Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1450

Briselē, 2010. gada 29. oktobrī

Vēja enerģētika un bioloģiskās daudzveidības politika — pretišķību pārvarēšana

Vispārīgi runājot, vēja enerģijas ražošanas iekārtas neapdraud savvaļas radības, tomēr to nepareizs izvietojums vai konstrukcija var nelabvēlīgi ietekmēt neaizsargātas sugas un biotopus. Tāpēc Eiropas Komisija šodien publicējusi norādes, kā organizēt vēja enerģijas ražošanu aizsargātās dabas teritorijās. Norādes attiecas uz "Natura 2000" tīklu, kas ir ES bioloģiskās daudzveidības politikas stūrakmens un galvenais instruments, lai sasniegtu ES mērķi — līdz 2020. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un panākt, ka tā sāk atjaunoties. Vēja enerģija ir ļoti nozīmīgs faktors, lai sasniegtu citu ES mērķi — panākt, lai līdz 2020. gadam 20 % no Eiropas kopējā energopatēriņa veido atjaunojamā enerģija. Tas, ka kāds apgabals ir "Natura 2000" teritorija, automātiski nenozīmē, ka tur nedrīkst ražot vēja enerģiju, tomēr šādi projekti jāizvērtē atsevišķi.

Eiropas vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "Šis jaunās norādes gan dalībvalstīm, gan nozares dalībniekiem sniegs skaidrību, kā organizēt vēja enerģijas ražošanu, ievērojot "Natura 2000" prasības. Politika un tiesību akti nav mainījušies, šie ir tikai norādījumi, kā piemērot spēkā esošos likumus. Mūsu mērķis ir panākt, ka atjaunojamās enerģijas jomā izvirzītie mērķi tiek sasniegti, nepārkāpjot ES tiesību aktus par sugu aizsardzību".

Galvenais — stratēģiskā plānošana

Šodien publicētās norādes sagatavotas, lai varētu rast līdzsvaru starp vēja enerģijas nozares attīstību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu "Natura 2000" aizsargātajās teritorijās. Tajās uzsvērts, cik būtiska ir stratēģiskā plānošana un cik nepieciešams ir kvalitatīvs un pienācīgs jaunu projektu novērtējums. Norādēs ietverti paraugprakses piemēri un aplūkots, kā īstenot vēja enerģijas projektus, nekaitējot trauslām dabas teritorijām.

Stratēģiski plānot vējģeneratoru parku izvietojumu plašā ģeogrāfiskā teritorijā ir viens no efektīvākajiem paņēmieniem, kā jau plānošanas stadijā samazināt vējģeneratoru parku ietekmi uz dabu un savvaļas dzīvniekiem. Tādējādi ne tikai tiek izveidots integrēts attīstības plāns, bet samazinās arī risks, ka vēlāk atsevišķu projektu īstenošanas gaitā rodas grūtības un kavēšanās.

Pamatinformācija

Eiropa ir izvirzījusi mērķi panākt, lai līdz 2020. gadam 20 % no tās patērētās enerģijas tiktu iegūts no atjaunojamiem enerģijas avotiem, un vēja enerģijas izmantošanai būs izšķirīga nozīme, lai šo mērķi sasniegtu. Tāpat vēja enerģijas ražošana un izmantošana palīdz ievērojami samazināt gan siltumnīcefekta gāzu un gaisa piesārņotāju emisijas, gan saldūdens patēriņu, kas saistīts ar tradicionālo enerģijas ražošanu ES. Pēdējās desmitgades laikā vēja enerģijas nozare piedzīvojusi strauju izaugsmi, un 2009. gadā aptuveni 4,8 % no ES kopējā elektroenerģijas patēriņa veidoja vēja enerģija. Paredzams, ka līdz 2020. gadam šis rādītājs trīskāršosies.

"Natura 2000" ir ES mēroga ekoloģisks tīkls, kas aptver teju 26 000 teritoriju 27 ES dalībvalstīs. Tas izveidots 1992. gadā saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu un aptver gandrīz 18 % ES sauszemes teritorijas. Tīkls izveidots, lai nodrošinātu no bioloģiskās daudzveidības viedokļa sevišķi vērtīgu teritoriju saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī Eiropas vērtīgāko un apdraudētāko sugu un biotopu izdzīvošanu ilgtermiņā. "Natura 2000" nav dabas rezervātu sistēma, kurā aizliegta jelkāda cilvēka darbība. Bez šaubām, tīklā ietilpst arī rezervāti, tomēr domājams, ka arī nākotnē vairums teritoriju būs privātīpašumā un ka galvenais uzsvars būs likts uz to, kā nodrošināt, ka šo teritoriju apsaimniekošana ir ilgtspējīga gan ekoloģiskā, gan ekonomiskā ziņā.

Papildu informācija

Norādes par vēja enerģiju un "Natura 2000"

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

ES dabas un bioloģiskās daudzveidības politika

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

ES vēja enerģētikas politika

http://ec.europa.eu/energy/renewables/wind_energy/wind_energy_en.htm


Side Bar