Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1450

Брюксел, 29 октомври 2010 г.

Указания за съчетаване на развитието на вятърната енергетика с политиката за биоразнообразие

По принцип вятърната енергетика не представлява заплаха за дивата флора и фауна, но някои недобре разположени или проектирани вятърни електроцентрали могат да имат отрицателно въздействие върху уязвими биологични видове и местообитания. По тази причина Европейската комисия публикува днес указания за разработването на вятърни електроцентрали в защитени природни зони. Указанията се отнасят за мрежата „Натура 2000“, която представлява крайъгълен камък в европейската политика за биоразнообразие и e ключов инструмент за постигане на европейската цел за спиране и преобръщане до 2020 г. на процеса на загуба на биоразнообразие. В същото време вятърната енергия предстои да играе важна роля при постигането до 2020 г. на европейската цел за 20 % дял на възобновяемата енергия в общото крайно енергопотребление, като при това следва да се отбележи, че инсталирането на вятърни електроцентрали в зони от „Натура 2000“ не се изключва автоматично. Такива разработки, обаче, следва да бъдат самостоятелно оценявани по отношение на всеки отделен случай.

По този повод европейският комисар по околната среда Янез Поточник заяви: „Тези нови указания ще дадат на страните членки и на съответния промишлен отрасъл яснота относно разработването на проекти за вятърна енергия в съответствие с изискванията по „Натура 2000“. Това не е промяна в законодателството или политиката, а само тълкуване на съществуващото законодателство. Нашата цел е да се осигури постигане на целите в областта на възобновяемата енергия, като в същото време изцяло се спазва законодателството на ЕС за защита на биологичните видове.“

Ключът е в стратегическото планиране

Публикуваните днес указания имат за цел избягването на възможен конфликт между разработването на вятърноенергийни проекти и опазването на биоразнообразието в защитените зони по „Натура 2000“. Изтъкнато е важното значение на стратегическото планиране и необходимостта от висококачествени и подходящи оценки на въздействието на новите проекти. В указанията са включени и примери за най-добра практика и е посочено как при вятърноенергийните разработки е възможно да се избегнат щети в уязвимите природни зони.

Стратегическото планиране на проектите за вятърна енергия в рамките на обширен географски район е един от най-ефикасните начини да се намали въздействието на вятърните електроцентрали върху дивата флора и фауна, започвайки още от началото на процеса на планиране. То не само води до по-взаимосвързана рамка на разработките, но и намалява риска от трудности и отлагане на срокове на по-късни етапи, на нивото на отделните проекти.

Обща информация

Европа си е поставила цел до 2020 г. да бъде постигнат 20 % дял на възобновяемата енергия в общото крайно енергопотребление, като за осъществяването на тази цел е необходимо да има значителен принос от сектора на вятърната енергетика. Също така, вятърната енергетика допринася за голямо намаление на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха, както и за намаление на потреблението на прясна вода при конвенционалното електропроизводство. Вятърната енергетика има значителен ръст през последното десетилетие и нейният дял през 2009 г. достигна 4,8 % от общото електропотребление. Очаква се до 2020 г. този дял най-малкото да се утрои.

„Натура 2000“ е екологична мрежа на ЕС, включваща близо 26 000 територии в 27те страни членки на ЕС; създадена е съгласно Директивата за местообитанията от 1992 г. и обхваща близо 18 % от сухоземната територия на ЕС. Целта на мрежата е да осигури опазване и устойчиво развито използване на райони с висока стойност на тяхното биоразнообразие, както и дългосрочно просъществуване на най-ценните и най-уязвими биологични видове и местообитания в Европа. „Натура 2000“ не е система от природни резервати със строги правила, изключващи всякаква човешка дейност. При все че в мрежата са включени и природни резервати, повечето от обхванатите земи най-вероятно ще продължат да бъдат частна собственост и като съответно първостепенно задължение се изтъква осигуряването на такова стопанисване, което да е устойчиво развито — както от екологична, така и от икономическа гледна точка.

Допълнителна информация

Guidance on wind energy and Natura 2000 (Упътване относно вятърната енергетика и „Натура 2000“):

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

EU nature and biodiversity Policy (Политиката на ЕС относно природата и биоразнообразието):

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

EU Wind energy policy (Политиката на ЕС относно вятърната енергетика):

http://ec.europa.eu/energy/renewables/wind_energy/wind_energy_en.htm


Side Bar