Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1460

Bryssel 3. marraskuuta 2010

Komissio ehdottaa turvallisuusnormeja ydinjätteen loppusijoittamiselle

Komissio ehdotti tänään turvallisuusnormeja ydinvoimaloiden käytetyn polttoaineen ja terveydenhuollossa tai tutkimuksessa syntyvän radioaktiivisen jätteen loppusijoittamiselle. Ehdotetussa direktiivissä jäsenvaltioilta pyydetään kansallisia ohjelmia, joista käy ilmi se, milloin, missä ja miten ne tulevat rakentamaan ja ylläpitämään loppusijoituspaikkoja tiukimpien mahdollisten turvallisuusnormien mukaisesti. Kansainvälisesti sovituista turvanormeista tulee direktiivin myötä EU:ssa oikeudellisesti sitovia ja täytäntöönpantavia.

"Turvallisuuskysymykset koskettavat kaikkia kansalaisia ja kaikkia EU-maita riippumatta siitä, ollaanko ydinvoiman puolesta vai sitä vastaan," sanoi energiakomissaari Günther Oettinger. "Meidän on varmistettava, että noudatamme maailman tiukimpia turvallisuusnormeja kansalaistemme, vesistöjemme ja maaperämme suojaamiseksi ydinsaasteilta. Turvallisuus on yhteinen asiamme. Yhdessä maassa tapahtuvalla onnettomuudella voi olla vakavia vaikutuksia myös muissa maissa."

Komissio ehdottaa EU:lle oikeudellisesti sitovaa ja valvottavissa olevaa järjestelmää, jolla varmistetaan, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n puitteissa laadittuja yhteisiä normeja, jotka koskevat käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kaikkia vaiheita aina loppusijoitukseen saakka.

Direktiivissä edellytetään muun muassa seuraavaa:

  • Jäsenvaltioiden on laadittava kansalliset ohjelmansa neljän vuoden kuluessa direktiivin hyväksymisestä. Ohjelmissa olisi esitettävä sijoituspaikkojen rakentamis- ja ylläpitosuunnitelmat, käytännön rakentamisaikataulu ja välitavoitteet sekä kaikki valittujen sijoitusratkaisujen toteuttamiseen tarvittavat toimet kustannusarvioineen ja rahoitusjärjestelyineen.

  • Kansalliset ohjelmat on toimitettava komissiolle. Komissio voi pyytää jäsenvaltioita muuttamaan suunnitelmiaan.

  • Vähintään kaksi jäsenvaltiota voi yhdessä päättää käyttää jossakin niistä sijaitsevaa loppusijoituspaikkaa. Ydinjätteen vienti EU:n ulkopuolisiin maihin loppusijoitettavaksi on kielletty.

  • Jäsenvaltioiden on tiedotettava asiasta kansalaisilleen ja heillä olisi oltava mahdollisuus osallistua ydinjätehuoltoon liittyvään päätöksentekoon.

  • Kansainvälisen atomienergiajärjestön turvallisuusnormeista tulee oikeudellisesti sitovia. Uutuutena on myös riippumaton viranomainen, joka myöntää sijoituspaikkojen rakennusoikeudet ja tarkastaa kunkin yksittäisen sijoituspaikan turvallisuusanalyysin.

Taustaa:

Ensimmäinen ydinreaktori otettiin käyttöön yli 50 vuotta sitten vuonna 1956 Iso-Britannian Calder Hallissa, mutta ydinjätteelle ei vieläkään ole olemassa loppusijoituspaikkoja. EU:ssa kertyy vuosittain keskimäärin 7 000 kuutiometriä korkea-aktiivista jätettä, josta suurin osa sijoitetaan välivarastoihin. Korkea-aktiivisella jätteellä tarkoitetaan sitä osaa jälleenkäsitellystä käytetystä polttoaineesta, jota ei voida käyttää uudelleen ja joka on sen vuoksi loppusijoitettava.

Välivarastoja tarvitaan polttoaine-elementtien ja korkea-aktiivisen jätteen lämpötilan ja säteilytasojen alentamiseen, mutta pitkän aikavälin ratkaisu ne eivät ole, koska ne edellyttävät jatkuvaa ylläpitoa ja valvontaa. Koska välivarastot sijaitsevat yleensä maan pinnalla tai lähellä sitä, niihin liittyy lisäksi onnettomuusriski, kuten lentokoneturmien, tulipalojen ja maanjäristysten vaara. Tutkijat ja IAEA:n kaltaiset kansainväliset järjestöt ovat laajasti yksimielisiä siitä, että sijoittaminen syvälle maaperään on paras ratkaisu korkea-aktiivisen ydinjätteen pitkäaikaiseen sijoittamiseen.

Kansalaisten suojelu ionisoivalta säteilyltä kuuluu Euratomin perustamissopimuksen nojalla EU:n toimivaltaan. Energialähteiden valinta taas kuuluu kansalliseen toimivaltaan. EU:n 27:stä jäsenvaltiosta 14:llä on ydinvoimaloita.

Lisätietoja:

Ks. myös MEMO/10/540.

Ehdotus neuvoston direktiiviksi käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/waste_management/waste_management_en.htm

IAEA:n turvallisuusnormit:

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1273_web.pdf

Asiaan liittyvä kansainvälinen yleissopimus:

http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1997/infcirc546.pdf


Side Bar