιούλιο του 2009, έχει προσδιοριστεί μια σειρά μέτρων που θα επιτρέψουν στη χώρα αυτή να άρει εκ νέου την υποχρέωση θεώρησης πριν τεθεί σε εφαρμογή η νέα καναδική νομοθεσία περί ασύλου. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων Καναδά-Τσεχικής Δημοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου στην Πράγα, η Επιτροπή θεωρεί ότι πραγματοποιήθηκαν κάποια περιορισμένα βήματα. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την προσανατολισμένη στην επίτευξη αποτελεσμάτων εφαρμογή της σειράς μέτρων στις αρχές του 2011.

  • Οι υπόλοιπες περιπτώσεις μη αμοιβαιότητας αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (οι οποίες διατηρούν την απαίτηση θεώρησης για τους πολίτες της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Ρουμανίας και της Πολωνίας) και τον Καναδά (ισχύει απαίτηση θεώρησης έναντι της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας). Στις περιπτώσεις αυτές, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς θεωρούν ότι τα εν λόγω κράτη μέλη δεν πληρούν ακόμη όλα τα κριτήρια που προβλέπει η νομοθεσία τους για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης (π.χ. δεν εκδίδουν βιομετρικά διαβατήρια ή δεν τηρούν τα ελάχιστα όρια που προβλέπονται όσον αφορά τα ποσοστά άρνησης χορήγησης θεώρησης και/ή υπέρβασης της επιτρεπόμενης παραμονής). Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις συζητήσεις με τις δύο αυτές χώρες προκειμένου να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν πλήρης αμοιβαιότητα στον τομέα των θεωρήσεων. Εξάλλου, η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εξετάσουν πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν περαιτέρω αυτές οι περιπτώσεις μη αμοιβαιότητας.

Ιστορικό

    Δεν υποχρεούνται όλοι οι πολίτες τρίτων χωρών να διαθέτουν θεώρηση προκειμένου να εισέλθουν στον χώρο Σένγκεν. Η ΕΕ έχει καταρτίσει κοινό κατάλογο χωρών των οποίων οι πολίτες υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση (ο λεγόμενος «αρνητικός κατάλογος») και έναν κατάλογο χωρών των οποίων οι πολίτες απαλλάσσονται αυτής της απαίτησης («ο θετικός κατάλογος») (βλ. κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου).

    Είναι επομένως λογικό, εν ονόματι της αλληλεγγύης, να ζητά επίσης η ΕΕ από τις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο να χορηγούν απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης σε όλους τους πολίτες της και να μεταχειρίζονται όλα τα κράτη μέλη με τον ίδιο τρόπο. Για αυτόν τον λόγο, δημιουργήθηκε μηχανισμός αμοιβαιότητας στις θεωρήσεις (δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 851/2005 του Συμβουλίου).

    Εάν μια χώρα που περιλαμβάνεται στον «θετικό κατάλογο» επιβάλει υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της ΕΕ, το εν λόγω κράτος μέλος πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή, η οποία θα προβεί σε ενέργειες ενώπιον των αρχών της τρίτης χώρας για την επαναφορά της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης και θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να προτείνει στο Συμβούλιο την επιβολή αντιποίνων έναντι της εν λόγω τρίτης χώρας.

Η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει ήδη ορισμένες γενικές εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του μηχανισμού αμοιβαιότητας στον τομέα των θεωρήσεων, καθώς και μια ειδική έκθεση σχετικά με την εκ νέου επιβολή από τον Καναδά της υποχρέωσης θεώρησης για τους τσέχους υπηκόους. Αυτή η ειδική έκθεση και η προηγούμενη γενική έκθεση εκδόθηκαν στις 19 Οκτωβρίου 2009.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου της αρμόδιας για τις εσωτερικές υποθέσεις Επιτρόπου Cecilia Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar