Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1462

Brüssel, 4. november 2010

Euroopa Komisjon esitab strateegia ELi andmekaitse eeskirjade tugevdamiseks

Mis juhtub teie isikuandmetega, kui lähete lennureisile, avate pangakonto või jagate veebis oma fotosid? Kuidas ja kelle poolt neid andmeid kasutatakse? Kuidas saaksite sotsiaalse võrgustiku veebisaidil oma profiiliteabe lõplikult kustutada? Kas te saate oma kontaktid ja fotod teise teenusepakkuja juurde üle viia? Oma teabe kontrollimine, enda andmetele ligi pääsemine ja võimalus neid muuta või kustutada − need on olulised õigused, mis peavad olema tänapäeva digitaalses maailmas tagatud. Nende küsimuste käsitlemiseks esitas komisjon täna strateegia selle kohta, kuidas kaitsta üksikisikute andmeid kõigis poliitikavaldkondades, sealhulgas õiguskaitse valdkonnas, vähendades samal ajal regulatiivseid piiranguid ettevõtete jaoks ja tagades andmete vaba liikumise ELis. Komisjon kasutab seda poliitika läbivaatamist koos avaliku konsultatsiooni tulemustega ELi 1995. aasta andmekaitsedirektiivi läbivaatamiseks. Seejärel esitab komisjon 2011. aastal õigusakti ettepaneku.

Isikuandmete kaitse on põhiõigus,” ütles Euroopa Liidu õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik ning Euroopa Komisjoni asepresident Viviane Reding. Selle õiguse tagamiseks vajame me selgeid ja järjepidevaid andmekaitse eeskirjasid. Samuti on meil vaja ajakohastada seadusi, et võtta neis arvesse uute tehnoloogiate ja üleilmastumise poolt esitatavaid väljakutseid. Komisjon esitab järgmisel aastal ettepanekud õigusaktideks, millega tugevdatakse üksikisikute õigusi, eemaldades samal ajal ka regulatiivseid piiranguid, et tagada andmete vaba liikumine ELi ühtsel turul."

Strateegias on esitatud ettepanekud ELi andmekaitse eeskirjade raamistiku ajakohastamiseks järgmiste põhieesmärkide kaudu:

  • Üksikisikute õiguste tugevdamine, nii et isikuandmete kogumine ja kasutamine piirduks minimaalse vajalikuga. Üksikisikuid tuleks ka selgelt ja läbipaistval viisil teavitada sellest, kuidas, miks, kelle poolt ja kui kaua nende andmeid kogutakse ja kasutatakse. Inimestel peaks olema võimalik anda teadlik nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks, näiteks kui nad internetis surfavad, ja neil peaks olema „õigus olla unustatud”, kui nende andmeid enam ei vajata või kui nad tahavad, et nende andmed kustutataks.

  • Siseturumõõtme laiendamine, vähendades ettevõtete halduskoormust ja tagades tõeliselt võrdsed tingimused. Praegused erinevused ELi andmekaitse eeskirjade rakendamisel ja selguse puudumine selles, millise riigi eeskirjad on kohaldatavad, kahjustab isikuandmete vaba liikumist ELis ja suurendab kulusid.

  • Andmekaitse eeskirjade läbivaatamine politsei ja kriminaalõiguse valdkonnas, et üksikisikute isikuandmed oleksid ka neis valdkondades kaitstud. Lissaboni lepingu kohaselt on ELil nüüd võimalus kehtestada põhjalikud ja ühtsed eeskirjad andmekaitseks kõigis valdkondades, sealhulgas politsei ja kriminaalõiguse valdkonnas. Loomulikult võetakse sealjuures arvesse nende valdkondade eripära ja vajadusi. Läbivaatamise kohaselt peaks uus õigusraamistik reguleerima ka õiguskaitse eesmärgil säilitatavaid andmeid. Komisjon vaatab praegu läbi ka 2006. aasta andmekaitsedirektiivi, mille kohaselt nõutakse ettevõtetelt, et nad säilitaksid kommunikatsiooni andmeliiklusandmeid vahemikus kuus kuud kuni kaks aastat.

  • EList välja saadetavate andmete kõrge kaitsetaseme tagamine, parandades ja ühtlustades rahvusvahelise andmeedastuse menetlusi. EL peaks koostöös kolmandate riikidega püüdlema selliste andmete ühtse kaitsetaseme poole ja edendama kõrgeid andmekaitse standardeid kogu maailmas.

  • Eeskirjade tulemuslikum jõustamine, tugevdades ja veelgi harmoneerides andmekaitseasutuste rolli ja volitusi. Parem koostöö ja koordineerimine on tungivalt vajalik ka selleks, et tagada andmekaitse eeskirjade järjepidevam kohaldamine kogu ühtsel turul.

Edasised sammud

Poliitika läbivaatamine komisjoni poolt on aluseks edasisele arutelule ja hindamisele. Komisjon kutsub huvirühmi ja avalikkust üles läbivaatamise ettepanekuid kuni 15. jaanuarini 2011 kommenteerima. Oma panuse arutellu saab anda komisjoni avalike konsultatsioonide veebisaidil:

http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0006_en.htm

Sellele tuginedes esitab komisjon 2011. aastal uue üldise andmekaitsealase õigusraamistiku kohta ettepanekud, mille üle Euroopa Parlament ja nõukogu peavad seejärel läbi rääkima ja need vastu võtma.

Lisaks uurib komisjon ka muude meetmete kasutamise võimalust, nagu kampaaniate õhutamine andmekaitse õigustest teadlikkuse tõstmiseks ja võimalikud majandusharu isereguleerimise algatused.

Taust

ELi andmekaitse eeskirjade (1995. aasta andmekaitsedirektiiv 95/46/EÜ) eesmärk on kaitsta füüsiliste isikute põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige õigust andmekaitsele, ning andmete vaba liikumist. Üldist andmekaitsedirektiivi on täiendatud muude õigusaktidega, nagu eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv kommunikatsioonisektoris. Samuti on kehtestatud isikuandmete kaitse erieeskirjad politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö puhul (raamotsus 2008/977/JSK).

Õigust isikuandmete kaitsele on selgesõnaliselt tunnustatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 8 ja Lissaboni lepingus. Aluslepingus on sätestatud andmekaitse eeskirjade õiguslik alus kõigi tegevuste puhul, mis jäävad artikli 16 kohaselt ELi õiguse kohaldamisalasse.

2009. aastal algatas komisjon kehtiva andmekaitse õigusraamistiku läbivaatamise, alustades kõrgetasemelise konverentsi korraldamisest 2009. aasta mais, millele järgnes kuni 2009. aasta lõpuni kestnud avalik konsultatsioon. Kogu 2010. aasta kestel korraldatakse suunatud konsultatsioone huvirühmadega. 2010. aasta jaanuaris toimunud andmekaitsepäeval andis asepresident Viviane Reding oma varasemas rollis infoühiskonna ja meedia volinikuna peetud kõnes teada komisjoni kavatsusest ajakohastada ELi andmete puutumatuse eeskirjasid (vt IP/10/63 ja SPEECH/10/441).Tänane teatis koostati kokkuleppel digitaalarengu tegevuskava eest vastutava ELi voliniku Neelie Kroesiga.

Õigusküsimuste peadirektoraadi veebisait:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning ELi õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/542


Side Bar