Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1462

V Bruselu dne 4. listopadu 2010

Evropská komise předkládá strategii, jak posílit předpisy EU o ochraně údajů

Co se děje s Vašimi osobními údaji, když nastupujete do letadla, zakládáte bankovní účet či umísťujete fotografie na internet? Jak jsou tyto údaje využívány a kým? Jak můžete trvale smazat svůj profil na internetových stránkách sociálních sítí? Můžete převést své kontakty a fotografie do jiné služby? Kontrola nad vlastními informacemi, přístup k vlastním údajům, možnost úpravy a smazání údajů – tato základní práva musí být v dnešním digitálním světě zaručena. S cílem řešit tyto otázky předkládá dnes Evropská komise strategii zaměřenou na ochranu údajů jednotlivců ve všech oblastech politik, včetně politiky vymáhání práva, která má zároveň omezit byrokratickou zátěž podniků a zaručit volné šíření údajů v rámci EU. Spolu s výsledky veřejné diskuze na toto téma využije Komise zmíněný přezkum politik při revizi směrnice o ochraně údajů z roku 1995. V roce 2011 pak Komise navrhne příslušné právní předpisy.

„Ochrana osobních údajů je základním právem,“ uvedla Viviane Redingová, místopředsedkyně Komise a evropská komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství. „Abychom mohli toto právo zaručit, potřebujeme jasné a konzistentní předpisy o ochraně údajů. V souvislosti s výzvami, jež přináší nové technologie a globalizace, musíme rovněž aktualizovat naše zákony. V příštím roce předloží Komise právní předpisy, které mají posílit práva jednotlivců a zároveň odstraněním byrokracie zajistit volný pohyb údajů v rámci jednotného trhu EU.“

Dnešní strategie předkládá návrhy, jak prostřednictvím řady klíčových cílů modernizovat rámec EU pro předpisy o ochraně údajů. Tyto hlavní cíle jsou:

  • posílit práva jednotlivců tak, aby sběr a využití osobních údajů byly omezeny na nutné minimum. Jednotlivci by také měli být přesně a transparentním způsobem informováni o tom, jak, proč, kým a jak dlouho jsou údaje o nich sbírány a využívány. Lidé by měli mít možnost vědomě souhlasit se zpracováním svých osobních údajů, například během používání internetu, a v případě, že údajů již nebude zapotřebí či lidé budou chtít údaje o sobě smazat, měli by mít „právo být zapomenuti“,

  • omezením administrativní zátěže podniků a zajištěním skutečně rovnocenných podmínek rozšířit dimenzi jednotného trhu. V současnosti existují v provádění právních předpisů EU o ochraně údajů rozdíly a není zcela jasné, čí předpisy jsou platné. To brání volnému pohybu osobních údajů v rámci EU a zvyšuje náklady,

  • revidovat právní předpisy týkající se ochrany údajů v oblasti policejní práce a trestního soudnictví tak, aby osobní údaje jednotlivců byly chráněny i v těchto oblastech. Podle Lisabonské smlouvy má Evropská unie nyní možnost stanovit pro všechna odvětví, včetně policie a trestního soudnictví, komplexní a jednotné předpisy o ochraně údajů. Zvláštnosti a potřeby těchto odvětví budou samozřejmě zohledněny, V rámci přezkumu se má nový právní rámec rovněž vztahovat na údaje, které se uchovávají pro účely vymáhání práva. Komise také vyhodnocuje směrnici o uchovávání údajů z roků 2006, která stanoví, že podniky musí po dobu nejméně šesti měsíců a nejvýše dvou let uchovávat provozní údaje o komunikaci,

  • prostřednictvím zlepšených a racionalizovaných postupů pro mezinárodní předávání údajů zajistit vysokou úroveň ochrany údajů předávaných za hranice EU. Při spolupráci se třetími zeměmi by měla Evropská unie usilovat o stejnou úroveň ochrany údajů a na celosvětové úrovni podporovat vysoké standardy v této oblasti,

  • posílením a další harmonizací úlohy a pravomocí úřadů na ochranu údajů účinněji prosazovat vymáhání předpisů. Zlepšená spolupráce a koordinace jsou také nezbytné pro zajištění jednotnějšího uplatňování předpisů EU o ochraně údajů v rámci celého jednotného trhu.

Výhled do budoucna

Přezkum politiky ochrany údajů provedený Komisí poslouží jako základ pro další diskuze a hodnocení. Komise vyzývá všechny zúčastněné strany a veřejnost, aby do 15. ledna 2011 podaly k návrhům přezkumu své připomínky. Pro připomínky jsou k dispozici internetové stránky Komise určené veřejným konzultacím:

http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0006_en.htm

Komise připomínky zohlední a na jejich základě předloží v roce 2011 návrhy nového obecného právního rámce pro ochranu údajů. Tyto návrhy pak musí projednat a přijmout Evropský parlament a Rada.

Kromě toho Komise přezkoumá další opatření, jako je podpora kampaní na zvýšení informovanosti o právech na ochranu údajů a možné samoregulační iniciativy ze strany průmyslu.

Souvislosti

Cílem právních předpisů EU o ochraně údajů (směrnice o ochraně údajů 95/46/ES z roku 1995) je chránit základní práva a svobody fyzických osob, zejména právo na ochranu údajů jakož i volný pohyb údajů. Tato obecná směrnice o ochraně údajů byla doplněna dalšími právními nástroji (např. směrnicí o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací). Konkrétní předpisy týkající se ochrany osobních údajů existují rovněž v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (rámcové rozhodnutí 2008/977/SVV).

Právo na ochranu osobních údajů výslovně uznává článek 8 Listiny základních práv Evropské unie a Lisabonská smlouva. Právním základem pro předpisy o ochraně údajů pro všechny činnosti v rámci oblasti působnosti právních předpisů EU je článek 16 Smlouvy.

V roce 2009 zahájila Komise v rámci konference na vysoké úrovni konané v květnu 2009 přezkum stávajícího právního rámce o ochraně údajů. Dále následovala veřejná konzultace probíhající do konce roku 2009. Po celý rok 2010 se vedly cílenější konzultace se zainteresovanými stranami. V lednu 2010 ohlásila Viviane Redingová ještě ve funkci komisařky pro informační společnost ve svém projevu u příležitosti „Dne ochrany údajů“ (viz IP/10/63 a PROJEV/10/441), že Komise hodlá modernizovat právní předpisy EU o ochraně osobních údajů. Dnešní sdělení bylo vypracováno se souhlasem Neelie Kroesové, evropské komisařky odpovědné za digitální agendu.

Novinky z Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetová stránka místopředsedkyně Komise Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/542


Side Bar