Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1462

Bryssel 4. marraskuuta 2010

Komission strategia lujittaa EU:n tietosuojasääntöjä

Mitä tapahtuu henkilötiedoillesi, kun matkustat lentokoneella, avaat pankkitilin tai julkaiset valokuviasi verkossa? Kuka henkilötietojasi käyttää ja mihin tarkoitukseen? Miten voit poistaa profiilitietosi nettiyhteisösivustoilta lopullisesti? Voitko siirtää yhteystietosi ja valokuvasi toiselle sivustolle? Omien tietojen tarkistaminen ja mahdollisuus muuttaa niitä tai poistaa ne ovat perusoikeuksia, jotka on voitava turvata digitaalisessa ympäristössä. Euroopan komission tänään julkistaman strategian mukaisesti yksilön oikeuksia on voitava suojata kaikilla unionin toiminnan aloilla, myös lainvalvonnan alalla. Tavoitteena on myös karsia yritysten byrokratiaa ja varmistaa tietojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa. Lisäksi komissio aikoo ensi vuoden aikana tarkistaa vuonna 1995 hyväksyttyä EU:n tietosuojadirektiiviä uuden tietosuojastrategian pohjalta. Tätä varten se on käynnistänyt julkisen kuulemisen, jossa esitettävät kannanotot otetaan huomioon säädösehdotuksen laatimisessa.

”Henkilötietojen suoja on perusoikeus,” oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding painottaa. ”Sen turvaamiseksi tarvitaan selkeät ja johdonmukaiset tietosuojasäännöt. Myös lainsäädäntöä on päivitettävä niin, että se on teknisen kehityksen ja globalisaation muassaan tuomien haasteiden tasalla. Komissio esittää ensi vuonna säädösehdotuksia, joilla vahvistetaan yksilön oikeuksia ja turvataan tietojen vapaa liikkuvuus EU:n sisämarkkinoilla byrokratiaa karsimalla.”

Tänään julkaistussa strategiassa esitetään ehdotuksia EU:n tietosuojasääntöjen uudistamiseksi seuraavien keskeisten tavoitteiden pohjalta:

  • Yksilön oikeuksien lujittaminen niin, että henkilötietojen kerääminen ja käyttö rajoitetaan välttämättömään vähimmäismäärään. Ihmisten olisi myös saatava selkeää tietoa siitä, miten ja miksi heidän tietojaan kerätään ja kuka niitä käyttää ja kuinka kauan. Esimerkiksi verkossa surffatessa olisi voitava antaa tietoinen suostumus henkilötietojensa käyttöön. Ihmisillä olisi myös oltava oikeus ”tulla unohdetuiksi” sitten kun heidän tietojaan ei enää tarvita tai kun he itse haluavat poistaa ne.

  • Tietosuojan sisämarkkinaulottuvuuden lujittaminen keventämällä yritysten hallinnollista taakkaa ja luomalla niille tasapuoliset toimintaedellytykset. Nykyään EU:n tietosuojasääntöjen täytäntöönpano vaihtelee jäsenvaltioittain eikä aina ole selvää, minkä maan sääntöjä jossakin tietyssä tilanteessa pitäisi soveltaa. Tämä haittaa henkilötietojen vapaata liikkuvuutta EU:ssa ja lisää kustannuksia.

  • Rikosasioissa tehtävää poliisi- ja oikeudellista yhteistyötä koskevien tietosuojasääntöjen tarkistaminen niin, että yksilöiden henkilötiedot on suojattu myös näillä aloilla. Lissabonin sopimuksen ansiosta EU:ssa on nyt mahdollista laatia johdonmukaiset tietosuojasäännöt, jotka kattavat kaikki unionin toiminta-alat, myös rikosasioissa tehtävän poliisi- ja oikeudellisen yhteistyön. Säännöissä on toki otettava huomioon eri alojen ominaispiirteet ja erityistarpeet. Tarkistuksen jälkeen uuden säädöskehyksen tulisi kattaa myös lainvalvontatarkoituksia varten kerätyt tiedot. Komissio tarkistaa samalla myös tietojen säilyttämisestä vuonna 2006 annettua direktiiviä, jonka nojalla yritysten on säilytettävä viestiliikennetietoja kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen.

  • Korkeatasoisen tietosuojan varmistaminen EU:n ulkopuolelle siirrettäville tiedoille kehittämällä ja sujuvoittamalla kansainvälisiä tiedonsiirtoja koskevia menettelyjä. EU:n olisi pyrittävä pitämään tietosuojan taso korkeana myös yhteistyössä kolmansien maiden kanssa ja edistettävä tiukkojen tietosuojanormien soveltamista maailmanlaajuisesti.

  • Tietosuojasääntöjen täytäntöönpanon tehostaminen tietosuojaviranomaisten asemaa ja toimivaltuuksia vahvistamalla ja yhdenmukaistamalla. Yhteistyötä ja koordinointia on kehitettävä, jotta voidaan varmistaa, että tietosuojasääntöjä sovelletaan johdonmukaisesti kaikkialla sisämarkkinoiden alueella.

Mitä seuraavaksi?

Komission laatiman toimintalinjojen tarkistuksen pohjalta käydään keskustelua ja arvioidaan eri vaihtoehtoja. Komissio kehottaa kaikkia sidosryhmiä ja kansalaisia kommentoimaan tarkistukseen liittyviä ehdotuksia 15. tammikuuta 2011 mennessä. Kommentteja voi toimittaa komission Europa-sivustolle osoitteeseen

http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0006_en.htm

Näiden valmistelujen pohjalta komissio esittää vuonna 2011 uutta yleistä tietosuojan sääntelykehystä koskevia ehdotuksia, joiden hyväksymisestä neuvotellaan Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.

Säädösehdotusten ohella komissio tutkii myös muuntyyppisten toimenpiteiden toteuttamista. Näitä ovat esimerkiksi tietosuojaoikeuksia koskevat tiedotuskampanjat ja yritysmaailmassa mahdollisesti laadittavat itsesääntelyaloitteet.

Taustaa

EU:n tietosuojasääntöjen (vuonna 1995 annettu tietosuojadirektiivi 95/46/EY) tarkoituksena on suojata luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja ‑vapauksia ja erityisesti oikeutta henkilötietojen suojaan sekä taata näiden tietojen vapaa liikkuvuus. Tätä yleistä tietosuojadirektiiviä on täydennetty muilla säädöksillä, kuten sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivillä. Lisäksi on annettu erityissääntöjä henkilötietojen suojasta rikosasioissa tehtävän poliisi- ja oikeudellisen yhteistyön alalla (puitepäätös 2008/977/YOS).

Oikeus henkilötietojen suojaan tunnustetaan yksiselitteisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklassa ja Lissabonin sopimuksessa. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artikla tarjoaa nyt oikeusperustan tietosuojasäännöille, jotka kattavat kaikki EU:n toiminta-alat.

Komissio käynnisti vuonna 2009 tietosuojaa koskevan nykyisen lainsäädäntökehyksen tarkastelun. Toukokuussa 2009 pidettiin ensin korkean tason konferenssi, minkä jälkeen aloitettiin vuoden loppuun jatkunut julkinen kuuleminen. Vuonna 2010 kuultiin kohdennetusti eri sidosryhmiä. Varapuheenjohtaja Viviane Reding ilmoitti komission aikeesta uudistaa EU:n tietosuojasäännöt puheessa (ks. IP/10/63 ja SPEECH/10/441), jonka hän piti tietosuojapäivänä tammikuussa 2010 edellisessä tehtävässään tietoyhteiskunnasta vastaavana komissaarina. Tänään julkaistava tietosuojastrategiaa koskeva tiedonanto on laadittu yhteisymmärryksessä Euroopan digitaalistrategiasta vastaavan komissaarin Neelie Kroesin kanssa.

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/542


Side Bar