Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1450

Briuselis, 2010 m. spalio 29 d.

Rekomendacijos dėl vėjo energetikos plėtros ir biologinės įvairovės politikos suderinimo

Nors apskritai vėjo energija laukiniams gyvūnams pavojaus nekelia, netinkamoje vietoje pastatytos arba netinkamos konstrukcijos vėjo jėgainės gali turėti neigiamą poveikį pažeidžiamoms rūšims ir buveinėms. Todėl Europos Komisija šiandien paskelbė rekomendacijas dėl vėjo energetikos plėtros saugomose gamtinėse buveinėse. Rekomendacijos taikomos tinklui „Natura 2000“, kuris yra ES biologinės įvairovės svarbiausia dalis ir pagrindinė priemonė siekiant ES tikslų iki 2020 m. sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir ją atkurti. Vėjo energija yra svarbi įgyvendinant ES tikslą – pasiekti, kad iki 2020 m. 20 proc. visos Europoje sunaudojamos energijos būtų gauta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių. Bet tokia energetikos plėtra turi būti vertinama kiekvienu atveju atskirai.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas pasakė: „Šios naujos rekomendacijos suteiks valstybėms narėms ir pramonei aiškumo, kaip vykdyti vėjo energetikos plėtrą pagal tinklo „Natura 2000“ reikalavimus. Nei teisės aktai, nei politika nesikeičia, tai tiesiog rekomendacijos dėl esamų teisės aktų taikymo. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių naudojimo tikslai būtų pasiekti visapusiškai laikantis ES teisės aktų dėl rūšių apsaugos.“

Pagrindas – strateginis planavimas

Šiandien paskelbtomis rekomendacijomis siekiama išvengti interesų susikirtimo, kai iš vienos pusės vykdoma vėjo energetikos plėtra, iš kitos – siekiama išsaugoti biologinę tinklo „Natura 2000“ įvairovę saugomose teritorijose. Rekomendacijose pabrėžiama strateginio planavimo reikšmė ir poreikis atlikti kokybišką ir tinkamą naujų jėgainių statybos vertinimą. Rekomendacijose pateikiami gerosios patirties pavyzdžiai ir parodoma, kaip naujos vėjo jėgainės gali būti saugios lengvai pažeidžiamõs gamtos vietovėse.

Viena iš veiksmingiausių priemonių siekiant sumažinti vėjo jėgainių poveikį gamtai ir laukiniams gyvūnams yra strateginis naujų vėjo jėgainių išdėstymo didelėje geografinėje teritorijoje numatymas dar planavimo etape. Tai padeda ne tik sukurti labiau integruotą vėjo energetikos plėtros sistemą, bet ir sumažinti sunkumų ir vėlavimų riziką vėlesniuose atskirų projektų įgyvendinimo etapuose.

Bendro pobūdžio informacija

Europa išsikėlė tikslą – pasiekti, kad iki 2020 m. 20 proc. jos suvartojamos energijos būtų iš atsinaujinančiųjų išteklių; numatyta, kad siekiant šio tikslo, svarbus vaidmuo teks vėjo energijai. Vėjo energija taip pat padeda gerokai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir į orą išmetamų teršalų kiekį, taip pat gėlo vandens vartojimą, siejamą su ES tradiciniais energijos gamybos būdais. Paskutinį dešimtmetį vėjo energijos gamyba smarkiai išaugo – 2009 m. ji sudarė apie 4,8 proc. viso ES suvartojamos energijos kiekio. Tikimasi, kad iki 2020 m. ši dalis padidės bent trigubai.

„Natura 2000“ – tai visą ES apimantis (26 000 vietovės 27 ES šalyse) ekologinis tinklas, įsteigtas 1992 m. pagal Buveinių direktyvą; jis apima beveik 18 proc. ES sausumos ploto. Šiuo tinklu siekiama užtikrinti didelę biologinės įvairovės vertę turinčių vietovių išsaugojimą ir tausų naudojimą ir ilgalaikį Europos vertingiausių ir nykstančių rūšių ir buveinių išlaikymą. „Natura 2000“ – tai ne griežtai nustatytų gamtos draustinių, kuriuose draudžiama bet kokia žmogaus veikla, sistema. Nors į tinklą gamtos draustiniai bus neabejotinai įtraukti, didžioji dalis žemės išliks privati nuosavybė, ir daugiausiai dėmesio bus skiriama siekiui užtikrinti tausų ekologinį ir ekonominį išteklių valdymą ateityje.

Daugiau informacijos

Rekomendacijos dėl vėjo energijos ir „Natura 2000“ tinklo

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

ES gamtos ir biologinės įvairovės politika

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

ES vėjo energijos politika

http://ec.europa.eu/energy/renewables/wind_energy/wind_energy_en.htm


Side Bar