Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1460

V Bruseli 3. novembra 2010

Jadrový odpad: Komisia navrhuje bezpečnostné normy konečného ukladania

Komisia dnes predložila návrh bezpečnostných noriem konečného ukladania vyhoretého paliva a rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z jadrových elektrární, ako aj z lekárstva alebo výskumu. V dnes predloženej smernici sa od členských štátov vyžaduje, aby predložili vnútroštátne programy obsahujúce údaje o dátume, mieste a spôsobe výstavby a spravovania konečných úložísk s cieľom zaručiť najvyšší bezpečnostný štandard. Prijatím smernice sa medzinárodne dohodnuté bezpečnostné normy stanú v Európskej únii právne záväzné a vynútiteľné.

Komisár pre energetiku Günther Oettinger uviedol: „Bezpečnosť sa týka všetkých občanov a všetkých krajín EÚ bez ohľadu na to, či sú zástancami, alebo odporcami jadrovej energie. Musíme poskytnúť istotu, že v záujme ochrany našich občanov, vôd a pôdy pred rádioaktívnou kontamináciou máme najvyšší bezpečnostný štandard na svete. Bezpečnosť sa nedá rozdeliť. Ak sa stane havária v jednej krajine, môže to mať ničivé účinky aj v iných krajinách.“

Komisia navrhuje vytvoriť právne záväzný a vynútiteľný rámec, aby sa zaistilo, že spoločné normy vypracované v rámci Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IAEA) pre všetky fázy nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom až po jeho konečné uloženie budú uplatňovať všetky členské štáty.

V smernici sa predovšetkým ustanovuje, že:

  • členské štáty musia do štyroch rokov po prijatí smernice vypracovať vnútroštátne programy, ktoré by mali obsahovať plány výstavby a spravovania úložísk s konkrétnym harmonogramom výstavby, obsahujúce hlavné ciele a opis všetkých činností potrebných na realizáciu riešení týkajúcich sa ukladania odpadu, odhady nákladov a zvolené režimy financovania;

  • vnútroštátne programy treba oznámiť; Komisia môže požiadať členské štáty, aby svoje plány upravili;

  • dva alebo viac členských štátov sa môže dohodnúť na používaní konečného úložiska v jednom z týchto štátov; vývoz jadrového odpadu do krajín mimo EÚ na konečné uloženie sa zakazuje;

  • členské štáty musia informovať verejnosť a verejnosť by mala byť schopná podieľať sa na rozhodovaní o nakladaní s jadrovým odpadom;

  • bezpečnostné normy, ktoré vypracovala Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, sa stávajú právne záväznými; to zahŕňa nezávislé orgány, ktoré udeľujú povolenia na výstavbu úložísk a kontrolujú bezpečnostnú analýzu každého jednotlivého úložiska.

Kontext:

Viac ako 50 rokov po sprevádzkovaní prvého reaktora jadrovej elektrárne (Calder Hall, 1956, Spojené kráľovstvo) ešte stále neexistujú konečné úložiská vyhoretého paliva. Bežne sa v EÚ každoročne vyprodukuje 7 000 m3 vysokoaktívneho odpadu, pričom sa väčšina materiálu skladuje v dočasných úložiskách. Vysokoaktívny odpad je zložkou opätovne spracovaného vyhoretého paliva, ktorý sa nedá opätovne použiť a preto ho treba navždy uložiť.

Hoci je toto dočasné skladovanie potrebné na schladenie palivových článkov a vysokoaktívneho odpadu a na zníženie ich žiarenia, nie je dlhodobým riešením, pretože si vyžaduje stálu údržbu a dohľad. Keďže takéto sklady sa zvyčajne nachádzajú blízko zemského povrchu alebo sú na ňom postavené, existuje dodatočné riziko havárií vrátane havárií lietadiel, požiarov alebo zemetrasení. Medzi vedcami a medzinárodnými organizáciami, napr. IAEA, existuje široká zhoda v tom, že hlboké geologické ukladanie je najvhodnejším riešením otázky dlhodobého ukladania vysokoaktívneho jadrového odpadu.

EÚ je na základe Zmluvy o Euratome právne zodpovedná za ochranu širokej verejnosti pred ionizujúcim žiarením. Štruktúra zdrojov energie je vecou členských štátov. Jadrové elektrárne má 14 z 27 členských štátov.

Ďalšie informácie:

Ďalšie informácie sú uvedené v MEMO/10/540.

Návrh smernice Rady o nakladaní s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom nájdete na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/waste_management/waste_management_en.htm

Bezpečnostné normy IAEA:

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1273_web.pdf

Súvisiaci medzinárodný dohovor nájdete na webovej stránke:

http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1997/infcirc546.pdf


Side Bar