Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1460

Bryssel den 3 november 2010

Kärnavfall: Kommissionen föreslår säkerhetsnormer för slutförvaring

Kommissionen föreslog i dag säkerhetsnormer för slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från kärnkraftverk och från läkemedel och forskning. I det direktiv som läggs fram i dag uppmanas medlemsländerna att presentera nationella program där det anges när, var och hur de planerar att hantera slutförvaringen för att garantera högsta möjliga säkerhet. Genom direktivet blir internationellt överenskomna säkerhetsnormer rättsligt bindande och tillämpliga inom EU.

”Säkerhet rör alla medborgare och alla EU-länder, vare sig de är för eller emot kärnkraft”, säger Günther Oettinger, energikommissionär. ”Vi måste försäkra oss om att vi har de högsta säkerhetsnormerna i världen för att skydda våra medborgare, vårt vatten och vår jord från radioaktiv kontamination. Säkerheten är allas ansvar. Om en olycka skulle ske i ett land kan det få förödande konsekvenser även i andra.”

Kommissionen föreslår att bindande lagstiftning införs inom EU för att se till att alla medlemsländer tillämpar de gemensamma normer som tagits fram av Internationella atomenergiorganet (IAEA) för alla steg i hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall fram till slutförvaring.

Enligt direktivet fastställs framför allt följande:

  • Medlemsländerna måste utarbeta nationella program inom fyra år efter det att direktivet antagits. Programmen bör omfatta: planering för uppförande och hantering av slutförvarsanläggningar, en konkret tidsplan med milstolpar för uppförandet, en beskrivning av all verksamhet som krävs för lösningarna för slutförvaring, en kostnadsbedömning och vilken finansiering som valts ut.

  • De nationella programmen lämnas till kommissionen som i sin tur kan be medlemsländer att ändra sina planeringar.

  • Två eller flera medlemsländer kan komma överens om att använda en slutförvaringsanläggning i ett av länderna. Det är inte tillåtet att exportera kärnavfall till länder utanför EU för slutförvaring

  • Allmänheten ska informeras av medlemsländerna och bör kunna delta i beslutsfattandet om kärnavfallshantering.

  • Säkerhetsnormer som tagits fram av IAEA blir rättsligt bindande. Det gäller även för oberoende myndigheter som beviljar bygglov för förvaringsanläggningar och kontrollerar säkerhetsanalyserna för varje enskilt förvar.

Bakgrund

Mer än 50 år efter att det första kärnkraftverket togs i drift (1956 i Calder Hall, Storbritannien) finns det ännu inga slutförvar. Varje år framställs 7 000 kubikmeter högaktivt avfall inom EU och merparten av materialet lagras i provisoriska lager. Högaktivt avfall är den del av upparbetat kärnbränsle som inte kan återanvändas och därför måste placeras i slutförvar.

De provisoriska lagren behövs för att sänka temperaturen och minska graden av radioaktivitet i bränsleelement och högaktivt avfall, men är inga långsiktiga lösningar eftersom de kontinuerligt kräver underhåll och översyn. Eftersom de vanligtvis är placerade ovan jordytan eller strax under den finns det dessutom risk för olyckor, exempelvis flygolyckor, bränder och jordbävningar. Det råder brett samförstånd bland forskare och internationella organisationer såsom IAEA att geologiskt djupförvar är den lämpligaste lösningen för långsiktig slutförvaring av högaktivt kärnavfall.

Enligt Euratomfördraget är EU behörigt att skydda allmänheten från joniserande strålning. Energimixen bestäms på nationell nivå. Av EU:s 27 medlemsländer har 14 länder kärnkraftverk.

Mer information:

Ytterligare upplysningar finns i MEMO/10/540.

Förslaget till ett direktiv om hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall finns på:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/waste_management/waste_management_en.htm

IAEA:s säkerhetsnormer:

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1273_web.pdf

En liknande internationell konvention finns på:

http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1997/infcirc546.pdf


Side Bar