Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1448

V Bruseli 29. októbra 2010

Digitálna agenda: 10 úspešných rokov GÉANT – vysokorýchlostnej výskumnej siete, ktorú financuje EÚ

Európska komisia si pripomína desiate výročie GÉANT – vysokorýchlostnej výskumnej siete, ktorú financuje EÚ. Sieť GÉANT umožňuje vedcom z celej Európy, ako aj z celého sveta spolupracovať v reálnom čase na priekopníckych výskumných projektoch. Poskytuje 40 miliónom výskumníkov v 40 európskych krajinách prístup ku kapacite spracovania nevyhnutnej na zdieľanie obrovských objemov dát, ktoré sú potrebné napríklad na študovanie najmenších známych častíc vo veľkom hadrónovom urýchľovači vo Švajčiarsku alebo na riešenie celosvetových úloh, ku ktorým patrí napr. hľadanie lieku proti epilepsii alebo zriadenie systémov včasného varovania pred tajfúnmi. GÉANT zostáva vďaka rýchlo sa vyvíjajúcim technológiám, službám a kapacitám najvyspelejšou výskumnou sieťou na svete. Komisia sa ako súčasť Digitálnej agendy pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200) zaväzuje podporovať a rozvíjať infraštruktúry založené na informačných a komunikačných technológiách, ako napr. GÉANT, aby sa rozsiahle množstvá digitálnych informácií mohli využívať tak v prospech ekonomík našich štátov, ako aj v prospech celej spoločnosti.

Neelie Kroes, podpredsedníčka Komisie zodpovedná za digitálnu agendu, uviedla: „Komisia sa zaväzuje podporovať spoluprácu v rámci celosvetového výskumu zameraného na riešenie niektorých z najväčších problémov, ktorým musíme dnes čeliť v rôznych oblastiach, ako napr. v oblasti medicíny alebo oblasti zmeny klímy. Kapacita a rozsah pôsobnosti GÉANT zaisťujú, že Európa zostane hlavným strediskom výskumu a vzdelávania, ktoré najlepším svetovým odborníkom poskytuje najlepšiu infraštruktúru.“

GÉANT je celoeurópskou „dátovou diaľnicou“ s dĺžkou 50 000 km, ktorá spája národné výskumné a vzdelávacie siete v rámci celej Európy. 40 miliónov používateľov v 40 krajinách môže vďaka adresným vysokorýchlostným internetovým spojeniam typu „bod-bod“ medzi výskumnými strediskami v reálnom čase spolupracovať na výskumných projektoch. V rámci projektu GÉANT sa hľadajú technologické riešenia pre riadenie sietí, spravovanie a poskytovanie služieb. Používateľom, či už inštitúciám, účastníkom projektov alebo výskumníkom, sa ním umožňuje bezpečný a bezproblémový prístup k sieťovým zdrojom.

GÉANT spolupracuje s ekvivalentnými sieťami po celom svete a používateľom z celého sveta poskytuje kľúčové dáta získané pozorovaním podnebia, a tak slúži ako podpora pre včasné poveternostné varovania, ktoré môžu zachrániť ľudské životy. GÉANT prostredníctvom adresných vysokorýchlostných spojení spája vzdialené rádioteleskopy, čím výskumníkom poskytuje snímky slnečnej sústavy dodávané v reálnom čase. GÉANT poskytnutím svojej sieťovej komunikačnej infraštruktúry umožňuje spoluprácu medzi lekármi a výskumníkmi v oblasti experimentálnej medicíny, ktorá je základom pre vývoj nových liekov a zásadné zlomy v liečebných postupoch. GÉANT umožňuje nadväzovať kontakty medzi výskumníkmi, čím sa podnecuje regionálna spolupráca v rámci EÚ a posilňuje európsky výskum ako celok.

Sieť GÉANT je takisto spojená s 9 inými regionálnymi výskumnými a vzdelávacími sieťami, čím je k dispozícii približne 85 miliónom používateľov zo všetkých kútov sveta.

Vďaka finančným prostriedkom Európskej komisie a európskych výskumných a vzdelávacích sietí sa sieť v roku 2000 podarilo vybudovať za menej ako jeden rok. Sieť GÉANT dnes v rámci Európy využíva 50 000 km sieťovej infraštruktúry vrátane 12 000 km optických vlákien. V rámci siete GÉANT sa počas uplynulého desaťročia podarilo zvýšiť rýchlosť internetového pripojenia zo 155 megabitov za sekundu (Mbps) na 10 gigabitov za sekundu (Gbps). Ešte rýchlejšie kapacity dosahujúce 40 Gbps sa úspešne otestovali v pilotných projektoch na vzdialenosť až do 750 km a pripojenia s rýchlosťou 100 Gbps sa nachádzajú vo fáze plánovania.

Kontext

Sieť GÉANT má dnes vysokorýchlostné spojenia s Áziou, Stredozemím, Južnou Afrikou, Latinskou Amerikou (IP/08/354) a Čiernym morom (IP/09/407). So svetovou výskumnou komunitou spája takisto Pakistan (IP/08/1590) a Európske spoločenstvo pre výskum jadrovej syntézy s jeho superpočítačovými centrami (IP/09/117).

Sieť GÉANT spravuje a prevádzkuje nezisková spoločnosť DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe), ktorej hlavné sídlo sa nachádza v Cambridge, a podporu jej v mene národných výskumných a vzdelávacích sietí, ktoré zastupujú 27 členských štátov EÚ, Chorvátsko, Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko, Island, Izrael, Čiernu Horu, Nórsko, Srbsko, Švajčiarsko a Turecko, poskytuje TERENA (Trans-European Research and Education Networking Association). Pridruženými národnými výskumnými a vzdelávacími sieťami sú siete z Bieloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny.

Európska komisia podporuje GÉANT prostredníctvom rámcových programov v oblasti výskumu finančnými prostriedkami v objeme 93 miliónov EUR vyčlenenými na obdobie rokov 2009 – 2013.

Ďalšie informácie:

Webová stránka GÉANT: www.geant.net


Side Bar