Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1473

Bruxelles, den 5. november 2010

Europa-Kommissionen vedtager sin sjette rapport om visumgensidighed med tredjelande

Europa-Kommissionen har vedtaget sin sjette rapport om visse tredjelandes opretholdelse af visumpligten i strid med gensidighedsprincippet. Det fremgår af rapporten, at der er gjort fremskridt mod fuld gensidighed, og at der i dag kun er meget få tilfælde af manglende gensidighed.

"Den seneste rapport viser, at der er sket yderligere fremskridt i indsatsen for at sikre visumfritagelse for unionsborgere, der rejser til tredjelande, som figurerer på positivlisten", udtalte Cecilia Malmström, kommissær for indre anliggender. Hun tilføjede: "Der vil meget snart blive undertegnet to aftaler om visumfritagelse med Brasilien. Der er også taget skridt til at genindføre visumfritagelsen for tjekkiske statsborgere, som ønsker at rejse til Canada. Med hensyn til de få tilfælde, hvor der stadig ikke er gensidighed, må vi fortsætte dialogen for at opnå fuld gensidighed med de pågældende tredjelande (Canada og USA) snarest muligt".

Den sjette rapport gør status over den indsats, der er gjort for at opnå gensidighed siden den forrige rapport fra oktober 2009. De væsentligste aspekter kan sammenfattes således:

  • EU vil meget snart undertegne to aftaler om visumfritagelse med Brasilien: en om indehavere af almindeligt pas og en om indehavere af diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas, som vil sikre visumgensidighed. Når de er ratificeret, vil det være en væsentlig forbedring for unionsborgere, navnlig dem fra Cypern, Estland, Letland og Malta, som stadig skal søge om visum for at rejse ind i Brasilien.

  • Brunei Darussalam giver alle unionsborgere visumfritagelse, men den gælder kun i 30 dage og kan fornyes med to perioder af 30 dage. Selv om den nuværende situation ikke har givet unionsborgere problemer hidtil, har Kommissionen anmodet Brunei Darussalam om at indrømme unionsborgere visumfritagelse af en varighed på 90 dage.

  • Siden Canada genindførte visumpligten for tjekkiske statsborgere i juli 2009, er der blevet fastlagt foranstaltninger, der skal gøre det muligt for Canada at ophæve visumpligten igen, inden den nye canadiske asyllovgivning gennemføres. Efter det tredje møde i den canadisk-tjekkiske ekspertarbejdsgruppe, der fandt sted den 20. september i Prag, er det Kommissionens opfattelse, at der er sket visse fremskridt. Kommissionen vil nøje følge den resultatorienterede gennemførelse af foranstaltningerne i starten af 2011.

  • De andre tilfælde af manglende gensidighed vedrører USA (som stadig har visumkrav over for statsborgere fra Bulgarien, Cypern, Rumænien og Polen) og Canada (som har visumkrav over for statsborgere fra Bulgarien og Rumænien). I disse tilfælde mener USA og Canada, at de pågældende medlemsstater endnu ikke opfylder alle kriterier for visumfritagelse i deres lovgivning (dvs. at de ikke udsteder biometriske pas eller ikke opfylder de fastsatte tærskler for visumafslag og/eller for antallet af personer, der bliver i landet efter visummets udløb). Kommissionen vil fortsætte drøftelserne med de to lande for at få fuld visumgensidighed hurtigst muligt. Samtidig opfordrer Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne til at overveje, hvad man ellers kan gøre for at få løst disse tilfælde af manglende gensidighed.

Baggrund

    Det er ikke alle borgere fra tredjelande, der skal have visum for at rejse ind i Schengenområdet. EU har en fælles liste over lande, hvis statsborgere skal have visum ("negativlisten") og en liste over lande, hvis statsborgere er fritaget fra visumpligten ("positivlisten") (se Rådets forordning (EF) nr. 539/2001).

    Det er derfor kun logisk, at EU forsøger at få tredjelande på positivlisten til også at give alle unionsborgere visumfritagelse og til at behandle medlemsstaterne ens. Af samme grund blev der indført en visumgensidighedsmekanisme (ved Rådets forordning (EF) nr. 851/2005).

    Hvis et land på "positivlisten" indfører et visumkrav over for en eller flere EU-medlemsstater, skal den/de pågældende medlemsstater meddele det til Kommissionen, som dernæst tager skridt til at få myndighederne i det pågældende tredjeland til at genindføre visumfritagelsen og rapporterer til Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen kan også foreslå Rådet gengældelsesforanstaltninger over for det pågældende tredjeland.

Kommissionen har allerede udstedt adskillige generelle rapporter om gennemførelsen af visumgensidighedsmekanismen og en ad hoc-rapport om Canadas genindførelse af visumpligt over for tjekkiske statsborgere. Denne ad hoc-rapport og den tidligere generelle rapport blev vedtaget den 19. oktober 2009.

Yderligere oplysninger findes på:

Webstedet for kommissæren for indre anliggender, Cecilia Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Webstedet for Generaldirektoratet for Indre Anliggender:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar