Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1462

Brussel, 4 november 2010

Europese Commissie presenteert strategie voor versterking gegevensbeschermingsregels EU

Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens als ik het vliegtuig neem, een bankrekening open of mijn foto’s op internet zet? Hoe en door wie worden die gegevens gebruikt? Hoe kan ik mijn profiel op sociale netwerksites volledig verwijderen? Hoe zet ik mijn contactenlijst en mijn foto’s over naar een andere dienst? Zelf de controle houden over je informatie, toegang krijgen tot je gegevens en die kunnen wijzigen en verwijderen — dat zijn essentiële rechten die in onze digitale wereld moeten worden gegarandeerd. De Europese Commissie presenteert daarom vandaag een strategie voor de bescherming van persoonsgegevens op alle beleidsgebieden, met inbegrip van de wetshandhaving. Tegelijkertijd worden formaliteiten voor het bedrijfsleven teruggedrongen en wordt het vrije verkeer van gegevens binnen de EU gewaarborgd. Op basis van deze beleidsevaluatie en de resultaten van de openbare raadpleging over de herziening van de richtlijn gegevensbescherming uit 1995 zal de Commissie in 2011 een wetgevingsvoorstel doen.

“Bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht,” aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor justitie, grondrechten en burgerschap. “Om dit recht te waarborgen moeten er duidelijke en consequente regels zijn voor de bescherming van gegevens. Onze wetgeving moet aangepast zijn aan de uitdagingen die door nieuwe technologieën en de mondialisering ontstaan. De Commissie zal volgend jaar met wetgevingsvoorstellen komen om de rechten van personen te versterken. Tegelijkertijd worden bureaucratische formaliteiten teruggedrongen om het vrije verkeer van gegevens binnen de interne markt van de EU te garanderen.”

De nieuwe strategie presenteert voorstellen voor het moderniseren van de EU-regels voor de bescherming van persoonsgegevens door met name te streven naar:

  • versterking van de rechten van individuen: het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens moet tot het noodzakelijke minimum worden beperkt. Mensen moeten duidelijk en transparant worden geïnformeerd over hoe, waarom, door wie en hoe lang hun gegevens worden verzameld en gebruikt. Mensen moeten uitdrukkelijk toestemming kunnen geven voor het verwerken van hun persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij internetgebruik. Iedereen heeft het recht te worden “vergeten”, wanneer gegevens niet langer nodig zijn of wanneer iemand zijn gegevens wil laten wissen;

  • verder uitwerken van de internemarktdimensie door de administratieve lasten voor het bedrijfsleven terug te dringen en voor gelijke voorwaarden voor iedereen te zorgen. De huidige verschillen bij de uitvoering van de EU-regels voor gegevensbescherming en onduidelijkheid over de vraag van welke lidstaat de regels gelden, zijn nadelig voor het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de EU en leiden tot hogere kosten;

  • herziening van de regels voor gegevensbescherming bij politie en strafrecht: ook op deze gebieden moeten persoonsgegevens worden beschermd. Sinds het Verdrag van Lissabon kan de EU alomvattende en samenhangende regels voor gegevensbescherming vastleggen voor alle sectoren, waaronder politie en strafrechtspleging. Uiteraard wordt rekening gehouden met de specifieke kenmerken en behoeften van deze sectoren. De beleidsevaluatie moet er voor zorgen dat gegevens die in het kader van de wetshandhaving worden verzameld, ook onder het nieuwe wetgevingskader vallen. De Commissie evalueert ook de richtlijn gegevensbewaring uit 2006, op grond waarvan bedrijven verkeersgegevens gedurende zes maanden tot twee jaar moeten bewaren;

  • zorgen voor goede bescherming bij doorgifte van gegevens naar buiten de EU: de procedures voor internationale gegevensdoorgifte worden verbeterd en gestroomlijnd. De EU moet ervoor zorgen dat bij de samenwerking met derde landen persoonsgegevens even goed worden beschermd, en pleiten voor strenge normen voor gegevensbescherming overal ter wereld;

  • effectievere handhaving van de regels: de rol en de bevoegdheden van de toezichthouders voor gegevensbescherming moeten worden versterkt en verder geharmoniseerd. Betere samenwerking en coördinatie is ook hard nodig voor een consequentere toepassing van de regels voor gegevensbescherming in de hele EU.

Wat gebeurt er verder?

De beleidsevaluatie door de Commissie levert input voor verdere discussie en toetsing. De Commissie verzoekt daarom alle belanghebbenden en het publiek commentaar te leveren op de voorstellen. Dat kan tot 15 januari 2011 op de Commissiewebsite voor de openbare raadpleging:

http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0006_en.htm

Op basis hiervan zal de Commissie in 2011 met voorstellen komen over een nieuw algemeen kader voor gegevensbescherming. Daarover zal worden onderhandeld in het Europees Parlement en de Raad, die er uiteindelijk een besluit over zullen nemen.

Daarnaast onderzoekt de Commissie andere maatregelen die kunnen worden genomen, zoals voorlichtingscampagnes over de rechten die mensen hebben op het gebied van gegevensbescherming en mogelijke initiatieven voor zelfregulering door de bedrijfstak.

Achtergrond

De gegevensbeschermingsregels van de EU (Richtlijn 95/46/EG over gegevensbescherming, 1995) moeten bescherming bieden voor de grondrechten en fundamentele vrijheden van natuurlijke personen, met name het recht op gegevensbescherming, en het vrije verkeer van gegevens. Deze algemene richtlijn inzake gegevensbescherming is aangevuld met andere rechtsinstrumenten, zoals de richtlijn e‑privacy voor de sector communicatie. Er zijn ook specifieke regels voor de bescherming van persoonsgegevens in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (Kaderbesluit 2008/977/JBZ).

Het recht op bescherming van persoonsgegevens wordt uitdrukkelijk erkend in artikel 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en in het Verdrag van Lissabon. Het verdrag biedt in artikel 16 de rechtsgrondslag voor de regels inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn op alle activiteiten die onder het EU-recht vallen.

De Commissie heeft in 2009 een evaluatie van het huidige wettelijke kader georganiseerd, met eerst een conferentie op hoog niveau in mei 2009, gevolgd door een openbare raadpleging tot eind 2009. In de loop van 2010 zijn aan de belanghebbenden meer gerichte vragen gesteld. Vicevoorzitter Viviane Reding heeft in januari 2010 aangekondigd dat de Commissie de privacyregels wil moderniseren. Zij deed dat in een toespraak op de Dag van de gegevensbescherming (zie IP/10/63 en SPEECH/10/441) toen zij nog commissaris voor de informatiemaatschappij was. Deze mededeling is opgesteld in overleg met Neelie Kroes, EU-commissaris voor de digitale agenda.

Algemene newssite van DG Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, commissaris voor justitie, grondrechten en burgerschap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/542


Side Bar