Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1450

Bryssel den 29 oktober 2010

Riktlinjer för en vindkraft som är förenlig med politiken för biologisk mångfald

I allmänhet utgör vindkraften inte något hot mot djur och natur, men vindkraftsanläggningar som är felaktigt placerade eller utformade kan ha en negativ påverkan på sårbara arter och livsmiljöer. Därför lägger EU-kommissionen i dag fram riktlinjer för utvecklingen av vindkraft i skyddade naturområden. Riktlinjerna gäller för nätet Natura 2000, som är en hörnsten i EU:s politik för biologisk mångfald. Natura 2000 är också ett viktigt verktyg för att uppnå EU:s mål att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald fram till 2020. Vindkraften är en viktig del i EU:s mål att 20 procent av Europas totala energiförbrukning senast 2020 ska täckas med förnybar energi, och produktion av förnybar energi i Natura 2000-områden är inte per automatik förbjuden. Sådana projekt måste bedömas från fall till fall.

”Dessa nya riktlinjer kommer att ge medlemsstaterna och näringslivet klarhet om hur vindkraften kan utvecklas i enlighet med Natura 2000-kraven”, säger miljökommissionär Janez Potočnik. ”Varken lagstiftningen eller politiken har ändrats, utan endast riktlinjerna kopplade till befintlig lagstiftning. Vi vill se till att målen för förnybar energi kan uppnås samtidigt som alla EU-bestämmelser om skydd av arter följs.”

Strategisk planering är nyckeln

De riktlinjer som läggs fram i dag syftar till att motverka konflikter mellan vindkraftsutbyggnad och bevarande av biologisk mångfald i skyddade Natura 2000-områden. Riktlinjerna lyfter fram betydelsen av strategisk planering och kvalitativ analys av nya projekt. De beskriver goda exempel och visar hur vindkraften kan utvecklas utan att det skadar känsliga områden

En strategisk planering av vindkraftsutbyggnaden över ett omfattande geografiskt område är ett av de effektivaste sätten att minimera anläggningarnas påverkan på natur och växt- och djurliv redan i planeringens inledningsfas. Det här ger inte bara en mer integrerad ram för utvecklingen utan bör även minska risken för problem och förseningar i senare skeden av de enskilda projekten.

Bakgrund

EU har fastställt målet att 20 procent av energiförbrukningen ska komma från förnybara energikällor senast 2020, och vindkraften kommer att vara en viktig del av detta. Vindkraften bidrar även till att utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar minskar avsevärt, liksom den färskvattensförbrukning som krävs för traditionell kraftproduktion i EU. Vindkraften har ökat snabbt det senaste årtiondet och 2009 täckte den 4,8 procent av EU:s totala elförbrukning. Man tror att den här siffran kommer att tredubblas till 2020.

Natura 2000 är ett EU-omfattande ekologiskt nät som omfattar nästan 26 000 områden i EU:s 27 medlemsländer. Nätet inrättades 1992 genom habitatdirektivet och täcker nästan 18 procent av EU:s yta. Syftet är att säkerställa bevarande och en hållbar användning av områden av stor betydelse för den biologiska mångfalden och den långsiktiga överlevnaden för Europas mest värdefulla och hotade arter och naturliga livsmiljöer. Natura 2000 är inte ett system med strikta naturreservat där all mänsklig verksamhet är förbjuden. Nätet omfattar visserligen även naturreservat, men huvuddelen av marken kommer förmodligen att vara privatägd även i framtiden och tonvikten kommer att läggas på att den framtida förvaltningen av områdena ska vara hållbar, både ekologiskt och ekonomiskt sett.

Mer information

Riktlinjer för vindkraft och Natura 2000

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

EU:s politik för natur och biologisk mångfald

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

EU:s vindkraftspolitik

http://ec.europa.eu/energy/renewables/wind_energy/wind_energy_en.htm


Side Bar