Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1460

V Bruselu dne 3. listopadu 2010

Jaderný odpad: Komise navrhuje bezpečnostní normy pro konečné odstranění jaderného odpadu

Komise dnes navrhla bezpečnostní normy pro odstranění vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu z jaderných elektráren a z lékařství nebo výzkumu. Dnes předložená směrnice vyzývá členské státy, aby předložily vnitrostátní programy, ve kterých uvedou, kdy, kde a jak vybudují a budou spravovat konečná úložiště, jež mají zaručit splnění těch nejpřísnějších bezpečnostních norem. Díky směrnici se pro Evropskou unii stávají právně závaznými a vymahatelnými mezinárodně schválené bezpečnostní normy.

Komisař pro energetiku Günther Oettinger uvedl: „Bezpečnost se týká všech občanů a všech zemí EU bez ohledu na to, zda jsou přívrženci nebo odpůrci jaderné energie. Musíme udělat vše proto, abychom na ochranu našich občanů, vody a půdy před jaderným zamořením uplatňovali ty nejpřísnější bezpečnostní normy na světě. Bezpečnost je nerozdělitelná. Havárie, k níž dojde v jedné zemi, může mít ničivé dopady i na země jiné.“

Komise navrhuje stanovit právně závazný a vymahatelný rámec EU, který zajistí, aby všechny členské státy uplatňovaly společné normy vytvořené v rámci Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) pro všechny fáze bezpečného nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem až po jeho konečné uložení.

Směrnice pak konkrétně stanoví, že:

  • členské státy musí do čtyř let od přijetí směrnice zpracovat vnitrostátní programy. Ty by měly zahrnovat: plány na výstavbu a správu úložišť, které stanoví konkrétní časový rozvrh výstavby spolu s mezníky a popisem všech činností nutných k uskutečnění zvolených řešení uložení, odhadů nákladů a finančních plánů;

  • vnitrostátní programy musí být oznámeny. Komise může členské státy vyzvat, aby své plány změnily;

  • dva nebo více členských států se může dohodnout na využívání konečného úložiště nacházejícího se v jednom z nich. Jaderný odpad nesmí být vyvážen za účelem konečného uložení do zemí mimo EU;

  • veřejnost musí být členskými státy informována a měla by mít možnost podílet se na rozhodování o bezpečném nakládání s jaderným odpadem;

  • bezpečnostní normy vytvořené Mezinárodní agenturou pro atomovou energii se stávají právně závaznými. Jejich součástí je nezávislý orgán, který uděluje povolení k výstavbě úložišť a kontroluje provedení bezpečnostní analýzy u každého jednotlivého úložiště.

Souvislosti:

Více než 50 let po zprovoznění prvního jaderného reaktoru (v roce 1956 v britském Calder Hall) stále ještě neexistují konečná úložiště. Každoročně se v EU obvykle vyprodukuje 7 000 kubických metrů vysoce radioaktivního odpadu, přičemž většina tohoto materiálu se ukládá v dočasných úložištích. Vysoce radioaktivní odpad je ta část přepracovaného vyhořelého paliva, kterou nelze znovu použít, a proto je třeba ji zlikvidovat.

Přestože jsou tato dočasná úložiště nutná ke snížení teploty a úrovní radiace palivových článků a vysoce radioaktivního odpadu, nepředstavují dlouhodobé řešení, protože vyžadují neustálou údržbu a dohled. Vzhledem k tomu, že se obvykle nacházejí blízko povrchu nebo přímo na povrchu, hrozí rovněž nebezpečí havárií způsobených pády letadel, požáry nebo zemětřesením. Vědci a mezinárodní organizace, jako je MAAE, se obecně shodují na tom, že nejvhodnějším řešením dlouhodobého ukládání vysoce radioaktivního jaderného odpadu je ukládání do hlubinných geologických úložišť.

Podle Smlouvy o Euratomu spadá ochrana široké veřejnosti před ionizujícím zářením do právní působnosti EU. Skladba zdrojů energie spadá do působnosti jednotlivých států. Ze 27 členských států má jaderné elektrárny 14 z nich.

Další informace:

Další informace lze nalézt také v MEMO/10/540.

Návrh směrnice Rady o bezpečném nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem je k dispozici na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/waste_management/waste_management_en.htm

Bezpečnostní normy MAAE:

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1273_web.pdf

Související mezinárodní úmluva je k dispozici na internetové stránce:

http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1997/infcirc546.pdf


Side Bar