Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1450

Brüssel, 29. oktoober 2010

Komisjon avaldas suunised, kuidas ühitada tuuleenergia tootmine ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse

Üldjuhul tuuleenergia tootmine loodust ei ohusta, kuid kui tuulepargid on halvasti projekteeritud või ehitatud valesse kohta, võivad nad ohualteid liike ja elupaikasid siiski kahjustada. Selle vältimiseks avaldas Euroopa Komisjon täna suunised, millest juhindudes looduskaitsealadel tuuleenergiat toota. Suuniseid hakatakse kohaldama Natura 2000 võrgustiku aladel. Natura 2000 võrgustik on ELi bioloogilise mitmekesisuse poliitika nurgakivi ja peamine vahend, mille abil püütakse saavutada ELi eesmärk peatada bioloogilise mitmekesisuse hävimine 2020. aastaks. ELi taastuvenergia eesmärgi kohaselt peaks 20% kogu Euroopas tarbitavast energiast pärinema 2020. aastaks taastuvenergiaallikatest ning tuuleenergial on selle eesmärgi saavutamisel oluline osa. Seega ei saa tuuleparkide rajamist Natura 2000 aladele välistada. Selliseid arendusprojekte on vaja aga igal üksikul juhul eraldi hinnata.

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Uued suunised annavad liikmesriikidele ja ettevõtjatele selguse, kuidas rajada tuuleparke kooskõlas Natura 2000 nõuetega. Õigusakte ega poliitikat ei muudeta, vaid selgitatakse üksnes juba kehtivaid seadusi. Meie eesmärk on tagada, et taastuvenergia eesmärgid saavutatakse nii, et järgitakse täiel määral liikide kaitset käsitlevaid ELi seadusi.”

Kõige olulisem on strateegiline planeerimine

Täna avaldatud suuniste eesmärk on vältida vastuolu tuuleenergia tootmise ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsmise vahel Natura 2000 kaitsealadel. Suunistes rõhutatakse strateegilise planeerimise tähtsust ning vajadust uute arendusprojektide kvaliteedi nõuetekohase hindamise järele. Suunistes on esitatud näiteid parima tava kohta ning selgitatud, kuidas arendada tuuleenergia tootmist tundlikke alasid kahjustamata.

Tuuleparkide strateegiline planeerimine suurel geograafilisel alal on üks tõhusaim viis vähendada nende mõju loodusele planeerimisprotsessi algusest peale. Sellega luuakse terviklikum arenguraamistik ning lisaks sellele peaks olema võimalik vähendada probleemide ja viivituste riski hilisemates etappides üksikprojektide tasandil.

Taust

Euroopa on seadnud eesmärgiks, et 2020. aastaks peab 20% siin tarbitavast energiast pärinema taastuvenergiaallikatest. Selle eesmärgi saavutamisel on pandud suured lootused tuuleenergiale. Samuti aitab tuulenergia tootmise arendamine vähendada oluliselt kasvuhoonegaaside ja muude õhusaasteainete heidet ning elektrienergia tavapärase tootmisega seotud magevee tarbimist. Viimasel kümnel aastal on tuuleenergia osakaal kiiresti tõusnud. 2009. aastal moodustas see 4,8% elektrienergia kogutarbimisest ELis ning on oodata, et 2020. aastaks see osakaal kolmekordistub.

Natura 2000 on kogu ELi kattev ökoloogiline võrgustik, mis hõlmab ligikaudu 26 000 ala 27 liikmesriigis. Võrgustik loodi 1992. aasta loodusdirektiiviga ning see katab peaaegu 18% ELi maismaast. Võrgustiku eesmärk on tagada bioloogilise mitmekesisuse poolest väärtuslike alade kaitse ja jätkusuutlik kasutamine ning Euroopa väärtuslikemate ja enim ohustatud liikide ja elupaikade pikaajaline säilimine. Natura 2000 ei ole rangete looduskaitsealade süsteem, kus kogu inimtegevus on välistatud. Kuna võrgustikku kuuluvad kindlasti ka looduskaitsealad, jääb enamik maast ka tulevikus tõenäoliselt eraomandisse ning rõhku hakatakse panema nii ökoloogiliselt kui ka majanduslikult jätkusuutliku maakorralduse tagamisele.

Lisateave

Suunised tuuleenergia tootmise kohta Natura 2000 aladel

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

Loodust ja bioloogilist mitmekesisust käsitlev ELi poliitika

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Tuuleenergiat käsitlev ELi poliitika

http://ec.europa.eu/energy/renewables/wind_energy/wind_energy_en.htm


Side Bar