Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1450

Brusel 29. októbra 2010

Usmernenia na skĺbenie výstavby veterných elektrární s ochranou biodiverzity

Veterná energia síce v zásade nepredstavuje hrozbu pre faunu a flóru, no nevhodne umiestnené či konštrukčne riešené veterné elektrárne môžu mať nepriaznivý vplyv na zraniteľné druhy a biotopy. Preto dnes Európska komisia prijala usmernenia k budovaniu veterných elektrární v chránených prírodných oblastiach. Usmernenia sa týkajú sústavy Natura 2000, ktorá je základom politiky EÚ v oblasti ochrany biodiverzity a kľúčovým nástrojom na dosiahnutie cieľa, ktorý si EÚ v tejto oblasti stanovila, t. j. zastaviť a zvrátiť stratu biodiverzity do roku 2020. Veterná energia je mimoriadne dôležitá z hľadiska plnenia cieľa EÚ, ktorým je dosiahnuť, aby do roku 2020 predstavoval podiel energie z obnoviteľných zdrojov 20 % celkovej spotreby energie a rozmiestnenie zariadení na jej výrobu v lokalitách Natura 2000 nie je automaticky vylúčené. Stavbu každej elektrárne je však potrebné posudzovať individuálne.

Janez Potočnik, európsky komisár pre životné prostredie, uviedol: „Nové usmernenia poskytnú členským štátom a priemyslu získať odpoveď na otázku zosúladenia rozvoja veternej energie s požiadavkami sústavy Natura 2000. Nejde o zmenu právnych predpisov či politiky, ale len o usmernenie k platnému právu. Naším cieľom je zabezpečiť, aby sa ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov plnili bez toho, aby dochádzalo k porušovaniu predpisov EÚ o ochrane druhov.

Kľúčom k úspechu je strategické plánovanie

Cieľom usmernení, ktoré dnes boli uverejnené, je predísť situácii, v ktorej by rozvoj veternej energie bol v rozpore s ochranou biodiverzity v chránených územiach Natura 2000. Usmernenia zdôrazňujú dôležitosť strategického plánovania a potrebu kvalitného a primeraného posudzovania výstavby nových elektrární. Obsahujú príklady dobrej praxe a uvádzajú príklady, ako sa pri výstavbe veterných elektrární možno vyhnúť poškodzovaniu citlivých prírodných oblastí.

Strategické plánovanie výstavby veterných elektrární v rámci rozsiahleho zemepisného územia je jedným z najúčinnejších prostriedkov, vďaka ktorým možno už v počiatočnej fáze minimalizovať nepriaznivý vplyv veterných elektrární na faunu a flóru. Jednak vznikne integrovanejší rámec rozvoja a jednak sa zníži riziko prípadných problémov a omeškaní, ktoré by sa mohli v rámci jednotlivých projektov vyskytnúť v neskorších fázach.

Kontext

Európa si stanovila cieľ, ktorým je dosiahnuť, aby do roku 2020 predstavoval podiel energie z obnoviteľných zdrojov 20 % celkovej spotreby energie. Veterná energia má k dosiahnutiu tohto cieľa prispieť významnou mierou. Veterná energia okrem toho pomáha zásadne znížiť emisie skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie, ako aj spotrebu sladkej vody využívanej pri konvenčnej výrobe energie v EÚ. Tento typ alternatívnej energie zaznamenal za posledných desať rokov rýchly rozvoj a v roku 2009 sa na celkovej spotrebe energie v EÚ podieľal 4,8 %. Očakáva sa, že do roku 2020 sa tento podiel strojnásobí.

Natura 2000 je celoeurópska ekologická sústava takmer 26 000 lokalít v 27 krajinách EÚ. Bola zriadená podľa smernice o biotopoch z roku 1992 a pokrýva takmer 18 % suchozemskej plochy EÚ. Cieľom sústavy je zabezpečiť ochranu a udržateľné využívanie oblastí s bohatou biodiverzitou a dlhodobé prežitie najvzácnejších a najohrozenejších druhov a biotopov v Európe. Natura 2000 nie je systémom prísne chránených prírodných rezervácií, kde je zakázaná ľudská činnosť. Súčasťou sústavy sú síce aj prírodné rezervácie, no väčšina jej plochy bude s najväčšou pravdepodobnosťou aj naďalej v súkromnom vlastníctve a dôraz sa bude klásť na jej budúce udržateľné spravovanie z ekologického aj ekonomického hľadiska.

Viac informácií:

Usmernenia k veternej energii a sústave Natura 2000

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

Politika EÚ na ochranu prírody a biodiverzity

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Politika EÚ v oblasti veternej energie

http://ec.europa.eu/energy/renewables/wind_energy/wind_energy_en.htm


Side Bar