Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1450

V Bruselu dne 29. října 2010

Pokyny pro sladění rozvoje větrné energetiky a politiky biologické rozmanitosti

I když z obecného hlediska nepředstavuje větrná energie hrozbu pro planě rostoucí rostliny ani volně žijící živočichy, mohou nevhodně situované nebo konstruované větrné elektrárny negativně ovlivnit zranitelné druhy a stanoviště. Evropská komise proto dnes zveřejnila pokyny pro rozvoj větrné energetiky v chráněných přírodních oblastech. Pokyny se týkají sítě Natura 2000, která představuje základ politiky EU pro oblast biologické rozmanitosti a klíčový nástroj pro dosažení cíle EU zastavit a zvrátit do roku 2020 úbytek biologické rozmanitosti. Větrná energie hraje důležitou úlohu při dosahování cíle EU, kterým je 20% podíl obnovitelných energií na celkové evropské spotřebě energie do roku 2020, a umístění větrných elektráren do oblastí Natura 2000 není automaticky vyloučeno. Situaci je však třeba posuzovat případ od případu.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik uvedl: „Tyto nové pokyny pomohou členským státům a průmyslu při uskutečňování činností v oblasti rozvoje větrné energetiky, které budou v souladu s požadavky sítě Natura 2000. Nejedná se o změnu právních předpisů nebo politiky, ale pouze o průvodce stávajícím právem. Naším cílem je zajistit, aby byly při plnění cílů v oblasti obnovitelné energie v plné míře respektovány právní předpisy EU o ochraně druhů.“

Nejdůležitější je strategické plánování

Cílem pokynů, které dnes byly zveřejněny, je zabránit konfliktu mezi rozvojem větrné energetiky a zachováním biologické rozmanitosti v chráněných oblastech Natura 2000. Vysvětlují význam strategického plánování a to, jak je důležitá kvalita odpovídajícího posouzení dalšího rozvoje. V pokynech jsou uvedeny příklady osvědčených postupů a způsoby, jak může rozvoj větrné energetiky zabránit škodám v citlivých přírodních oblastech.

V rozsáhlé zeměpisné oblasti je strategické plánování rozvoje větrných elektráren jedním z nejúčinnějších způsobů, jak minimalizovat dopad větrných elektráren na přírodu i rostlinné a živočišné druhy již od počátku procesu plánování. Vede nejenom k integrovanějšímu rámci rozvoje, ale na úrovni jednotlivých projektů by rovněž mělo snižovat riziko problémů a zpoždění v pozdějších fázích.

Souvislosti

Evropa si stanovila za cíl do roku 2020 získávat 20 % energie z obnovitelných zdrojů a větrná energie se má na tomto cíli výraznou měrou podílet. Větrná energie pomáhá rovněž značně snižovat emise skleníkových plynů a emise látek znečišťujících ovzduší a rovněž spotřebu vody, která souvisí s konvenční výrobou elektřiny v EU. Za poslední desetiletí došlo k prudkému nárůstu využívání větrné energie a v roce 2009 se tento druh energie podílel na celkové spotřebě elektřiny v EU přibližně 4,8 %. Očekává se, že se tato hodnota do roku 2020 minimálně ztrojnásobí.

Natura 2000 je celoevropská ekologická síť sestávající z téměř 26 000 lokalit v 27 zemích EU, která byla zřízena na základě směrnice o stanovištích z roku 1992. Tato síť zaujímá téměř 18 % rozlohy Evropské unie. Jejím úkolem je zajistit ochranu a udržitelné využívání oblastí s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti, dlouhodobé přežití nejcennějších a nejohroženějších druhů a přírodních stanovišť v Evropě. Natura 2000 není systémem přísně chráněných přírodních rezervací, v nichž se zakazuje jakákoli lidská činnost. I když síť bude samozřejmě zahrnovat přírodní rezervace, většina půdy bude zřejmě i nadále patřit soukromým vlastníkům a důraz se bude klást na udržitelné budoucí hospodaření v těchto oblastech, a to z hlediska ekologického i ekonomického.

Další informace

Pokyny k větrné energii a síti Natura 2000

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

Politika EU v oblasti přírody a biologické rozmanitosti

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Politika EU v oblasti větrné energie

http://ec.europa.eu/energy/renewables/wind_energy/wind_energy_en.htm


Side Bar