Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1450

Bruselj, 29. oktobra 2010

Smernice za usklajevanje razvoja vetrne energije in politike biotske raznovrstnosti

Čeprav na splošno vetrna energija ne predstavlja nevarnosti za prosto živeče živali, imajo lahko neprimerne postavitve ali neprimerno oblikovanje polj vetrnih elektrarn negativne posledice za ranljive vrste in habitate. Zato je Evropska komisija danes objavila smernice za usklajevanje razvoja vetrne energije v zaščitenih naravnih območjih. Smernice veljajo za omrežje Natura 2000, ki je temelj politike EU o biotski raznovrstnosti ter ključnega pomena za doseganje ciljev EU glede zaustavljanja in spremembe trenda izgube biotske raznovrstnosti do leta 2020. Vetrna energija ima izredno pomembno vlogo pri doseganju cilja EU, ki predvideva, da bo do leta 2020 20% skupne porabe energije v Evropi iz obnovljivih virov, tako da uporaba vetrne energije v območjih Natura 2000 ni izključena. Vendar je treba vsak primer oceniti posebej.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Nove smernice bodo državam članicam in industriji dale jasnejšo sliko glede dejavnosti razvoja vetrne energije v skladu z zahtevami Natura 2000. Ne gre za spremembo zakonodaje ali politike, temveč zgolj za smernice za uporabo veljavne zakonodaje. Naš namen je zagotoviti uresničitev ciljev glede obnovljive energije, pri tem pa v celoti upoštevati zakonodajo EU o varstvu vrst.“

Pomembnost strateškega načrtovanja

Cilj danes objavljenih smernic je izogniti se navzkrižjem med razvojem vetrne energije in ohranjanjem biotske raznovrstnosti v zaščitenih območjih Natura 2000. V smernicah je poudarjena pomembnost strateškega načrtovanja in potreba po visoki kakovosti primerne presoje novega razvoja. Smernice vsebujejo primere najboljših praks in prikazujejo, kako se lahko z razvojem vetrne energije izognemo škodi v občutljivih naravnih območjih.

Strateško načrtovanje razvoja polj vetrnih elektrarn na širšem geografskem območju je eden najbolj učinkovitih načinov zmanjšanja vplivov polj vetrnih elektrarn na naravo in prosto živeče živali že od samega začetka načrtovanja. Ne samo, da vodi k bolj celostnemu razvojnemu okviru, ampak naj bi zmanjšal možnost pojava težav in zastojev pri naslednjih korakih posameznih projektov.

Ozadje

Evropa si je zadala cilj, da bo do leta 2020 dosegla 20 % delež obnovljivih virov v celotni porabi energije in vetrna energija bo lahko pomembno prispevala k doseganju tega cilja. Vetrna energija pomaga tudi k znatnemu zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zraka, kot tudi porabe sladke vode, povezane z običajnim načinom pridobivanja energije v EU. V zadnjem desetletju se delež vetrne energije hitro povečuje in leta 2009 je dosegel že 4,8 % celotne porabe energije EU. Do leta 2020 pričakujemo, da se bo ta delež povečal za trikrat.

Natura 2000 je okoljsko omrežje na ravni EU, ustanovljeno v okviru direktive o habitatu iz leta 1992, ki zajema skoraj 26 000 območij v 27 državah EU in pokriva skoraj 18 % kopenskega dela EU. Cilj omrežja je zagotoviti ohranjanje in trajnostno rabo območij z visoko stopnjo biotske raznovrstnosti ter dolgoročno preživetje najbolj pomembnih in ogroženih vrst ter habitatov v Evropi. Natura 2000 ni sistem strogo omejenih naravnih rezervatov, kjer so izključene vse dejavnosti. Medtem ko bo omrežje vsekakor vsebovalo naravne rezervate, bo večina ozemlja še nadalje v privatni lasti, poudarek pa bo na zagotavljanju, da bo v prihodnje upravljanje tako ekološko kot gospodarsko trajnostno.

Dodatne informacije

Smernice o vetrni energiji in Natura 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm.

Politike EU na področju narave in biotske raznovrstnosti:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm.

Politika EU o vetrni energiji:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/wind_energy/wind_energy_en.htm.


Side Bar