Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1460

Brüssel, 3. november 2010

Komisjon teeb ettepaneku kehtestada tuumajäätmete lõppladustamise ohutusnormid

Komisjon tegi täna ettepaneku kehtestada ohutusnormid tuumaelektrijaamades ning meditsiinis või teadusuuringute käigus tekkiva kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete lõppladustamiseks. Täna esitatud direktiiviettepanekus palutakse liikmesriikidel koostada riiklikud programmid, milles osutatakse, millal, kus ja kuidas hakatakse ehitama ja haldama hoidlaid tuumajäätmete lõppladustamiseks, et tagada rangeimate ohutusnormide järgimine. Direktiivi heakskiitmise korral muudetakse rahvusvaheliselt kokkulepitud ohutusnormid Euroopa Liidus õiguslikult siduvaks ja jõustatavaks.

ELi energiavolinik Günther Oettinger sõnas: „Ohutusküsimused puudutavad kõiki kodanikke ja ELi riike hoolimata sellest, kas tuumaenergiat pooldatakse või mitte. Peame tagama maailma rangeimad ohutusnormid, et kaitsta oma kodanikke, vett ja maapinda radioaktiivse saastumise eest. Ohutus on meie ühine mure. Kui ühes riigis juhtub õnnetus, võib sellel olla laastav mõju ka teiste riikide jaoks.”

Komisjon teeb ettepaneku kehtestada õiguslikult siduv ja jõustatav ELi raamistik, millega tagatakse, et kõik liikmesriigid kohaldavad Rahvusvahelises Aatomienergiaagentuuris (IAEA) väljatöötatud ühiseid norme tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise igas etapis kuni lõppladustamiseni välja.

Direktiiviga nähakse muu hulgas ette järgmine:

  • Liikmesriigid peavad koostama riiklikud programmid nelja aasta jooksul direktiivi vastuvõtmisest. Riiklikud programmid peaksid sisaldama lõppladustamishoidlate ehitus- ja halduskavasid, ehitustööde täpset ajakava ja vahe-eesmärke ning kõikide selliste meetmete kirjeldust, mida on vaja võtta valitud lahenduste, kuluhindamiste ja rahastamisskeemide elluviimiseks.

  • Riiklikud programmid esitatakse komisjonile. Komisjon võib paluda liikmesriigil oma programmi muuta.

  • Kaks või enam liikmesriiki võivad kokku leppida, et jäätmete lõppladustamiseks kasutatakse neist ühes riigis asuvat sama hoidlat. Tuumajäätmete eksportimine EList väljaspool asuvatesse riikidesse lõppladustamise eesmärgil on keelatud.

  • Liikmesriikidel on kohustus üldsust teavitada ning üldsusel peaks olema võimalus osaleda tuumajäätmete käitlemist käsitlevate otsuste tegemisel.

  • Rahvusvahelises Aatomienergiaagentuuris koostatud ohutusnormid muutuvad õiguslikult siduvaks. See puudutab ka sõltumatuid asutusi, kes annavad välja hoidlate ehituslube ning kontrollivad iga üksikut hoidlat käsitlevat ohutusanalüüsi.

Taust:

Rohkem kui 50 aastat pärast esimese tuumareaktori käivitamist (1956. aastal Ühendkuningriigis Calder Hallis) puuduvad ikka veel hoidlad jäätmete lõppladustamiseks. ELis toodetakse igal aastal keskmiselt 7 000 kuupmeetrit kõrgradioaktiivseid jäätmeid ning enamikku sellest vaheladustatakse hoidlates. Kõrgradioaktiivsed jäätmed on ümbertöötatud tuumkütuse osa, mida ei ole võimalik taaskasutada ning tuleb seetõttu kuhugi lõplikult ladustada.

Vaheladustamine on vajalik kütuseelementide ja kõrgradioaktiivsete jäätmete jahutamiseks ning kiirguse vähendamiseks, kuid see ei ole pikaajaline lahendus, sest jäätmed vajavad pidevat hooldamist ja järelevalvet. Kuna vaheladustamiskohad on tavaliselt maapinna lähedal, lisab õnnetuste riski näiteks lennukatastroofide, tulekahjude või maavärinate oht. Teadlased ja rahvusvahelised organisatsioonid nagu IAEA on ühel meelel, et kõige sobivam lahendus kõrgradioaktiivsete tuumajäätmete pikaajaliseks ladustamiseks on nende geoloogiline ladustamine sügaval asuvates geoloogilistes kihtides.

Euratomi lepingu kohaselt on ELil õiguspädevus kaitsta üldsust ioniseeriva kiirguse eest. Energiaallikate valimine kuulub aga riigi pädevusse. 27 liikmesriigist 14s on tuumaelektrijaamad.

Lisateave:

Lisateabe saamiseks vt ka MEMO/10/540.

Nõukogu direktiivi ettepanek kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise kohta:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/waste_management/waste_management_en.htm

IAEA ohutusnormid:

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1273_web.pdf

Asjaomane rahvusvaheline konventsioon:

http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1997/infcirc546.pdf


Side Bar