Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1462

V Bruseli 4. novembra 2010

Európska komisia vytyčuje stratégiu na posilnenie predpisov EÚ o ochrane údajov

Čo sa stane s vašimi osobnými údajmi, keď vstúpite na palubu lietadla, otvoríte si v banke účet alebo zdieľate fotografie online? Ako sa tieto údaje používajú a kým? Ako trvalo vymažete informácie zo svojho profilu na webových stránkach sociálnych sietí? Môžete svoje kontakty a fotografie preniesť do inej služby? Kontrola vašich informácií, disponovanie prístupom k vašim údajom, vaša schopnosť upravovať a vymazávať ich predstavujú základné práva, ktoré musia byť v dnešnom digitálnom svete zaručené. S cieľom poskytnúť odpovede na tieto otázky dnes Európska komisia vytyčuje stratégiu o spôsoboch ochrany údajov jednotlivcov vo všetkých oblastiach politiky, vrátane presadzovania práva, ktorá súčasne zníži byrokraciu pre podnikateľský sektor a zaručí voľný pohyb údajov v rámci EÚ. Komisia pri preskúmaní tejto oblasti politiky využije výsledky verejnej konzultácie o prepracovaní smernice EÚ o ochrane údajov z roku 1995. Komisia následne v roku 2011 predloží návrhy príslušných právnych predpisov.

„Ochrana osobných údajov je základným právom,“ uviedla podpredsedníčka Európskej komisie Viviane Redingová, ktorá zodpovedá za spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „Potrebujeme jasné a konzistentné pravidlá ochrany údajov, aby sme toto právo mohli zaručiť. Taktiež musíme zaktualizovať naše právne predpisy, aby odpovedali na výzvy, ktoré sú dôsledkom nových technológií a globalizácie. Komisia na budúci rok predloží návrhy právnych predpisov, ktorých cieľom bude posilniť práva jednotlivcov a zároveň odstránením byrokracie zaistiť voľný pohyb údajov v rámci jednotného trhu EÚ.

Dnes predkladaná stratégia vytyčuje návrhy, ako modernizovať rámec EÚ pre pravidlá o ochrane údajov, a to stanovením radu kľúčových cieľov:

  • Posilniť práva jednotlivcov, aby sa zber a používanie osobných údajov obmedzovalo na nevyhnutné minimum. Jednotlivci by mali byť transparentným spôsobom jasne informovaní o tom, ako sa ich údaje zbierajú a používajú, za akým účelom, kým a na ako dlho. Ľudia by mali byť schopní poskytnúť svoj vedomý súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, napríklad pri prehliadaní internetu on-line a mali by mať „právo byť zabudnutí“, ak sa ich údaje už viac nepoužívajú alebo chcú, aby ich údaje boli vymazané.

  • Rozšíriť rozmer jednotného trhu znížením administratívnej záťaže spoločností a zabezpečiť skutočne rovnaké podmienky pre všetkých. Súčasné rozdiely v implementácii predpisov EÚ o ochrane údajov a absencia jasnej predstavy o tom, predpisy ktorej krajiny sa uplatňujú, škodí voľnému pohybu osobných údajov v EÚ a zvyšuje náklady.

  • Prepracovať predpisy o ochrane údajov v oblasti policajne a justičnej spolupráce, aby boli osobné údaje jednotlivcov chránené aj v týchto oblastiach. EÚ má teraz na základe Lisabonskej zmluvy možnosť stanoviť komplexné a koherentné pravidlá ochrany údajov pre všetky oblasti vrátane policajnej a justičnej spolupráce. Osobitosti a potreby týchto oblastí sa samozrejme zohľadnia. V rámci preskúmania by sa nový legislatívny rámec mal vzťahovať aj na údaje uchované na účely presadzovania práva. Komisia tiež skúma smernicu o uchovávaní údajov z roku 2006, podľa ktorej sa od spoločností vyžaduje, aby uchovávali údaje o telekomunikačnej prevádzke počas šiestich mesiacov až dvoch rokov.

  • Zaistiť vysokú úroveň ochrany údajov, ktoré sa prenášajú mimo územia EÚ, zlepšením a zjednotením postupov pre medzinárodný prenos údajov. EÚ by sa mala usilovať o dosiahnutie rovnakej úrovne ochrany pri spolupráci s tretími krajinami a vysoké štandardy ochrany údajov by mala podporovať na celosvetovej úrovni.

  • Efektívnejšie presadzovať príslušné predpisy posilňovaním a ďalšou harmonizáciou úloh a právomocí orgánov na ochranu údajov. Takisto je veľmi potrebné zlepšiť spoluprácu a koordináciu na zaistenie konzistentnejšieho uplatňovania predpisov o ochrane údajov na celom jednotnom trhu.

Ďalšie smerovanie

Preskúmanie tejto oblasti politiky Komisiou poslúži ako základ pre ďalšiu diskusiu a posudzovanie. Komisia vyzýva všetky zainteresované strany a verejnosť, aby do 15. januára 2011 predložili pripomienky k návrhom. Príspevky možno predkladať prostredníctvom tejto webovej stránky Komisie slúžiacej na verejné konzultácie:

http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0006_en.htm

Komisia svoje návrhy nového všeobecného právneho rámca ochrany údajov, ktoré sa opierajú o výsledky tejto konzultácie, predloží v roku 2011. Potom bude potrebné, aby tieto návrhy prerokoval a schválil Európsky parlament a Rada.

Komisia zároveň preskúma iné nelegislatívne opatrenia, ako sú kampane na podporu zvyšovania informovanosti o právach na ochranu údajov a ako tieto práva uplatňovať a potenciálne samoregulačné iniciatívy vychádzajúce z odvetvia priemyslu.

Súvislosti

Predpisy EÚ o ochrane údajov (smernica EÚ o ochrane údajov č. 95/46/ES z roku 1995) sa zameriavajú na ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb a najmä na právo na ochranu údajov ako aj na voľný pohyb týchto údajov. Uvedená všeobecná smernica o ochrane údajov bola doplnená o iné právne nástroje, ako je smernica o ochrane osobných údajov v sektore elektronických komunikácií. V rámcovom rozhodnutí 2008/977/SVV sú obsiahnuté osobitné pravidlá ochrany osobných údajov v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach.

Právo na ochranu osobných údajov sa výslovne uznáva v článku 8 Charty základných práv EÚ a v Lisabonskej zmluve. Zmluva v zmysle článku 16 poskytuje právny základ pre pravidlá o ochrane údajov v prípade všetkých činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti práva EÚ.

Komisia v roku 2009 začala proces posudzovania súčasného právneho rámca ochrany údajov. Najprv začala konferenciou na vysokej úrovni v máji 2009, po ktorej nasledovala verejná konzultácia, ktorá prebiehala do konca roka 2009. Konzultácie zamerané na zainteresované strany sa organizovali počas celého roka 2010. V predchádzajúcej funkcii komisárky pre informačnú spoločnosť podpredsedníčka Viviane Redingová v januári 2010 vo svojom príhovore na podujatí Deň ochrany údajov (pozri IP/10/63SPEECH/10/441) oznámila úmysel Komisie zmodernizovať predpisy EÚ o ochrane údajov. Toto oznámenie bolo vypracované po dohode s Neelie Kroes, komisárkou zodpovednou za digitálnu agendu.

Informačné centrum generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky Európskej komisie a komisárky pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/542


Side Bar