Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1450

Bryssel 29. lokakuuta 2010

Tuulivoiman rakentamisen ja luonnon monimuotoisuuden yhteensovittaminen

Tuulivoima ei sinällään ole uhka luonnolle, mutta huonosti sijoitetuilla tai suunnitelluilla tuulipuistoilla voi olla kielteisiä vaikutuksia uhanalaisiin lajeihin ja luontotyyppeihin. Tästä syystä komissio julkaisi tänään tuulivoiman rakentamista luonnonsuojelualueille koskevat suuntaviivat. Suuntaviivoja sovelletaan Natura 2000 -verkostoon, joka on EU:n biodiversiteettipolitiikan kulmakivi ja keskeinen keino pyrittäessä saavuttamaan luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämistä ja tämän kehityssuunnan kääntämistä koskeva EU:n tavoite vuoteen 2020 mennessä. Tuulivoima on tärkeää EU:n pyrkiessä saavuttamaan vuoteen 2020 mennessä tavoitteensa, jonka mukaan 20 prosenttia EU:n kokonaisenergiankulutuksesta olisi oltava uusiutuvaa energiaa. Tuulivoiman rakentamista Natura 2000 -alueille ei ole lähtökohtaisesti kielletty. Tällaiset hankkeet on kuitenkin arvioitava tapauskohtaisesti.

”Nämä uudet suuntaviivat antavat jäsenvaltioille ja teollisuudelle selvyyttä siitä, miten tyylivoiman rakentamishankkeita voidaan toteuttaa Natura 2000 -vaatimusten puitteissa. Lainsäädäntöä tai toimintaperiaatteita ei olla muuttamassa, vaan kyseessä on voimassa olevan lainsäädännön tulkintaohje. Tavoitteena on varmistaa, että uusiutuvaa energiaa koskevat tavoitteet saavutetaan EU:n luonnonsuojelusäännöksiä täysimääräisesti noudattaen”, totesi ympäristökomissaari Janez Potočnik.

Avainasemassa on strateginen suunnittelu

Tänään julkaistujen suuntaviivojen tavoitteena on välttää tuulivoiman rakentamisen ja luonnon monimuotoisuuden suojelun väliset ristiriidat Natura 2000 -alueilla. Suuntaviivoissa korostetaan strategisen suunnittelun merkitystä ja tarvetta arvioida uudet hankkeet huolellisesti ja asianmukaisesti. Suuntaviivoissa on parhaita käytänteitä koskevia esimerkkejä. Niissä osoitetaan myös, miten tuulivoiman rakennushankkeissa voidaan välttää herkkien luontoalueiden vahingoittaminen.

Yksi tehokkaimmista keinoista minimoida tuulipuistojen vaikutukset luontoon ja luonnonvaraisiin eläimiin on se, että tuulipuistot pyritään strategisesti suunnittelemaan kerralla laajalle maantieteelliselle alueelle. Tämä auttaa pääsemään yhtenäisempään hankekehykseen ja vähentää yksittäisiin hankkeisiin liittyvien vaikeuksien ja viivästysten riskiä myöhemmissä vaiheissa.

Taustaa

Eurooppa on asettanut itselleen tavoitteen, jonka mukaan 20 prosenttia sen energiankulutuksesta on peräisin uusiutuvista lähteistä vuoteen 2020 mennessä. Tuulivoiman odotetaan edistävän merkittävästi tämän tavoitteen saavuttamista. Tuulivoiman avulla voidaan myös vähentää merkittävästi kasvihuonekaasujen ja epäpuhtauksien päästöjä sekä tavanomaiseen sähköntuotantoon EU:ssa liittyvää makean veden kulutusta. Tuulivoiman osuus on kasvanut nopeasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2009 sen osuus EU:n kokonaisenergiankulutuksesta oli 4,8 prosenttia. Tuulivoiman osuuden odotetaan vähintään kolminkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä.

Natura 2000 on EU:n laajuinen ekologinen verkosto, johon kuuluu lähes 26 000 aluetta EU:n 27 jäsenvaltiossa. Verkosto perustettiin vuonna 1992 annetun luontodirektiivin perusteella ja se kattaa lähes 18 prosenttia EU:n maa-alasta. Verkoston tavoitteena on varmistaa sellaisten alueiden suojelu ja kestävä käyttö, joiden biodiversiteettiarvo on korkea. Pyrkimyksenä on myös varmistaa Euroopan arvokkaimpien ja uhanalaisimpien lajien ja luontotyyppien säilyminen pitkällä aikavälillä. Natura 2000 ei kuitenkaan ole tiukasti suojeltujen alueiden järjestelmä, jossa kaikki ihmisen toiminnot olisivat kiellettyjä. Vaikka verkostoon varmasti kuuluukin luonnonsuojelualueita, suurin osa maasta on todennäköisesti jatkossakin edelleen yksityisomistuksessa, ja keskeistä onkin varmistaa, että alueita hoidetaan tulevaisuudessa kestävällä tavalla, sekä ympäristönsuojelun että talouden näkökulmasta.

Lisätietoja:

Tuulivoimaa ja Natura 2000 -verkostoa koskevat suuntaviivat

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

EU:n luonnonsuojelu- ja biodiversiteettipolitiikka

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

EU:n tuulivoimapolitiikka

http://ec.europa.eu/energy/renewables/wind_energy/wind_energy_en.htm


Side Bar