Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1473

V Bruselu dne 5. listopadu 2010

Evropská komise přijala šestou zprávu o uplatňování zásady vzájemnosti v oblasti víz ve vztazích se třetími zeměmi

Evropská komise dnes přijala šestou zprávu, která se zabývá přetrvávajícími případy, kdy některé třetí země neuplatňují ve věci bezvízového styku zásadu vzájemnosti. Zpráva informuje o pokroku na cestě k úplné vzájemnosti s tím, že k neuplatňování zásady již dochází jen ve velmi omezeném počtu případů.

„Z nové zprávy je zřejmé, že došlo k dalšímu pokroku na cestě k tomu, aby všichni naši občané mohli cestovat bez víza do třetích zemích uvedených na pozitivním seznamu,“ uvedla v této souvislosti komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová. „V dohledné době budou podepsány dvě dohody o bezvízovém styku s Brazílií. Jistý krok vpřed byl učiněn také v otázce znovuzavedení bezvízového styku pro české občany cestující do Kanady. Pokud jde o několik málo případů, ve kterých se stále neuplatňuje zásada vzájemnosti, musíme setrvat v dialogu tak, aby bylo s předmětnými třetími zeměmi (Kanadou a USA) úplné reciprocity dosaženo co nejdříve.“

Šestá zpráva mapuje kroky, jež byly pro dosažení vzájemnosti učiněny od poslední zprávy v říjnu 2009, a její hlavní prvky lze shrnout následovně:

  • S Brazílií podepíše Evropská unie velmi brzy dvě dohody o bezvízovém styku, které zajistí vzájemnost v oblasti víz – jedna se bude týkat držitelů běžných cestovních pasů a druhá se bude vztahovat na držitele pasů diplomatických, služebních či úředních. Jejich ratifikace přinese výrazné zlepšení podmínek pro občany EU, zejména pak pro občany Kypru, Estonska, Lotyšska a Malty – ti totiž musí před cestou do Brazílie stále žádat o vízum.

  • Brunej Darussalam zprošťuje všechny občany EU vízové povinnosti, toto zproštění však platí pouze pro pobyty v maximální délce 30 dnů a lze jej dvakrát na 30 dnů obnovit. Za současného stavu se sice občané EU dosud nepotýkali s žádnými problémy, Komise nicméně brunejské orgány požádala, aby byli občané EU od vízové povinnosti osvobozeni na celkem 90 dní.

  • Od července 2009, kdy Kanada znovu zavedla vízovou povinnost pro občany České republiky, byl stanoven soubor opatření tak, aby tato vízová povinnost mohla být před provedením nových kanadských azylových předpisů opět zrušena. V návaznosti na zasedání odborné pracovní skupiny Kanada – Česká republika, které se uskutečnilo v Praze dne 20. září, se Komise domnívá, že v záležitosti byly uskutečněny jisté omezené kroky. Komise bude počátkem roku 2011 pečlivě sledovat, zda je soubor opatření prováděn způsobem orientovaným na výsledky.

  • Zbývající případy neuplatňování zásady vzájemnosti se týkají Spojených států amerických (vízová povinnost byla zachována pro občany Bulharska, Kypru, Rumunska a Polska) a Kanady (vízová povinnost platí pro Bulharsko a Rumunsko). Spojené státy a Kanada mají v těchto případech za to, že předmětné členské státy dosud nesplňují všechna kritéria pro osvobození od vízové povinnosti, jež jsou definována v jejich právních předpisech (nevydávají např. biometrické pasy nebo nesplňují limity stanovené pro počet zamítnutých žádostí o vízum anebo pro počet případů, kdy dojde k překročení délky povoleného pobytu). Komise bude s oběma zeměmi vést rozhovory, aby bylo v oblasti vízové politiky v nejbližší možné době dosaženo úplné vzájemnosti. Komise také vyzývá Evropský parlament, Radu a členské státy k zamyšlení nad dalším řešením těchto případů, kdy není zásada vzájemnosti uplatňována.

Souvislosti

    Ne všichni státní příslušníci třetích zemí potřebují k cestě do schengenského prostoru vízum. Evropská unie vede společný seznam zemí, jejichž občané vízum mít musí (tzv. negativní seznam), a seznam zemí, jejichž občané jsou od vízové povinnosti osvobozeni (tzv. pozitivní seznam) (viz nařízení Rady (ES) 539/2001).

    Je tedy logické, že EU v duchu solidarity usiluje o to, aby také třetí země na pozitivním seznamu zprostily vízové povinnosti všechny občany EU a přistupovaly ke všem členským státům stejně. Z tohoto důvodu byl nařízením Rady (ES) č. 851/2005 zaveden mechanismus vzájemnosti v oblasti víz.

    Pokud některá země na „pozitivním seznamu“ zavede vízovou povinnost pro jeden či více členských států EU, dotčený členský stát či státy musí skutečnost oznámit Komisi, která s orgány třetí země podnikne kroky k obnovení bezvízového styku a o věci podá zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Komise může rovněž navrhnout Radě, aby vůči dané třetí zemi zavedla protiopatření.

Evropská komise již vydala o provádění mechanismu vzájemnosti v oblasti víz několik celkových zpráv a také jednu zprávu ad hoc týkající se znovuzavedení vízové povinnosti pro české státní příslušníky cestující do Kanady. Tato zpráva ad hoc i předchozí celková zpráva byly přijaty dne 19. října 2009.

Další informace

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové.

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Internetové stránky generálního ředitelství pro vnitřní věci

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar