Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1462

Брюксел, 4 ноември 2010 г.

Европейската комисия представя стратегия за засилване на правилата на ЕС за защита на данните

Какво става с личните ви данни, когато се качвате на самолет, откривате си банкова сметка или споделяте снимки онлайн? Как се използват тези данни и от кого? Как се изтрива окончателно информация от профил в уебсайтовете за социални мрежи? Можете ли да прехвърляте своите контакти и снимки към друга услуга? Контролът на вашата информация, достъпът до вашите данни, възможността да ги променяте или изтривате са основни права, чието спазване трябва да бъде гарантирано в съвременния дигитален свят. За да реши тези въпроси, Европейската комисия определи днес стратегия за защита на личните данни във всички области на политиката, включително в правоприлагането, която съкращава бюрократичните формалности за фирмите и гарантира свободното движение на данни в ЕС. Комисията ще използва този преглед на политиката, както и резултатите от обществена консултация, за да преразгледа Директивата за защита на данните от 1995 г. През 2011 г. тя ще предложи законодателен акт.

Защитата на личните данни е основно право“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството. „За да бъде гарантирано това право, са нужни ясни и последователни правила за защита на данните. Необходимо е също нашите закони да бъдат актуализирани, като се вземат предвид предизвикателствата на новите технологии и глобализацията. През следващата година Комисията ще представи законодателство, което ще укрепи личните права и същевременно ще премахне бюрократичните формалности, за да се гарантира свободния поток на данни в рамките на единния пазар на ЕС.“

Представената днес стратегия съдържа предложения за осъвременяване на рамката на ЕС за правилата за защита на данните чрез няколко основни цели:

  • Укрепване на личните права, така че събирането и използването на лични данни да бъде ограничено до минимално необходимото. Лицата трябва също така да бъдат ясно уведомени по прозрачен начин за това как, защо, от кого и за колко време техните данни се събират и използват. Гражданите трябва да подучат необходимата информация, преди да дават съгласието си за обработката на личните си данни, например при сърфиране онлайн, и трябва да имат „правото да бъдат забравени“, когато данните им вече не са нужни или когато желаят те да бъдат заличени.

  • Засилване на измерението „единен пазар“ чрез намаляване на административната тежест за фирмите и осигуряване на истински равни условия. Настоящите различия в прилагането на правилата на ЕС за защита на данните, както и липсата на яснота за това правилата на коя държава са приложими, възпрепятстват свободното движение на лични данни в рамките на ЕС и водят до разходи.

  • Преразглеждане на правилата за личните данни в областта на полицията и наказателното правосъдие, така че данните на отделните лица да бъдат защитени и в тези области. Съгласно Договора от Лисабон сега ЕС има възможността да установи всеобхватни и последователни правила за защита на данните за всички сектори, включително за полицията и наказателното правосъдие. Естествено трябва да се вземат предвид особеностите и нуждите на тези сектори. В хода на прегледа данните, съхранявани за целите на правоприлагането, също трябва да бъдат обхванати от новата законодателна рамка. Комисията преразглежда и Директивата за запазването на данни от 2006 г., според която дружествата трябва да съхраняват данните от съобщителния трафик за срок от шест месеца до две години.

  • Осигуряване на високо равнище на защита на данните, прехвърляни извън ЕС, чрез подобряване и рационализиране на процедурите за международните трансфери на данни. ЕС трябва да се стреми към същото равнище на защита в сътрудничество с трети държави и да насърчава високи стандарти за защита на данните в световен мащаб.

  • По-ефективно прилагане на правилата чрез засилване и допълнително хармонизиране на ролята и правомощията на органите за защита на данните. Особено нужно е също така да се подобрят сътрудничеството и координацията, за да се гарантира по-последователно прилагане на правилата за защита на данните в рамките на единния пазар.

Перспективи

Прегледът на политиката на Комисията ще послужи като основа за по-нататъшна дискусия и оценка. Комисията приканва всички заинтересовани страни и обществеността да изразят коментарите си по предложенията в срок до 15 януари 2011 г. Мнения могат да се изпращат на уебсайта за обществени консултации на Комисията:

http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0006_en.htm

Въз основа на това през 2011 г. Комисията ще представи предложения за нова обща правна рамка за защита на данните, която след това трябва да бъде обсъдена и приета от Европейския парламент и Съвета.

В допълнение Комисията ще разгледа други мерки, като насърчаване на кампании за предоставяне на информация за правата за защита на данните, както и възможни инициативи за саморегулиране от страна на фирмите.

Контекст

Правилата на ЕС за защита на данните (Директива за защита на данните от 1995 г., 95/46/ЕО) имат за цел да бъдат защитени основните права и свободи на физическите лица, и по-специално правото на защита на данните, както и свободния поток на данни. Тази обща Директива за защита на данните бе допълнена от други правни инструменти, като Директивата за неприкосновеността на личния живот и електронните комуникации. Съществуват и специфични правила за защита на личните данни в полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (Рамково решение 2008/977/ПВР).

Това право на защита на личните данни е изрично признато в член 8 от Хартата на основните права на ЕС и в Договора от Лисабон. Договорът дава правното основание за правилата за защита на данните за всички дейности, попадащи в обхвата на правото на ЕС, съгласно член 16.

През 2009 г. Комисията започна преглед на сегашната правна рамка за защита на данните, като първо организира конференция на високо равнище през май 2009 г., последвана от обществена консултация, която приключи в края на 2009 г. През 2010 г. бяха проведени целенасочени консултации със заинтересованите страни. През януари 2010 г. заместник-председателят Вивиан Рединг, която тогава бе комисар в областта на информационното общество, обяви намерението на Комисията да осъвремени правилата на ЕС за защита на данните в своята реч по случай деня на защитата на данните (вж. IP/10/63 и SPEECH/10/441). Днешното съобщение бе изготвено съвместно с Нели Крус, комисар на ЕС в областта на цифровите технологии.

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Уебстраница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/542


Side Bar