Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1462

Briuselis, 2010 m. lapkričio 4 d.

Europos Komisija skelbia ES duomenų apsaugos taisyklių griežtinimo strategiją

Kas atsitinka su jūsų asmens duomenims, kai įlipate į lėktuvą, atsidarote banko sąskaitą ar dalijatės nuotraukomis internete? Kas naudoja šiuos duomenis ir kaip? Kaip socialinių ryšių svetainėse asmeninę informaciją pašalinti visam laikui? Ar galima iš vienos tarnybos kontaktus ir nuotraukas perkelti į kitą? Valdyti savo informaciją, turėti prieigą prie savo duomenų ir galėti juos keisti ir šalinti – tai esminės šiuolaikinio skaitmeninio pasaulio teisės, kurias būtina užtikrinti. Siekdama spręsti šiuos klausimus šiandien Europos Komisija parengė strategiją, kaip apsaugoti asmens duomenis visose politikos srityse, įskaitant teisėsaugą, kartu mažinti biurokratizmą verslo srityje ir užtikrinti laisvą duomenų judėjimą ES. Į šią politikos peržiūrą ir viešų konsultacijų rezultatus Komisija atsižvelgs peržiūrėdama 1995 m. ES duomenu apsaugos direktyva. 2011 m. Komisija pasiūlys teisės aktus.

„Asmens duomenų apsauga yra viena pagrindinių teisių, – sakė už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga ES Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Kad ją užtikrintume, turime nustatyti aiškias ir nuoseklias duomenų apsaugos taisykles. Taip pat turime atnaujinti teisės aktus, kad jais vadovaudamiesi galėtume spręsti naujų technologijų ir globalizacijos keliamus uždavinius. Kitais metais Komisija pasiūlys teisės aktus, kuriais sieks tvirčiau užtikrinti asmens teises, taip pat šalinti biurokratizmą ir taip garantuoti laisvą duomenų judėjimą ES bendrojoje rinkoje.

Šiandien parengtoje strategijoje pateikti pasiūlymai, kaip atnaujinti ES duomenų apsaugos taisyklių sistemą, siekiant šių pagrindinių tikslų:

  • Tvirčiau užtikrinti asmens teises, kad būtų renkami ir naudojami tik būtiniausi asmens duomenys. Asmenys taip pat turėtų būti aiškiai ir skaidriai informuojami, kaip, kodėl ir kuriam laikui jų duomenys renkami ir naudojami ir kas tai daro. Asmenys taip pat turėtų būti tinkamai informuojami apie jų asmens duomenų tvarkymą ir remdamiesi ta informacija galėtų sutikti, kad jų duomenys būtų tvarkomi, pavyzdžiui, kai naršo internete. Taip pat asmenys turėtų turėti teisę „būti pamiršti“, kai jų duomenys nebereikalingi arba kai norėtų, kad šie duomenys būtų pašalinti.

  • Stiprinti bendrosios rinkos aspektą, šalinant bendrovių administracinę naštą ir užtikrinant iš tiesų vienodas sąlygas. Dėl to, kad šiuo metu skirtingai įgyvendinamos ES duomenų apsaugos taisyklės ir kartais neaišku, kurios šalies taisyklės taikytinos, varžomas laisvas asmens duomenų judėjimas ES ir didėja sąnaudos.

  • Peržiūrėti duomenų apsaugos taisykles policijos ir baudžiamojo teisingumo srityse, kad asmens duomenys būtų saugomi ir šiose srityse. Pagal Lisabonos sutartį šiuo metu ES turi galimybę išsamiai ir nuosekliai išdėstyti duomenų apsaugos taisykles visuose sektoriuose, įskaitant policijos ir teisėsaugos. Žinoma, bus atsižvelgiama į šių sektorių ypatybes ir poreikius. Atsižvelgiant į peržiūrą, teisėsaugos reikmėms saugomiems duomenims turėtų būti taikoma naujoji teisės aktų sistema. Komisija taip pat peržiūri 2006 m. Duomenų saugojimo direktyvą, pagal kurią reikalaujama, kad bendrovės saugotų ryšių srauto duomenis nuo šešių mėnesių iki dvejų metų.

  • Užtikrinti aukštą už ES ribų perduodamų duomenų apsaugos lygį, tobulinant ir supaprastinant tarptautinio duomenų perdavimo procedūras. ES turėtų siekti tokios pačios apsaugos bendradarbiaudama su trečiosiomis šalimis ir skatinti taikyti griežtus pasaulinius duomenų apsaugos standartus.

  • Veiksmingiau įgyvendinti taisykles, stiprinant ir toliau derinant duomenų apsaugos institucijų uždavinius ir įgaliojimus. Siekiant nuosekliau taikyti duomenų apsaugos taisykles visoje bendrojoje rinkoje, taip pat labai svarbu geriau bendradarbiauti ir derinti veiklą.

Tolesni veiksmai

Komisijos politikos peržiūra bus pagrįstos tolesnės diskusijos ir vertinimas. Komisija ragina suinteresuotąsias šalis ir visuomenės atstovus iki 2011 m. sausio 15 d. teikti nuomones dėl peržiūros pasiūlymų. Nuomones teikti galima Komisijos viešųjų konsultacijų interneto svetainėje

http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0006_en.htm

Remdamasi konsultacijomis 2011 m. Komisija pateiks naujos bendros duomenų apsaugos teisinės sistemos pasiūlymus. Dėl pasiūlymų bus deramasi su Europos Parlamentu ir Taryba, kurie turės juos priimti.

Be to, Komisija nagrinės galimybes taikyti kitas priemones, pavyzdžiui, skatins vykdyti informuotumo apie teises į duomenų apsaugą didinimo kampanijas, taip pat skatins galimas pramonės srities savireguliacijos iniciatyvas.

Pagrindiniai faktai

ES duomenų apsaugos taisyklėmis (1995 m. Duomenų apsaugos direktyva 95/46/EB) užtikrinamos fizinių asmenų pagrindinės teisės ir laisvės, visų pirma teisė į duomenų apsaugą, taip pat į laisvą duomenų judėjimą. Ši bendra Duomenų apsaugos direktyva buvo papildyta kitomis teisinėmis priemonėmis, kaip antai ryšių sektoriui skirta E. privatumo direktyva. Taip pat yra nustatytos konkrečios asmens duomenų apsaugos vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose taisyklės (Pamatinis sprendimas 2008/977/TVR).

Teisė į asmens duomenų apsaugą aiškiai pripažįstama ES pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnyje ir Lisabonos sutartyje. Ši sutartis yra duomenų apsaugos visose srityse, kurioms pagal 16 straipsnį taikoma ES teisė, teisinis pagrindas.

Dabartinės teisinės duomenų apsaugos sistemos peržiūrą Komisija pradėjo 2009 m. – 2009 m. gegužės mėn. surengė aukšto lygio konferenciją, po kurios iki 2009 m. pabaigos vyko viešos konsultacijos. Tikslinės konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis buvo rengiamos visus 2010 m. 2010 m. sausio mėn. Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding, tuo metu ėjusi už informacinę visuomenę atsakingos Komisijos narės pareigas, Duomenų apsaugos dieną savo kalboje (žr. IP/10/63 ir SPEECH/10/441) paskelbė, kad Komisija rengiasi atnaujinti ES duomenų privatumo taisykles. Šiandien skelbiamas komunikatas parengtas bendru sutarimu su už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Komisijos nare Neelie Kroes.

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos ES Komisijos pirmininko pavaduotojos Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.

MEMO/10/542


Side Bar