Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1460

Bruselj, 3. novembra 2010

Jedrski odpadki: Komisija predlagala varnostne standarde za končno odlaganje

Komisija je danes predlagala varnostne standarde za odlaganje rabljenega jedrskega goriva in radioaktivnih odpadkov iz jedrskih elektrarn ter iz uporabe v zdravstvu ali raziskavah. Države članice so v predlagani direktivi pozvane, naj predstavijo nacionalne programe, v katerih bodo določile, kdaj, kje in kako bodo zgradile in upravljale končna odlagališča, ki bodo ustrezala najvišjim varnostnim standardom. Z direktivo bodo mednarodni varnostni standardi za Evropsko unijo postali tudi pravno zavezujoči in izvršljivi.

Komisar za energetiko Günther Oettinger je ob tej priložnosti dejal: „Varnost je skrb vseh državljanov in članic EU, najsi bodo za jedrsko energijo ali proti njej. Za zaščito državljanov, voda in tal pred jedrskim onesnaževanjem moramo določiti najvišje varnostne standarde na svetu. Varnost ni ločljiva. Če se nesreča pripeti v eni od držav, ima lahko gromozanske posledice tudi v drugih državah.“

Komisija predlaga, da se na ravni EU uvede pravno zavezujoč in veljaven okvir, s čimer se bo zagotovilo, da bodo vse države članice uporabljale skupne standarde, ki so bili razviti v okviru Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) za vse faze odstranjevanja rabljenega jedrskega goriva in radioaktivnih odpadkov do končnega odlaganja.

Direktiva določa zlasti:

  • da morajo države članice v štirih letih po sprejetju direktive pripraviti nacionalne programe. Ti morajo vsebovati načrte za gradnjo in upravljanje objektov za odlaganje, natančen časovni potek gradnje s posameznimi fazami odlaganja, opis vseh potrebnih dejavnosti za izvedbo rešitev odstranjevanja, oceno stroškov in izbrane načine financiranja;

  • da je nacionalne programe treba priglasiti, pri čemer lahko Komisija države članice pozove, da načrte prilagodijo;

  • da se dve ali več držav članic lahko dogovorijo, da bodo skupaj uporabljale končno odlagališče v eni od držav. Izvoz jedrskih odpadkov v države zunaj EU za končno odlaganje ni dovoljen;

  • da morajo države članice o tej zadevi obveščati javnost in da mora slednja imeti možnost, da sodeluje v procesu odločanja o upravljanju jedrskih odpadkov;

  • da bodo varnostni standardi, ki jih je določila Mednarodna agencija za atomsko energijo, pravno zavezujoči. Sem spada tudi ustanovitev neodvisnega organa, ki bo podeljeval dovoljenja za gradnjo odlagališč ter za vsako posamezno odlagališče preverjal analize varnosti.

Ozadje:

Več kot 50 let po začetku obratovanja prvega jedrskega reaktorja (Calder Hall, Združeno kraljestvo, leta 1956) še vedno nimamo končnih odlagališč. Vsako leto se v EU proizvede približno 7 000 kubičnih metrov visoko radioaktivnih odpadkov, večina od njih se hrani v vmesnih skladiščih. Visoko radioaktivni odpadki so del predelanega rabljenega goriva, ki ga ni mogoče ponovno uporabiti in ga je zato treba dokončno odstraniti.

Čeprav so takšna vmesna skladišča potrebna, da se gorivni elementi in visoko radioaktivni odpadki ohladijo ter da se zmanjša njihovo sevanje, pa ne predstavljajo dolgoročne rešitve, saj jih je treba stalno vzdrževati in nadzorovati. Ker so običajno blizu površja, obenem obstaja nevarnost nesreč, npr. pri strmoglavljenju letala, požarih ali potresih. Znanstveniki in mednarodne organizacije, kot je IAEA, se na splošno strinjajo, da je najprimernejša rešitev za dolgoročno odlaganje visoko radioaktivnih jedrskih odpadkov globinsko odlaganje.

V skladu s Pogodbo Euratom mora EU splošno javnost zaščititi pred ionizirajočim sevanjem, medtem ko je mešanica energijskih virov v pristojnosti držav članic. Med 27 državami članicami jih ima 14 jedrske elektrarne.

Dodatne informacije:

Za dodatne informacije glej tudi MEMO/10/540.

Predlog Direktive Sveta o upravljanju rabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov je na voljo na:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/waste_management/waste_management_en.htm

Varnostni standardi IAEA:

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1273_web.pdf

S tem povezana mednarodna konvencija je na voljo na:

http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1997/infcirc546.pdf


Side Bar