Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1462

Bryssel den 4 november 2010

Europeiska kommissionen lägger fram en strategi för en stärkning av EU:s regler om uppgiftsskydd

Vad händer med dina personuppgifter när du stiger ombord på ett flygplan, öppnar ett bankkonto eller delar med dig av dina bilder på nätet? Hur används dessa uppgifter och av vem? Hur tar du permanent bort profiluppgifter från nätmötesplatser? Kan du överföra dina kontakter och bilder till en annan tjänst? Att kunna kontrollera sin egen information, ha tillgång till sina uppgifter och kunna ändra eller ta bort dem är väsentliga rättigheter som måste garanteras i dagens digitala värld. För att ta itu med dessa frågor lägger kommissionen fram en strategi för skydd av den enskildes personuppgifter på samtliga politikområden, också brottsbekämpningen, samtidigt som byråkratin minskas för företag och fri rörlighet för uppgifter garanteras inom EU. Denna översyn av politiken kommer att användas av kommissionen tillsammans med resultaten av ett offentligt samråd för att se över EU:s direktiv om skydd av personuppgifter från 1995. Kommissionen kommer sedan att föreslå lagstiftning 2011.

”Skyddet av personuppgifter är en grundläggande rättighet”, sade EU-kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. ”För att kunna garantera denna rättighet behöver vi tydliga och sammanhängande regler om uppgiftsskydd. Vi behöver också uppdatera våra lagar så att de ligger i fas med den nya tekniken och globaliseringen. Nästa år kommer kommissionen att lagstifta för att stärka individens rättigheter samtidigt som byråkrati avlägsnas för att garantera det fria flödet av uppgifter inom EU:s inre marknad.”

Den strategi som läggs fram i dag innehåller förslag om hur EU:s rambestämmelser om uppgiftsskydd kan moderniseras med hjälp av en rad centrala mål:

  • Stärka den enskildes rättigheter så att insamlingen och användningen av personuppgifter begränsas till vad som är absolut nödvändigt. Enskilda personer bör också på ett öppet sätt få tydlig information om hur, varför, av vem och hur länge deras uppgifter lagras och används. Människor bör få möjlighet att lämna sitt informerade samtycke om behandlingen av deras personuppgifter, exempelvis när de är ute på nätet, och de bör ha ”rätt att få bli bortglömda” när deras uppgifter inte längre behövs eller när de vill att uppgifterna ska tas bort.

  • Öka betoningen av den inre marknaden genom en minskning av den administrativa bördan för företag och skapa lika förutsättningar för dem. Nuvarande skillnader i införlivandet av EU:s regler om uppgiftsskydd och bristande klarhet i fråga om vilka länders regler som gäller skadar det fria flödet av personuppgifter inom EU och leder till högre kostnader.

  • Se över reglerna om uppgiftsskydd på området polisiärt och straffrättsligt samarbete, så att uppgifter om enskilda personer också skyddas på dessa områden. Enligt Lissabonfördraget har EU nu möjlighet att införa omfattande och sammanhängande regler om uppgiftsskydd inom alla sektorer, också på området polisiärt och straffrättsligt samarbete. Naturligtvis kommer dessa sektorers särdrag och behov att beaktas. Under översynen bör de uppgifter som lagras i förundersökningssyfte också omfattas av den nya rättsliga ramen. Kommissionen arbetar också med en översyn av direktivet om lagring av uppgifter från 2006, enligt vilket företag ska lagra trafikuppgifter i mellan sex månader och två år.

  • Säkerställa höga skyddsnivåer för uppgifter som överförs till länder utanför EU genom att förbättra och strömlinjeforma förfarandena för överföring av uppgifter mellan länderna. EU bör eftersträva samma skyddsnivåer i samarbete med tredjeländer och arbeta för strikta normer för uppgiftsskyddet globalt.

  • Genomföra reglerna på ett effektivare sätt genom en förstärkning och ytterligare harmonisering av tillsynsmyndigheternas roll och befogenheter. Förbättrat samarbete och stärkt samordning är också absolut nödvändigt för att säkerställa en enhetligare tillämpning av reglerna om uppgiftsskydd på den inre marknaden.

Det vidare arbetet

Kommissionens översyn av politiken kommer att ligga till grund för ytterligare diskussioner och bedömningar. Kommissionen uppmanar alla berörda parter och allmänheten att inkomma med synpunkter på förslagen i översynen t.o.m. den 15 januari 2011. Bidrag kan lämnas in på kommissionens hemsida för offentliga samråd:

http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0006_en.htm

Med utgångspunkt i detta kommer kommissionen att under 2011 lägga fram förslag till en ny rättslig ram för uppgiftsskydd, som sedan måste förhandlas och antas av Europaparlamentet och rådet.

Därutöver kommer kommissionen att undersöka andra åtgärder, såsom informationskampanjer om rättigheter till uppgiftsskydd samt eventuella självreglerande initiativ från branschens sida.

Bakgrund

EU:s regler om uppgiftsskydd (Europaparlamentets och rådets direktiv om uppgiftsskydd 95/46/EG från 1995) syftar till att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till uppgiftsskydd, samt uppgifternas fria flöde. Detta allmänna direktiv om uppgiftsskydd har kompletterats med andra rättsakter, såsom direktivet om integritet och elektronisk kommunikation för kommunikationssektorn. Det finns också särskilda regler om skydd av personuppgifter i frågor som rör polisiärt och straffrättsligt samarbete (rådets rambeslut 2008/977/RIF).

Rätten till skydd av personuppgifter erkänns uttryckligen både i artikel 8 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och i Lissabonfördraget. I fördraget fastställs den rättsliga grunden för reglerna om skydd av all verksamhet inom ramen för EU-lagstiftning i artikel 16.

Under 2009 påbörjade kommissionen en översyn av nuvarande rambestämmelser om uppgiftsskydd som inleddes med en högnivåkonferens i maj 2009, följt av ett offentligt samråd som pågår under hela 2009. Samråd med utvalda berörda parter genomfördes under 2010. I januari 2010 tillkännagav kommissionens vice ordförande Viviane Reding, i sin tidigare roll som kommissionsledamot med ansvar för frågor som rör informationssamhället, kommissionens avsikt att modernisera EU:s integritetsregler i ett tal vid den årliga Dataskyddsdagen (se IP/10/63 och hennes tal SPEECH/10/441). Detta meddelande har utarbetats enligt en överenskommelse med Neelie Kroes, ledamot av EU-kommissionen och ansvarig för den digitala agendan för Europa.

Nyhetssida för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsida för Viviane Reding, EU:s vice ordförande och kommissionsledamot med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/542


Side Bar